Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 84. schůze rady města

Usnesení 84. schůze rady města 1

konané dne 10. 1. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

84. schůze rady města konané dne 10. 1. 2022

 

84/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

84/2/2021           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč o výměře 3 719 m2 společnosti Západní terasy s.r.o., IČ 093 79 894, za cenu minimálně 2 715 000,- Kč, stanovenou revizním znalecký posudkem, vypracovaných společností RSM CZ, a.s.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 50/23 o výměře 4 m2, odděleného z pozemku p.č. 50/13 v k.ú. Lohenice u Přelouče, a pozemku p.č. 649 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 54 v k.ú. Lohenice u Přelouče, ze spoluvlastnictví p. P.P., bytem Praha 4, p.I.P., bytem Přelouč a p.Z.P., bytem Přelouč, za cenu 1 260,- Kč.

    III.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/02, uzavíranou mezi p.P.P., bytem Praha 4, p.I.P., bytem Přelouč, p.Z.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 50/23 a p.č. 649, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

    IV.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 541/68 o výměře 168 m2 a p.č. 541/69 o výměře 224 m2, oddělených z pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč, manželům K., bytem Přelouč, za cenu 139 680,- Kč.

      V.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 22/01, uzavíranou mezi městem a manželi K., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 541/68 a p.č. 541/69 v k.ú. Přelouč.

84/4/2022           Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavřené se společností Společnost Mělice, zastoupenou správcem společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 28. 2. 2022 z důvodů finančního vypořádání dle skutečného provedení díla.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 84/4/2022-I.

T: 20. 1. 2022

84/5/2022           Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“, uzavřené se společností MOPOS Communications a.s., 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798, IČO 26222396, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 31. 5. 2022 z důvodu pozdní dodávky svítidel veřejného osvětlení od výrobce a nepříznivých klimatických podmínek.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 84/5/2022-I.

T: 20. 1. 2022

84/6/2022           Podání žádosti o příspěvek na projekt „III/32219-Mělice-II/333 + Mělice-chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

 s podáním žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „III/32219-Mělice-II/333 + Mělice-chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi podat žádost o příspěvek dle usnesení č. 84/6/2022-I.

T: 11. 2. 2022

84/7/20225         Výjimka ze SM 10/2018 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. 10/2018 – Pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu dokončení opravy pláště a střechy budovy č.p. 17, Lohenice společnostmi MISTR TESAŘ spol. s.r.o., Lipová 1754, Čelákovice, IČO 27079562 a Ladislav Kmoníček, Rohovládová Bělá, IČO 6123308, neboť cena prací přesáhne finanční limit daný uvedenou směrnicí pro přímé zadávání zakázek.

84/8/2022           Převod investorství ke stavbě „Přelouč – kanalizace – část 2“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o postoupení práv a povinností, uzavíranou městem Přelouč jako předávajícím investorem a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jako přejímajícím investorem v souvislosti s převodem investorství ke stavbě „Přelouč – kanalizace – část 2“.

84/9/2022           Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Škudly – oprava návesního rybníku“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Škudly – oprava návesního rybníku“, uzavíraný se společností Flexum Trade a.s., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 28593090, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 31. 1. 2022 z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a vysokého průtoku vody v Brložském potoce.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 84/9/2022-I.

T: 14. 1. 2022

84/10/2022         výběr nejvhodnější nabídky v rámci záměru „PŘELOUČ – SÍDLIŠTĚ HODINÁŘKA 2“

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout, že v rámci záměru „PŘELOUČ – SÍDLIŠTĚ HODINÁŘKA 2“ podal nejvhodnější nabídku uchazeč enteria a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 27537790 s nabídkovou cenou za m2 ve výši 6 533,06 Kč bez DPH, 7 905,00 Kč vč. DPH a nabídkovou záruční dobou veřejné dopravní a technické infrastruktury v délce 84 měsíců.

84/11/2022         Zpráva ředitele TS – odměňování pracovníků

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Žádost ředitele Technických služeb města Přelouče o navýšení provozního příspěvku v roce 2022.

84/12/2022         Návrh Dodatku č. 1/2022 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

84/13/2022         Změna platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1. 1. 2022 (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění novely nařízení č. 531/2021 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2022).

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

platové výměry ředitelům škol a školských zařízení s platností od 1. 1. 2022.

84/14/2022         Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2021

        I.            Rada města Přelouče

v souladu s usnesením zastupitelstva města č. III./7 ze dne 18. 12. 2018 žádá předsedy komisí a výborů o rozpis odměn pro jednotlivé členy řízené komise/výboru za práci v roce 2021 v rámci stanoveného limitu:

-          Finanční výbor 21 600,00 Kč (6 členů)

-          Kontrolní výbor 21 600,00 Kč (6 členů)

-          Majetkový výbor 21 600,00 Kč (6 členů)

-          Osadní výbor Lohenice 21 600,00 Kč (6 členů)

-          Osadní výbor Klenovka 21 600,00 Kč (6 členů)

-          Osadní výbor Mělice 21 600,00 kč (6 členů)

-          Bezpečnostní a dopravní komise 36 000,00 Kč (10 členů)

-          Komise pro rozvoj města 25 200,00 Kč (7 členů)

-          Komise sociální a zdravotní 25 200,00 Kč (7 členů)

-          Komise školská a kulturní 21 600,00 Kč (6 členů)

-          Komise sportovní 28 800,00 Kč (8 členů)

-          Komise SPOZ 64 800,00 Kč (9 členů)

-          KMS Štěpánov 21 600,00 Kč (6 členů)

-          KMS Tupesy 21 600,00 Kč (6 členů)

-          KMS Lhota, Škudly 14 400,00 Kč (4 členové).

      II.            Rada města Přelouče ukládá

předsedům komisí/výborů vypracovat rozpis odměn dle usnesení č. 84/14/2022-I.

T: 10. 2. 2022

84/15/2022         Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2021

        I.            Rada města Přelouče žádá

předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů o vypracování zprávy o činnosti komise/výboru za rok 2021 a o její předložení na sekretariát Městského úřadu Přelouč.

T: 28. 2. 2022

Zodpovídají:      předsedové KMS Lhota – Škudly, Štěpánov, Tupesy

předsedové OV Lohenice, Mělice, Klenovka.

84/16/2022         Návrh termínů schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

termíny schůzí rady města v roce 2022:

31. 1., 14. 2., 7.3., 21. 3., 4. 4., 11. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 4. 7., 25. 7., 15. 8., 29. 8. a 12. 9. 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

termíny zasedání Zastupitelstva města Přelouč v roce 2022:

22. 2., 21. 4., 28. 6. a 27. 9. 2022.

84/17/2022         Návrh programu zasedání ZM  

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 11. 1. 2022 12:40
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2022 12:47
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi