Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 54. schůze rady města

Usnesení 54. schůze rady města 1

konané dne 30. 11. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

54. schůze rady města konané dne 30. 11. 2020

 

54/1/2020    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
54/2/2020    Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2021
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2021.
54/3/2020    Žádost p.T.B. o prodej vyřazených ocelových stožárů veřejného osvětlení
I.    Rada města souhlasí
na základě žádosti p.T.B., Srnojedy s prodejem 12 kusů vyřazených ocelových stožárů z demontáže veřejného osvětlení v Mělicích za cenu šrotu (500 Kč/1 kus).
54/4/2020    Dodatek č. 2 SoD „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“
I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01, Lhotecká 820, okres Praha – východ, IČO 47052121, jímž se upravuje harmonogram provádění prací bez vlivu na termín ukončení plnění.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/4/2020-I.
T: 11. 12. 2020
54/5/2020    Zřízení věcného břemene
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 54/5/2020-I.
T: 31. 12. 2020
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 54/5/2020-III.
T: 31. 12. 2020
V.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 907/17, p.č. 907/20, p.č. 907/22, p.č. 907/23, p.č. 916/87, p.č. 1817/7 a  p.č. 1817/13, vše v k.ú. Přelouč.
VI.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 54/5/2020-V.
T: 31. 12. 2020
VII.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 752/1, p.č. 752/8, p.č. 882/2, p.č. 905/27, p.č. 905/5, p.č. 905/26, p.č. 910/20 a p.č. 1815/3, vše v k.ú. Přelouč.
VIII.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 54/5/2020-VII.
T: 31. 12. 2020
54/6/2020    Majetkové převody
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost vlastníků pozemků p.č. 1301/6 až p.č. 1301/14 v k.ú. Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 1302/2 v k.ú. Přelouč. 
II.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neakceptovat cenu 200,00 Kč/m2 navrhovanou manželi P. pro odkup pozemků p.č. 503/5 a p.č. 503/6 oddělených z pozemků p.č. 503/2, p.č. 503/4 a p.č. 507/4, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
54/7/2020    Smlouva o dílo – těžba lesního porostu v Mělicích
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo, uzavíranou mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na provedení těžby a obnovy lesního porostu na lesních pozemcích města.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/7/2020-I.
T: 4. 12. 2020
54/8/2020    Smlouva o výpůjčce a smlouva o bezúplatném převodu majetku
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, okres Pardubice na výpůjčku budovy č.p. 325 v Přelouči včetně příslušných pozemků.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 54/8/2020-I.
T: 31. 12. 2020
III.    Rada města schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, okres Pardubice, kterou se převádí do vlastnictví ZUŠ movitý majetek pořízený při rekonstrukci kotelny na hudební učebnu, který má ZUŠ v současné době ve výpůjčce.
IV.    Rada města ukládá 
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení č. 54/8/2020-III.
T: 31. 12. 2020
54/9/2020    Převod členství v družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520
I.    Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 1520 ve Veverkově ulici v Přelouči s p.J.P., bytem Pardubice, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520, ze slečny E.V. na její osobu.
54/10/2020    Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563
I.    Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt A4 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s p.P.H., bytem Kutná Hora, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p.I.H.
54/11/2020    Dodatek č. 2 SoD „Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776, Přelouč“
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776, Přelouč“ s dodavatelem Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČO 41157834, kterým se upravuje termín ukončení realizace v souvislosti se současnou pandemickou situací a snižuje se cena o 57 736,00 Kč bez DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/11/2020-I.
T: 11. 12. 2020
54/12/2020    Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“
I.    Rada města schvaluje 
dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“, uzavíraný se společností Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, kterým se mění položkový rozpočet stavby z důvodu změny povrchu krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova, změny povrchu komunikace a parkovacích stání nad bývalou uhelnou č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova a změny povrchu krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova, bez úpravy ceny díla.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/12/2020-I.
T: 7. 12. 2020
54/13/2020    Žádost Hokejbalového clubu Jestřábi Přelouč na provedení kompletní opravy hřiště
I.    Rada města bere na vědomí
žádost HC Jestřábi Přelouč o uvolnění částky ve výši 2 mil. Kč z rozpočtu města roce 2021 na provedení kompletní opravy hřiště.
54/14/2020    Zápis OV Mělice
I.    Rada města bere na vědomí
zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 15. 11. 2020.
54/15/2020    Zápis OV Klenovka 
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 7/2020 ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 13. 11. 2020.
54/16/2020    Zápis KMS Štěpánov
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 7/2020 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 5. 11. 2020.
54/17/2020    Pořízení investičního majetku nad 40 ti. Kč
I.    Rada města souhlasí 
s pořízením použitého repasovaného stroje k úpravě ledové plochy budovaného kluziště („rolby“), v pořizovací ceně do 800 tis. Kč, z investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče, přímým nákupem bez výběrového řízení.
54/18/2020    Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu linky č. 655101 
I.    Rada města schvaluje
návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 13. 12. 2020.
54/19/2020    Zajištění dopravní obslužnosti částí Lohenice a Mělice
I.    Rada města schvaluje
finanční spoluúčast města Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy linky č. 650620 spoje č. 8 a tří párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) s vedením ranního školního spoje č. 8 přes zastávky Přelouč, Pardubická – Centrum, Masarykovo náměstí a Pernštýnské náměstí – pro období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021.
II.    Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy.
54/20/2020    Nákup hlasovacího zařízení pro Zastupitelstvo města Přelouče
I.    Rada města schvaluje
výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na pořízení hlasovacího zařízení MINISTR 3 pro 21 členů zastupitelstva, včetně automatického přepisu mluveného slova do textu od firmy MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pardubice, dle předloženého návrhu.
54/21/2020    Pronájmy bytů v domech s byty zvláštního určení č.p. 1414 a č.p. 1516
I.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 3 o vel. 1+kk, 26,46 m2 v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, p.A.J., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
II.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 22 o vel. 1+kk, 27,29 m2 v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, p.Z.K, trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
III.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1, 28,46 m2 v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p.H.K., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
54/22/2020    Odměny za 2. pololetí 2020 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč
I.    Rada města schvaluje
odměny za 2. pololetí 2020 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.
54/23/2020    Žádost o schválení volebního řádu školských rad při ZŠ zřizovaných městem Přelouč
I.    Rada města schvaluje a vydává
volební řád školské rady při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice.
II.    Rada města schvaluje a vydává
volební řád školské rady při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice.
54/24/2020    Žádost o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč z rozpočtu města v roce 2020
I.    Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Krajskou knihovnu Pardubice ve výši 6 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.
II.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D44/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou Pardubice ve výši 6 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.
III.    Rada města ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvu dle usnesení č. 54/24/2020-I.
T: 15. 12. 2020

54/25/2020    Výše skutečných nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu
I.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí informaci o výši skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
II.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče ponechat v platnosti OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
54/27/2020    Návrhy dodatků VPS
I.    Rada města schvaluje 
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 5/2018 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Břehy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.
II.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č.1/2018 uzavíraný mezi městem Přelouč a městysem Choltice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.
III.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Morašice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.
54/28/2020    Návrh na výplatu mimořádných odměn
I.    Rada města schvaluje
výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.
54/29/2020    Návrh na schválení dohody o ukončení rámcové smlouvy s Eldentity a.s.
I.    Rada města schvaluje
Dohodu o ukončení rámcové smlouvy č. EIDEL/95/0720009 s poskytovatelem Eldentity a.s., Praha 3, IČO 27112489, na jejímž základě byly Městské policii Přelouč poskytovány služby související se správou a vydáváním bezpečnostních předmětů a komerčních serverových certifikátů.
54/30/2020    Návrh na schválení kupních smluv na prodej nepotřebného movitého majetku MP Přelouč
I.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. J. S., trvale bytem Chlumec nad Cidlinou, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.
II.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. P.Š., trvale bytem Chvaletice, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.
III.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. L. S., trvale bytem Přelouč, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.
IV.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. T. L., trvale bytem Přelouč, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

 

Datum vložení: 2. 12. 2020 17:27
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 8:32
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

VU3V

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi