Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 59. schůze rady města

Znak města

konané dne 8. 2. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

59. schůze rady města konané dne 8. 2. 2021

 

59/1/2021 Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

59/2/2021 Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi městem Přelouč a společností SOP a.s., v souvislosti s uplatněním třídící slevy v souladu s novým zákonem o odpadech

I. Rada města schvaluje

Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi městem Přelouč a společností SOP a.s. v souvislosti s uplatněním třídící slevy v souladu s novým zákonem o odpadech.

59/3/2021 Návrh na poskytnutí dotace Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2021 Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku, Lohenice dotaci na pořízení odborných posudků a na náklady související s činností spolku ve výši 77 410,00 Kč z důvodu nevyčerpání dotace v roce 2020.

59/4/2021 Žádost ZŠ a PŠ Svítání o finanční podporu

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit finanční dar ve výši 50 000,00 Kč Základní škole a Praktické škole Svítání o.p.s. Pardubice na rekonstrukci školní budovy v Klášterní ulici, Pardubice.

59/5/2021 Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města a rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2021.

59/6/2021 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2021 a plán odpisů na rok 2021

I. Rada města schvaluje

závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2021.

II. Rada města schvaluje

plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2021.

59/7/2021 Dodatek č. 1 SoD „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1. část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž“

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1. část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž“ s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, s posunutím termínu ukončení plnění na 31. 1. 2021 a navýšením ceny o 564 406,98 Kč bez DPH.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 59/7/2021-I.

T: 16. 2. 2021

59/8/2021 Zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 75/62, 604/2, p.č. 66/1 a p.č. 587/5 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 59/8/2021-I.

T: 28. 2. 2021

59/9/2021 Majetkové převody

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 251/3 o výměře 15 m2, odděleného z pozemku p.č. 251/2 a pozemku p.č. 252/4 o výměře 49 m2, odděleného z pozemku p.č. 252/2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče ve vlastnictví p.O.B., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 219/8 o výměře 25 m2, oddělený z pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouč ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 21/01 uzavíranou mezi p.O.B., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 251/3, p.č. 252/4 a p.č. 219/8, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 219/7 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, Ing. J.M., bytem Pardubice, za cenu 650,- Kč.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/02, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. J.M., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 219/7 v k.ú. Tupesy u Přelouče. 

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 41/76 o výměře 173 m2, odděleného z pozemku p.č. 41/71 v k.ú. Mělice, p.M.M., bytem Mělice, za cenu 34 600,- Kč.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/04, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. M.M., bytem Mělice, na prodej pozemku p.č. 41/76 v k.ú. Mělice. 

VII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 554/6 o výměře 269 m2, odděleného z pozemku p.č. 554/3 v k.ú.  Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.  

VIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 554/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

IX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit záměr na směnu spoluvlastnického podílu 2/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.M.M., bytem Přelouč za část pozemku p.č. 395/4 o výměře cca 105 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 900,00 Kč/m2.

59/10/2021 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení

I. Rada města schvaluje

Smlouvu č. 21_SOBS01_4121747749 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro odlehčovací komoru zkapacitnění kanalizace na pozemku p.č. 1853/27 v k.ú. Přelouč.

II. Rada města schvaluje

Smlouvu č. 21_SOBS01_4121747754 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro odlehčovací komoru zkapacitnění kanalizace na pozemku p.č. 300/2 v k.ú. Přelouč.

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smluv pro zřízení nových odběrných míst elektro dle usnesení č. 59/10/2021-I. a 59/10/2021-II.

T: 15. 2. 2021

59/11/2021 Zápis ze schůze KMS Tupesy

I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 23. 1. 2021.

59/12/2021 Zápis ze schůze OV Mělice

I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 30. 1. 2021.

59/13/2021 Návrh rozhodnutí o výběru uchazeče a smlouva o dílo s vybraným uchazečem

I. Rada města rozhoduje

o výběru nabídky na zpracování územně analytických podkladů ORP Přelouč, kterou předložil uchazeč EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černé pole, s nabídkovou cenou 258 800,00 Kč (bez DPH).

II. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo označenou „Sběr dat a technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů pro ORP Přelouč“ se zhotovitelem EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černé pole, s nabídkovou cenou 258 800,00 Kč (bez DPH) a souhlasí s jejím uzavřením.

III. Rada města ukládá

p. Novotnému uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení č. 59/13/2021-II.

T: 28. 2. 2021

59/14/2021 Územní studie Přelouč lokalita Lipiny

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou územní studii lokality Lipiny v Přelouči, u které bude podán návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

59/15/2021 Pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit doplnění podkladů pro pořízení Změny č. 3 Územního plánu Přelouč dle požadavků vlastníků pozemků v rozsahu č. 15 a 16 a 18 až 33, s tím, že projednání bude provedeno zkráceným postupem podle ustanovení §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

II. Rada města nedoporučuje

ke schválení v žádosti č. 17 změnu funkční plochy.

59/16/2021 Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50 tis. kč na rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2021 z rozpočtu města pro:

- Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

- Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč zajištění služby Podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

- FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje – úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

- Pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

- Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 77 410,00 Kč na pořízení odborných posudků a na náklady související s činností příjemce.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2021 z rozpočtu města pro:

- Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné), náklady na údržbu a mzdové náklady na správce a uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, gymnastika, jóga, trampolíny a další volnočasové aktivity.

- pro FK Přelouč, z.s. ve výši 350 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, pracích a čistících prostředků, úhrada energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), rozhodčí, svoz odpadu, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhrada nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhrada účetních služeb a část mzdy správce hřiště.

- HC Jestřábi Přelouč ve výši 200 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné, stočné), internetové připojení, revize v budově, hygienické prostředky a na tréninkové vybavení.

- Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, startovné v soutěžích, zdravotní službu a nákup sportovního spotřebního materiálu

s tím, že ve smlouvách bude dodatek o krácení dotace z důvodu uzavření sportovišť ve výši 5 % za každý měsíc zákazu činnosti.

59/17/2021 Stanovení odměn členům sportovní komise za rok 2020

I. Rada města schvaluje

výplatu odměn členům sportovní komise za rok 2020 dle předloženého návrhu

59/18/2021 Finanční dar pro sbormistra Smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster Přelouč, z.s.

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na finanční dar pro sbormistra Smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster Přelouč, z.s., pana BcA et BcA Petra Vacka, Dis, dle předloženého návrhu.

59/19/2021 Zápis z jednání KMS Lhota – Śkudly

I. Rada města bere na vědomí 

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 27. 1. 2021.

59/20/2021 Žádost české pošty, s.p. o stanovisko města k plánované změně hodin pro veřejnost

I. Rada města nesouhlasí

s návrhem otevíracích hodin pro veřejnost na Poště Přelouč od 1. 3. 2021.

59/21/2021 Návrh na výplatu odměn členům komise bezpečnostní a dopravní

I. Rada města schvaluje 

výplatu odměn členům komise bezpečnostní a dopravní za rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 9. 2. 2021 14:44
Datum poslední aktualizace: 9. 2. 2021 14:49
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi