Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 43. schůze rady města

Usnesení 43. schůze rady města 1

konané dne 8. 6. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

43. schůze rady města konané dne 8. 6. 2020

 

43/1/2020           Program zasedání

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

43/2/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020

    I.        Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020.

43/3/2020           Posílení fondu investic a nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZUŠ Přelouč

    I.        Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZUŠ Přelouč na přesun částky ve výši 700 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

   II.        Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZUŠ Přelouč zakoupit koncertní klavír v hodnotě 1 000 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

43/4/2020           Závěrečný účet města Přelouče za rok 2019

 I.           Rada města doporučuje

zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2019 bez výhrad.

43/5/2020           Účetní závěrka města Přelouče za rok 2019

I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2019.

43/6/2020           Přechod pro chodce u křižovatky ulic Pardubická a Veverkova v Přelouči

I.             Rada města bere na vědomí

stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR a Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie, ke zřízení přechodu pro chodce přes silnici č. I/2 u křižovatky ulic Pardubická a Veverkova v Přelouči.

43/7/2020           Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

I.             Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic na projekt „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“.

II.            Rada města ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 43/7/2020-I.

T: 31. 12. 2020

43/8/2020           Majetkové převody

I. Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 120 m2 p.I.Š., bytem Svitavy, za cenu dle znaleckého posudku.

II. Rada města schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. 252/2 v k.ú.Tupesy u Přelouče o výměře cca 53 m2, ve vlastnictví p.O.B., bytem Pardubice, za část pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouč o výměře cca 30 m2, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1287/48 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč, p.A.B., bytem Přelouč, za cenu 4 930,- Kč.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.A.B., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1287/48 v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města na pozemcích p.č. 1284/6 a p.č. 1287/48, oba v k.ú. Přelouč.

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 1962 o výměře 163 m2 a p.č. 2278/1 o výměře 27 m2, oba v k.ú. Přelouč manželům Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice, za cenu 123 000,- Kč.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/10, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice, manželi M., bytem Praha 5 a manželi J., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 1962 a p.č. 2278/1, oba v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p.č. 1962 a p.č. 2278/1 ve prospěch pozemků p.č. 33/2 a p.č. 44/1,vše v k.ú. Přelouč.

VII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 881/17 o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč, Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČ 259 80 386, za cenu 23 000,- Kč.

VIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČ 259 80 386, na prodej pozemku p.č. 881/17 v k.ú. Přelouč.

IX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1841/6 o výměře 10 m2 v k.ú.  Přelouč, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

X. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč.

43/9/2020           Dodatek ke smlouvě o nájmu

I.             Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, IČO 12960502, Martinou Beňadíkovou, IČO 70168831, Lenkou Pokornou, IČO 73589373, Ditou Svobodovou, IČO 04592611, Miluší Miláčkovou, IČO 64245799, Janou Lejhancovou, IČO 69169926. Tímto dodatkem se snižuje počet nájemců o Janu Lejhancovou, IČO 69169926 a Ditu Svobodovou, IČO 04592611.

43/10/2020         Žádost o pronájem nebo prodej pozemku

I.             Rada města zamítá

žádost p.P.V., bytem Dlouhá Ves o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče na břehu velkého mělicko-lohenického písníku.

II.           Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnut žádost p.P.V., bytem Dlouhá Ves o prodej pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče na břehu velkého mělicko-lohenického písníku.

43/11/2020         Zřízení věcného břemene

I.             Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2246/1 v k.ú. Přelouč.

II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2020-I.

T: 30. 6. 2020

III.          Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 938/31 a p.č. 938/1, oba v k.ú. Přelouč.

IV.          Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2020-III.

T: 15. 6. 2020

V.           Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1 a p.č. 592/1 oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

VI.          Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2020-V.

T: 30. 6. 2020

43/12/2020         Zápis Osadního výboru Klenovka

I.             Rada města bere na vědomí

zápis č. 3/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 22. 5. 2020.

43/13/2020         Zápis Komise místní samosprávy Tupesy

I.             Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 30. 5. 2020.

43/14/2020         Velikostní skladba bytů v architektonické studii Na Hodinářce

I.             Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit velikostní složení bytů v bytových domech Na Hodinářce (architektonická studie pana Ing. arch. Mudruňky) jako ukazatel orientační, nikoliv závazný.

43/15/2020         Prodloužení pronájmu bytu č. 3 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

I.             Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.J.H. trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 5. 6. 2020 do 4. 8. 2020.

43/16/2020         Žádost o schválení smluv na dotace poskytnuté z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

I.             Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným Integračním centrem z.s. na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, část nájemného a jiné služby (tisk letáků, IT, web) ve výši 5 000,00 Kč.

II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů z.s. na opravu střechy hlavní budovy, venkovního WC a na podporu mladých chovatelů ve výši 12 000,00 Kč.

III.          Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (pronájem sportovní haly v Přelouči) ve výši 8 000,00 Kč.

IV.          Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 43/16/2020-I.-III.

T: 30. 6. 2020

V.           Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 15/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč z.s. na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje ve výši 150 000,00 Kč.

43/17/2020         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

I.             Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Malou jezdeckou společnost z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech 5. 7., 9. 8., 5. 9. a 18. 10. 2020.

II.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na dopravu pro děti na letní tábor a na nákup desinfekčních prostředků.

43/18/2020         Ukončení smlouvy s provozovatelem radiové sítě

I.             Rada města schvaluje

ukončení smlouvy dohodou o provozu zařízení dálkového přenosu v rámci integrovaného systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ke dni 9. 6. 2020 s provozovatelem radiové sítě OM – KOMPLEX spol. s r.o., IČO 49813781, pro objekt sportovní haly.

II.            Rada města schvaluje

smlouvu o provozu zařízení dálkového přenosu v rámci integrovaného systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ke dni 9. 6. 2020 s provozovatelem radiové sítě HZS PCO s.r.o., IČO 15050904, pro objekt sportovní hala.

43/19/2020         Návrh OZV č. 2/2020 o nočním klidu

I.             Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat OZV č. 2/2020 o nočním klidu.

43/20/2020         Nájemní byt č. 10 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč

I.             Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 se Z.F., na byt č. 10 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč.

43/21/2020         Uzavření nájemních smluv na dobu určitou

I.             Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.N. na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

II.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s H.T. na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

III.          Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K.O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

43/22/2020         Výpověď smlouvy o provedení interního auditu

I.             Rada města bere na vědomí

výpověď smlouvy o provedení interního auditu Ing. Miroslava Bíma, jejíž účinnost skončí dnem 30. 6. 2020.

II.            Rada města ukládá

tajemnici Ing. Ivaně Lejhancové předložit radě města v termínu do 30. 6. 2020 novou smlouvu o provedení interního auditu s vybranou organizací.

43/23/2020         Žádost státní plavební správy Praha o vydání stanoviska k provozování půjčovny člunů a šlapadel na velkém písníku Mělice

 I.            Rada města nesouhlasí

s provozováním půjčovny člunů a šlapadel u velkého písníku v k.ú. Mělice z důvodu obavy o zachování bezpečnosti plavců a možnosti střetů s provozováním malých motorových plavidel při vodním lyžování.

43/24/2020         Návrh na uzavřen Smlouvy o spolupráci s ČZU Praha, Fakulta lesnická a dřevařská

 I.           Rada města schvaluje

              Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha, Fakultou lesnickou a dřevařskou o provádění dlouhodobého výzkumu adaptability lesních prostorů na pozemcích města v k.ú. Lohenice u Přelouče.

43/25/2020         Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2019

  I.          Rada města doporučuje

              zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2019“.      

43/26/2020         Operační projekt potravinové a materiální pomoci

I.             Rada města souhlasí

se zapojením Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“.

II.            Rada města souhlasí

se zapojením Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“.

43/27/2020         Návrh programu XI. zasedání ZM

I.  Rada města schvaluje

návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 11. 6. 2020 8:29
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2020 8:38
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi