Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 89. schůze rady města

Usnesení 89. schůze rady města 1

konané dne 21. 3. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

89. schůze rady města konané dne 21. 3. 2022

 

89/1/2022           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

89/2/2022           Pořízení „Změny č. 3 Územního plánu Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o udělení výjimky z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na vyhotovení dokumentace Změny č. 3 územního plánu Přelouč společnosti Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na vyhotovení dokumentace Změny č. 3 územního plánu Přelouč od společnosti Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4.

    III.            Rada města ukládá

p. Novotnému uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení č. 89/2/2022-II.

T: 31. 3. 2022 

 

89/3/2022           Souhlas vlastníka nemovitosti s instalací a provozem telekomunikačního zařízení

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s bezúplatnou instalací a provozem telekomunikačního zařízení společnosti SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 27109682, na sloupech veřejného osvětlení v Přelouči, pro dálkový odečet vodoměrů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

89/4/2022           Smlouva o dílo na opravu splaškové kanalizace pod vodotečí Švarcava

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu – na opravu splaškové kanalizace pod vodotečí Švarcava ve Sportovní ulici v Přelouči společností KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Staré Jesenčany, IČO 24135658.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na akci Přelouč – kanalizace část 2 – oprava a investice – úsek Š1 až Š3, týkající se opravy splaškové kanalizace pod vodotečí Švarcava ve Sportovní ulici v Přelouči, uzavíranou se společností KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Staré Jesenčany, IČO 24135658, za částku 591 781,68 Kč bez DPH, 716 055,83 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 89/4/2022-II.

T: 31. 3. 2022

 

89/5/2022           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1297/1, p.č. 1297/8 a p.č. 1297/12, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 89/5/2022-I.

T: 15. 4. 2022

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 311/14, p.č. 1891, p.č. 300/2, p.č. 303/7, p.č. 303/1, p.č. 301/1 a p.č. 300/6, vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 89/5/2022-III.

T: 15. 4. 2022

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1463/1 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 89/5/2022-V.

T: 15. 4. 2022

89/6/2022           Záměr na pronájem, pozemku

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejních stánků, na období 2. 5. 2022 až 4. 9. 2022. K pronájmu město nabídne 2 prodejní místa, každé o výměře cca 16 m2, za týdenní nájemné minimálně 250,00 Kč.

89/7/2022           Pronájem pozemků u mělicko-lohenických písníků

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem částí pozemků p.č. 410/4 a p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u Přelouče, p. M.V., bytem Přelouč, za účelem provozování přírodního koupaliště, na období 15. 5. 2022 – 15. 9. 2026 (vždy 15. 5. až 15. 9. příslušného roku), za cenu 50 000,00 Kč za jednu sezónu.

89/8/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Klenovka o výměře cca 180 m2 za cenu minimálně 1 100,00 Kč/m2.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 541/68 o výměře 164 m2 a p.č. 541/69 o výměře 224 m2, oddělených z pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč, manželům K., bytem Přelouč, za cenu 232 800,00 Kč.

    III.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/01, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi K., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 541/68 a p.č. 541/69 v k.ú. Přelouč.

89/9/2022           Zápis OV Mělice

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 12. 3. 2022.

89/10/2022         Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 2/2022 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 15. 3. 2022.

89/11/2022         Pronájem bytu č. 14 v domě č.p. 433, ul. Za Fontánou, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče neschvaluje

pronájem bytu č. 14 o vel. 1+0, v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p. K.O., trvale bytem Přelouč.

89/12/2022         Ceník a garantovaná nabídka pečovatelské služby

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Ceník a garantovanou nabídku pečovatelské služby s platností od 1. 4. 2022.

89/13/2022         Smlouva č. OSV/22/20625 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. OSV/22/20625 s Pardubickým krajem na poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na částku ve výši 665 200,00 Kč.

89/14/2022         Přehled produkce komunálního domovního odpadu v roce 2021

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o přehledu produkce komunálního domovního odpadu v roce 2021.

89/15/2022         Návrh nařízení města Přelouče – zákaz podomního a pochůzkového prodeje energií

        I.            Rada města Přelouče schvaluje a vydává

nařízení města Přelouče, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích s účinností od 1. 4. 2022.

 89/16/2022         Analýza využití MHD v roce 2021

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

analýzu využití MHD Přelouč za rok 2021, zpracovanou Ing. Pavlem Matoušem.

89/17/2022         Návrh na jmenování členky komise SPOZ

        I.            Rada města Přelouče jmenuje

členkou komise SPOZ p.K.B., trvale bytem Přelouč.

89/18/2022         Žádost pana V.M., o poskytování dotace na realizaci „Pobřežního festivalu“ v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

zařadit do rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2022 částku ve výši 85 000,00 Kč jako dotaci p. V.M. na pořádání „Pobřežního festivalu“ Přelouč, který se uskuteční ve dnech 14. – 17. 7. 2022.

89/19/2022         Zápis kulturní a školské komise

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání kulturní a školské komise ze dne 18. 3. 2022.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 23. 3. 2022 11:00
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2022 11:05
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi