Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 93. schůze rady města

Usnesení 93. schůze rady města 1

konané dne 2. 5. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

93. schůze rady města konané dne 2. 5. 2022

 

93/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

93/2/2022           Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních a srážkových vod

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvy o dodávce vody a odváděních odpadních vod, uzavírané se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., pro objekty města:

-          Československé armády 1665, Přelouč – číslo smlouvy 11726

-          Masarykovo náměstí 25, Přelouč – číslo smlouvy 2002021266

-          Masarykovo náměstí 44, Přelouč – číslo smlouvy 2002021267

-          Masarykovo náměstí 27, Přelouč – číslo smlouvy 2002021268

-          Sportovní 1613, Přelouč – číslo smlouvy 2002024236

-          Za Fontánou 1611, Přelouč – číslo smlouvy 2002025411.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvy o odvádění srážkových vod, uzavírané se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., pro objekty města:

-          Československé armády 1665, Přelouč – číslo smlouvy 11736

-          Zborovská 54, Přelouč – číslo smlouvy 22137

-          Lohenice 17, Přelouč – číslo smlouvy 40835

-          Masarykovo náměstí 26, Přelouč – číslo smlouvy 57394

-          Masarykovo náměstí 25, Přelouč – číslo smlouvy 2002021282

-          Sportovní 1613, Přelouč – číslo smlouvy 2002024237

-          Za Fontánou 1611, Přelouč – číslo smlouvy 2002025413

-          Masarykovo náměstí 44, Přelouč – číslo smlouvy 2002026232

-          Masarykovo náměstí 27, Přelouč – číslo smlouvy 2002026233.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv dle usnesení č. 93/2/2022-I. a 93/2/2022-II.

T: 20. 5. 2022

93/3/2022       Dohoda o postoupení smlouvy ke stavbě „Přelouč – kanalizace – část 2“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dohodu, uzavíranou mezi Správou železnic, s.o., společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a městem Přelouč, na jejíž základě jsou postoupena práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a služebnosti inženýrských sítí č. B 640 090 150 21, uzavřené se Správou železnic, s.o. ke stavbě „Přelouč – kanalizace – část 2“, z města Přelouč na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

93/4/2022           Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Tupesy – oprava požární nádrže“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Tupesy – oprava požární nádrže“, uzavřené se společností Zemprastav, spol. s r.o., Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín, IČO 26012235, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 87 588,00 Kč bez DPH, 105 981,48 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 93/4/2022-I.

T: 10. 5. 2022

93/5/2022           Zadávací řízení veřejné zakázky „Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       M - STAV CZ s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO dodavatele:                              27557235

Nabídková cena:                             2 635 663,66 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             2 638 592,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč“ s dodavatelem M – STAV CZ s.r.o., se sídlem Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČO 27557235, za nabídkovou cenu 2 635 663,66 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 93/5/2022-II.

T: 13. 5. 2022

93/6/2022           Zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“ – výběr dodavatele

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                            K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              25253361

Nabídková cena:                             5 920 000,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komise, který je uveden v protokolu o hodnocení nabídek.

 

93/7/2022           Zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ – Dodatek č. 1 kupní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

DODATEK č. 1 kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ s dodavatelem SERVICE CENTER s.r.o., se sídlem Šnajdrova 851, 537 01 Chrudim, IČO 06675476, kterým se upravují záruční podmínky.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření DODATKU č. 1 kupní smlouvy dle usnesení č. 93/7/2022-I.

T: 20. 5. 2022

93/8/2022           Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km. 0,200 – 0,723)“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOWASTAV akciová společnost

Sídlo dodavatele:                            Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO dodavatele:                              00565679

Nabídková cena:                             19 980 000,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Sídlo dodavatele:                            Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

IČO dodavatele:                              09713662

Nabídková cena:                             27 615 237,55 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komise.

93/9/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1453/4 a p.č. 1850/9 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 93/9/2022-I.

T: 31. 5. 2022

93/10/2022         Vzorová smlouva o realizaci stavby tlakové domovní kanalizační přípojky

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

znění vzorové smlouvy o realizaci stavby tlakové domovní kanalizační přípojky, která by měla být uzavírána s vlastníky nemovitostí v místní části Klenovka v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace.

93/11/2022         Záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek v místních částech Mělice a Lohenice

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místních částech Mělice a Lohenice.

93/12/2022         Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče ruší

usnesení rady města č. 44/9/2020-II. ze dne 13. 7. 2020, kterým byl schválen záměr na směnu pozemků p.č. 489/13, p.č.  489/18 a p.č. 489/19 v k.ú. Přelouč, mezi městem Přelouč a společností SOP, a,s., s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 280,00 Kč/m2.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu podílu ½ na pozemku p.č. 489/13 o výměře 2 494 m2 (v rozsahu dle geometrického plánu po oddělení pozemku p.č. 489/18) v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemek p.č. 489/19 o výměře 280 m2, oddělený z pozemků p.č. 489/1 a p.č. 489/2, a podíl ½ pozemku p.č. 489/18 o výměře 75 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/13, vše v k.ú. Přelouč, s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 511 230,00 Kč.

93/13/2022         Zadávací řízení veřejné zakázky „Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)“.

93/14/2022         Příprava výstavby skateparku v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s umístěním nového skateparku v dolní části Městského parku.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje,

aby zpracovatelem studie návrhu nového skateparku byla firma MYSTIC CONSTRUCTIONS, spol. s r.o.

93/15/2022         Žádost o poskytnutí dotací do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro:

-          Náboženskou obec Církve československé husitské v Přelouči ve výši 20 000,00 Kč na rekonstrukci a opravu elektroinstalace a odpadů.

-          Další cestu z.s. ve výši 10 000,00 Kč na provoz centra (materiálové vybavení, energie, mzdy) a na pořízení služebního vozidla sloužícího ke svozu klientů.

-          Cross club Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pohonné hmoty, náhradní díly a startovné na Mistrovství České republiky a závodech truck Trialu.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přelouči ve výši 20 000,00 Kč na rekonstrukci a opravu elektroinstalace a odpadů.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Další cestou z.s. ve výši 10 000,00 Kč na provoz centra (materiálové vybavení, energie, mzdy) a na pořízení služebního vozidla sloužícího ke svozu klientů.

    IV.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D31/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Cross clubem Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pohonné hmoty, náhradní díly a startovné na Mistrovství České republiky a závodech truck Trialu.

      V.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D29/2022, č. D30/2022, č. D31/2022 dle usnesení č. 93/15/2022-II.-IV.

T: 20. 5. 2022

93/16/2022         Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s vyřazením – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouče na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to prodejem, případně likvidací. Jedná se o elektrický přístroj na ohřev vody 1 000 l.

93/17/2022         Nákup majetku nad 40 tis. Kč – MŠ Kladenská

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit 2 kusy houpačky – hnízdo – v celkové hodnotě 85 000,00 Kč (1 kus za 42 500,00 Kč). Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

93/18/2022         Nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZŠ Smetanova Přelouč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní škola, Přelouč, Smetanova 1509, zakoupit 2 kusy herních prvků – houpačka a kolotoč – na zahradu ZŠ v celkové hodnotě 111 866,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

93/19/2022         Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2022 a plán odpisů na rok 2022 – změna č. 1

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

změnu č. 2 závazných ukazatelů a plánu odpisů pro příspěvkové organizace na rok 2022.

93/20/2022         Pořízení investičního majetku nad 40 tis. Kč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s pořízením ojetého vozidla zn. Piaggio Porter pro obsluhu odpadkových košů, v pořizovací ceně do 100 tis. Kč, jako náhradu za stávající mechanismus v poruše.

93/21/2022         Návrh na Odvolání pověření (zmocnění) společnosti SOP a.s. k vystavení faktur za čtvrtletí odměny za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a.s.

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Odvolání pověření (zmocnění) společnosti SOP a.s. k vystavení faktur za čtvrtletí odměny za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a.s.

      II.            Rada města Přelouče bere na vědomí

způsob výplaty dle odst. 1 písm. a) čl. III. dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

93/22/2022         Přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 1. čtvrtletí 2022 pro uplatnění třídící slevy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 1. čtvrtletí 2022 pro uplatnění třídící slevy.

93/23/2022         Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě se zhotovitelem KLIKA-BP services s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, Jihlava, IČO 09456881.

93/24/2022         Smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Matoušem (IČO 09890416) bytem Hradec Králové, na projektové práce spojené s provozem městské autobusové dopravy v Přelouči, provozovanou na náklady města Přelouče.

93/25/2022         Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Sovolusky

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 11/2022 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Sovolusky pro informační systém evidence obyvatel.

93/26/2022         Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I. a L.P. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou Přelouč od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.

93/27/2022         Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Vyšehněvice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 3/2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Jedousov o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 4/2022.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Kladruby nad Labem o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 5/2022.

    IV.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Selmice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 6/2022.

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Lipoltice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 7/2022.

    VI.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Brloh o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 8/2022.

  VII.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Hlavečník o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 9/2022.

VIII.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Chvaletice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 10/2022.

93/28/2022         Cena jízdného v MHD Přelouč

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

materiál zpracovaný Ing. Pavlem Matoušem o možnostech úpravy cen jízdného v MHD Přelouč včetně dopadu na rozpočet města.

93/29/2022         Návrh na poskytnutí finančního daru HZS Pardubického kraje

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, IČO 70885869 na pořádání Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu uzavíranou s HZS Pardubického kraje, IČO 70885869 o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,00 Kč na pořádání Mistrovství ČR v požárním sportu 2022.

93/30/2022         Změna termínu zasedání zastupitelstva města

        I.            Rada města Přelouče 

s přihlédnutím k vyhlášenému termínu konání voleb do zastupitelstev obcí

-          ruší termín zasedání zastupitelstva města dne 27. 9. 2022 

-          schvaluje termín zasedání zastupitelstva města dne 22. 9. 2022.

 

 
 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 4. 5. 2022 7:18
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2022 7:26
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi