Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 69. schůze rady města

Usnesení 69. schůze rady města 1

konané dne 28. 6. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

69. schůze rady města konané dne 28. 6. 2021

 

69/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

69/2/2021           Projekt inteligentního řešení dopravy a parkování ve městě

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

nabídku společnosti EEI s.r.o. Bratislava projekt inteligentního řešení dopravy a parkování ve městě Přelouč.

69/3/2021           Dotace do fondu investic a nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZŠ Smetanova

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova na přesun částky ve výši 150 000,00 Kč z provozního příspěvku do fondu investic. Částka bude poukázána jako dotace do fondu investic a provozní příspěvek na 3. čtvrtletí bude o tuto částku ponížen.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova pořídit herní prvek Fotbalový plácek“ v hodnotě 238 220,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

69/4/2021           Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s vyřazením – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to prodejem, případně likvidací. Jedná se o univerzální míchací a šlehací stroj inv. č. 32/1.

      II.            Rada města Přelouče souhlasí

s vyřazením drobného hmotného majetku v počtu 10 kusů inventárních čísel dle přílohy. Majetek byl pořízený v letech 1984-85 a je zastaralý a nepoužitelný.

69/5/2021           Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. 3908110178 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti k projektu „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“, ve výši 6 000 000,00 Kč, ale maximálně do výše 50 % uznatelných nákladů, uzavíranou se Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 69/5/2021-I.

T: 31. 8. 2021

69/6/2021    Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč /“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela s. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč“.

69/7/2021           Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 17/2021 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 21. 6. 2021. 

69/8/2021           Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 3. 6 2021.

69/9/2021           Požadavek občana na umístění dopravního zrcadla

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Dopravní komisi města Přelouče posoudit umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic K. Čapka a Žižkova.

69/10/2021         Úprava textové části a technické zprávy územní studie sídliště Hodinářka 2

        I.            V souladu s požadavky zastupitelů, vznesených na zasedání dne 17. 6. 20221, schvaluje rada města úpravy textové části a technické zprávy územní studie Hodinářka 2.

69/11/2021         Dopis občanky města o stavu některých chodníků a komunikací v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

dopis p.E.Č., Přelouč, kterým upozorňuje na špatný stav některých chodníků a komunikací ve městě.

69/12/2021         Uzavření nájemních smluv

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.H. na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K.O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

69/13/2021         Návrh na výplatu mimořádných odměn

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

69/14/2021         Žádost o poskytnutí dotací do 50tis. kč z rozpočtu města v roce 2021

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro SK KUŽELKY Přelouč, z.s. ve výši 50 000,00 Kč na úhradu energií (plyn, elektřina), vodné, stočné a srážková voda.

      II.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Pionýr z.s. – Pionýrská skupina Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na úhradu nákladů na dopravu pro děti na letní tábor.

    III.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2O21 pro Paintball Břehy z.s. ve výši 1 000,00 Kč na občerstvení, věcné ceny a technické vybavení pro paintball na příměstském táboře pro děti.

    IV.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D33/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a SK Kuželky Přelouč, z.s. ve výši 50 000,00 Kč na úhradu energií (plyn, elektřina), vodné, stočné a srážková voda.

      V.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D34/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýrem z.s. – Pionýrská skupina Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na úhradu nákladů na dopravu pro děti na letní tábor.

    VI.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D35/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Paintball Břehy z.s. ve výši 1 000,00 Kč na úhradu nákladů na občerstvení, věcné ceny a technické vybavení pro paintball na příměstském táboře pro děti.

  VII.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D33/2021, č. D34/2021 a č. D35/2021 dle usnesení č. 69/14/2021 – IV.-VI.

T: 28. 7. 2021

69/15/2021         Jmenování členů školské rady základních škol v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče jmenuje

členem školské rady při ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou, Přelouč a pana Martina Macháčka, Přelouč na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024.

      II.            Rada města Přelouče jmenuje

členem školské rady při ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice Ing. Ivana Moravce, Přelouč a paní Marcelu Gryčovou, Přelouč na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024.

69/16/2021         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ v Přelouči na školní rok 2021/2022

        I.            Rada města Přelouče povoluje

Mateřské škole Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 26 dětí v jedné třídě a 25 dětí ve dvou třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

69/17/2021         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ v Přelouči na prázdninový provoz v srpnu 2021

        I.            Rada města Přelouče povoluje

Mateřské škole Přelouč, Kladenská č.p. 1332, okres Pardubice pro prázdninový provoz v srpnu 2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 27 dětí ve třech třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

69/18/2021         Odměny za 1. pololetí 2021 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 1. pololetí 2021 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

69/19/2021         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 2/2021 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 16. 6. 2021.

69/20/2021         Návrh smlouvy o právním zastoupení a poskytování právních služeb

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o právním zastoupení a poskytování právních služeb s právní zástupkyní Mgr. Blankou Vančurovou v rámci řešení problematiky získání pozemku p.č. 1266/1 po zemřelém K.T.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 29. 6. 2021 12:14
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2021 12:21
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi