Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 54. schůze rady města

Usnesení 54. schůze rady města 1

konané dne 30. 11. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

54. schůze rady města konané dne 30. 11. 2020

 

54/1/2020    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
54/2/2020    Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2021
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2021.
54/3/2020    Žádost p.T.B. o prodej vyřazených ocelových stožárů veřejného osvětlení
I.    Rada města souhlasí
na základě žádosti p.T.B., Srnojedy s prodejem 12 kusů vyřazených ocelových stožárů z demontáže veřejného osvětlení v Mělicích za cenu šrotu (500 Kč/1 kus).
54/4/2020    Dodatek č. 2 SoD „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“
I.    Rada města schvaluje
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01, Lhotecká 820, okres Praha – východ, IČO 47052121, jímž se upravuje harmonogram provádění prací bez vlivu na termín ukončení plnění.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/4/2020-I.
T: 11. 12. 2020
54/5/2020    Zřízení věcného břemene
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 54/5/2020-I.
T: 31. 12. 2020
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 54/5/2020-III.
T: 31. 12. 2020
V.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 907/17, p.č. 907/20, p.č. 907/22, p.č. 907/23, p.č. 916/87, p.č. 1817/7 a  p.č. 1817/13, vše v k.ú. Přelouč.
VI.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 54/5/2020-V.
T: 31. 12. 2020
VII.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 752/1, p.č. 752/8, p.č. 882/2, p.č. 905/27, p.č. 905/5, p.č. 905/26, p.č. 910/20 a p.č. 1815/3, vše v k.ú. Přelouč.
VIII.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 54/5/2020-VII.
T: 31. 12. 2020
54/6/2020    Majetkové převody
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost vlastníků pozemků p.č. 1301/6 až p.č. 1301/14 v k.ú. Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 1302/2 v k.ú. Přelouč. 
II.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města neakceptovat cenu 200,00 Kč/m2 navrhovanou manželi P. pro odkup pozemků p.č. 503/5 a p.č. 503/6 oddělených z pozemků p.č. 503/2, p.č. 503/4 a p.č. 507/4, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
54/7/2020    Smlouva o dílo – těžba lesního porostu v Mělicích
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo, uzavíranou mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na provedení těžby a obnovy lesního porostu na lesních pozemcích města.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/7/2020-I.
T: 4. 12. 2020
54/8/2020    Smlouva o výpůjčce a smlouva o bezúplatném převodu majetku
I.    Rada města schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, okres Pardubice na výpůjčku budovy č.p. 325 v Přelouči včetně příslušných pozemků.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 54/8/2020-I.
T: 31. 12. 2020
III.    Rada města schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, okres Pardubice, kterou se převádí do vlastnictví ZUŠ movitý majetek pořízený při rekonstrukci kotelny na hudební učebnu, který má ZUŠ v současné době ve výpůjčce.
IV.    Rada města ukládá 
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení č. 54/8/2020-III.
T: 31. 12. 2020
54/9/2020    Převod členství v družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520
I.    Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 1520 ve Veverkově ulici v Přelouči s p.J.P., bytem Pardubice, po převodu členského podílu v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p. 1520, ze slečny E.V. na její osobu.
54/10/2020    Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563
I.    Rada města souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt A4 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s p.P.H., bytem Kutná Hora, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p.I.H.
54/11/2020    Dodatek č. 2 SoD „Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776, Přelouč“
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776, Přelouč“ s dodavatelem Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČO 41157834, kterým se upravuje termín ukončení realizace v souvislosti se současnou pandemickou situací a snižuje se cena o 57 736,00 Kč bez DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/11/2020-I.
T: 11. 12. 2020
54/12/2020    Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“
I.    Rada města schvaluje 
dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“, uzavíraný se společností Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČO 46506063, kterým se mění položkový rozpočet stavby z důvodu změny povrchu krytu vjezdu k č.p. 1010 v ul. Smetanova, změny povrchu komunikace a parkovacích stání nad bývalou uhelnou č.p. 1004 a 1005 v ul. Tyršova a změny povrchu krytu vjezdu k č.p. 784 v ul. Tyršova, bez úpravy ceny díla.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 54/12/2020-I.
T: 7. 12. 2020
54/13/2020    Žádost Hokejbalového clubu Jestřábi Přelouč na provedení kompletní opravy hřiště
I.    Rada města bere na vědomí
žádost HC Jestřábi Přelouč o uvolnění částky ve výši 2 mil. Kč z rozpočtu města roce 2021 na provedení kompletní opravy hřiště.
54/14/2020    Zápis OV Mělice
I.    Rada města bere na vědomí
zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 15. 11. 2020.
54/15/2020    Zápis OV Klenovka 
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 7/2020 ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 13. 11. 2020.
54/16/2020    Zápis KMS Štěpánov
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 7/2020 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 5. 11. 2020.
54/17/2020    Pořízení investičního majetku nad 40 ti. Kč
I.    Rada města souhlasí 
s pořízením použitého repasovaného stroje k úpravě ledové plochy budovaného kluziště („rolby“), v pořizovací ceně do 800 tis. Kč, z investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče, přímým nákupem bez výběrového řízení.
54/18/2020    Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu linky č. 655101 
I.    Rada města schvaluje
návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 13. 12. 2020.
54/19/2020    Zajištění dopravní obslužnosti částí Lohenice a Mělice
I.    Rada města schvaluje
finanční spoluúčast města Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě části ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy linky č. 650620 spoje č. 8 a tří párových spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajištění dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pracovních dnech) s vedením ranního školního spoje č. 8 přes zastávky Přelouč, Pardubická – Centrum, Masarykovo náměstí a Pernštýnské náměstí – pro období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021.
II.    Rada města schvaluje
uzavření předložené smlouvy.
54/20/2020    Nákup hlasovacího zařízení pro Zastupitelstvo města Přelouče
I.    Rada města schvaluje
výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na pořízení hlasovacího zařízení MINISTR 3 pro 21 členů zastupitelstva, včetně automatického přepisu mluveného slova do textu od firmy MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pardubice, dle předloženého návrhu.
54/21/2020    Pronájmy bytů v domech s byty zvláštního určení č.p. 1414 a č.p. 1516
I.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 3 o vel. 1+kk, 26,46 m2 v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, p.A.J., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
II.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 22 o vel. 1+kk, 27,29 m2 v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, p.Z.K, trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
III.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1, 28,46 m2 v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p.H.K., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou.
54/22/2020    Odměny za 2. pololetí 2020 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč
I.    Rada města schvaluje
odměny za 2. pololetí 2020 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.
54/23/2020    Žádost o schválení volebního řádu školských rad při ZŠ zřizovaných městem Přelouč
I.    Rada města schvaluje a vydává
volební řád školské rady při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice.
II.    Rada města schvaluje a vydává
volební řád školské rady při Základní škole Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice.
54/24/2020    Žádost o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč z rozpočtu města v roce 2020
I.    Rada města rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Krajskou knihovnu Pardubice ve výši 6 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.
II.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D44/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou Pardubice ve výši 6 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.
III.    Rada města ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvu dle usnesení č. 54/24/2020-I.
T: 15. 12. 2020

54/25/2020    Výše skutečných nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu
I.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí informaci o výši skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
II.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Přelouče ponechat v platnosti OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
54/27/2020    Návrhy dodatků VPS
I.    Rada města schvaluje 
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 5/2018 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Břehy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.
II.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č.1/2018 uzavíraný mezi městem Přelouč a městysem Choltice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.
III.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Morašice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí.
54/28/2020    Návrh na výplatu mimořádných odměn
I.    Rada města schvaluje
výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.
54/29/2020    Návrh na schválení dohody o ukončení rámcové smlouvy s Eldentity a.s.
I.    Rada města schvaluje
Dohodu o ukončení rámcové smlouvy č. EIDEL/95/0720009 s poskytovatelem Eldentity a.s., Praha 3, IČO 27112489, na jejímž základě byly Městské policii Přelouč poskytovány služby související se správou a vydáváním bezpečnostních předmětů a komerčních serverových certifikátů.
54/30/2020    Návrh na schválení kupních smluv na prodej nepotřebného movitého majetku MP Přelouč
I.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. J. S., trvale bytem Chlumec nad Cidlinou, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.
II.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. P.Š., trvale bytem Chvaletice, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.
III.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. L. S., trvale bytem Přelouč, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.
IV.    Rada města schvaluje
Kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a p. T. L., trvale bytem Přelouč, na prodej nepotřebné movité věci Městské policie Přelouč.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

 

Datum vložení: 2. 12. 2020 17:27
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 8:32
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi