Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 43. schůze rady města

Usnesení 43. schůze rady města 1

konané dne 8. 6. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

43. schůze rady města konané dne 8. 6. 2020

 

43/1/2020           Program zasedání

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

43/2/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020

    I.        Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2020.

43/3/2020           Posílení fondu investic a nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZUŠ Přelouč

    I.        Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZUŠ Přelouč na přesun částky ve výši 700 000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic.

   II.        Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZUŠ Přelouč zakoupit koncertní klavír v hodnotě 1 000 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

43/4/2020           Závěrečný účet města Přelouče za rok 2019

 I.           Rada města doporučuje

zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2019 bez výhrad.

43/5/2020           Účetní závěrka města Přelouče za rok 2019

I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2019.

43/6/2020           Přechod pro chodce u křižovatky ulic Pardubická a Veverkova v Přelouči

I.             Rada města bere na vědomí

stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR a Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie, ke zřízení přechodu pro chodce přes silnici č. I/2 u křižovatky ulic Pardubická a Veverkova v Přelouči.

43/7/2020           Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

I.             Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci ze Státního fondu podpory investic na projekt „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“.

II.            Rada města ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 43/7/2020-I.

T: 31. 12. 2020

43/8/2020           Majetkové převody

I. Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 120 m2 p.I.Š., bytem Svitavy, za cenu dle znaleckého posudku.

II. Rada města schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. 252/2 v k.ú.Tupesy u Přelouče o výměře cca 53 m2, ve vlastnictví p.O.B., bytem Pardubice, za část pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouč o výměře cca 30 m2, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1287/48 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč, p.A.B., bytem Přelouč, za cenu 4 930,- Kč.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.A.B., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1287/48 v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města na pozemcích p.č. 1284/6 a p.č. 1287/48, oba v k.ú. Přelouč.

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 1962 o výměře 163 m2 a p.č. 2278/1 o výměře 27 m2, oba v k.ú. Přelouč manželům Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice, za cenu 123 000,- Kč.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/10, uzavíranou mezi městem Přelouč, manželi Mgr. M.S., bytem Přelouč a Mgr. M.S., bytem Pardubice, manželi M., bytem Praha 5 a manželi J., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 1962 a p.č. 2278/1, oba v k.ú. Přelouč a zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích p.č. 1962 a p.č. 2278/1 ve prospěch pozemků p.č. 33/2 a p.č. 44/1,vše v k.ú. Přelouč.

VII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 881/17 o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč, Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČ 259 80 386, za cenu 23 000,- Kč.

VIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČ 259 80 386, na prodej pozemku p.č. 881/17 v k.ú. Přelouč.

IX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1841/6 o výměře 10 m2 v k.ú.  Přelouč, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

X. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 1841/6 v k.ú. Přelouč.

43/9/2020           Dodatek ke smlouvě o nájmu

I.             Rada města schvaluje

Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, IČO 12960502, Martinou Beňadíkovou, IČO 70168831, Lenkou Pokornou, IČO 73589373, Ditou Svobodovou, IČO 04592611, Miluší Miláčkovou, IČO 64245799, Janou Lejhancovou, IČO 69169926. Tímto dodatkem se snižuje počet nájemců o Janu Lejhancovou, IČO 69169926 a Ditu Svobodovou, IČO 04592611.

43/10/2020         Žádost o pronájem nebo prodej pozemku

I.             Rada města zamítá

žádost p.P.V., bytem Dlouhá Ves o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče na břehu velkého mělicko-lohenického písníku.

II.           Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnut žádost p.P.V., bytem Dlouhá Ves o prodej pozemku p.č. 398/7 v k.ú. Lohenice u Přelouče na břehu velkého mělicko-lohenického písníku.

43/11/2020         Zřízení věcného břemene

I.             Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2246/1 v k.ú. Přelouč.

II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2020-I.

T: 30. 6. 2020

III.          Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 938/31 a p.č. 938/1, oba v k.ú. Přelouč.

IV.          Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2020-III.

T: 15. 6. 2020

V.           Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1 a p.č. 592/1 oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

VI.          Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 43/11/2020-V.

T: 30. 6. 2020

43/12/2020         Zápis Osadního výboru Klenovka

I.             Rada města bere na vědomí

zápis č. 3/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 22. 5. 2020.

43/13/2020         Zápis Komise místní samosprávy Tupesy

I.             Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 30. 5. 2020.

43/14/2020         Velikostní skladba bytů v architektonické studii Na Hodinářce

I.             Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit velikostní složení bytů v bytových domech Na Hodinářce (architektonická studie pana Ing. arch. Mudruňky) jako ukazatel orientační, nikoliv závazný.

43/15/2020         Prodloužení pronájmu bytu č. 3 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

I.             Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.J.H. trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 5. 6. 2020 do 4. 8. 2020.

43/16/2020         Žádost o schválení smluv na dotace poskytnuté z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

I.             Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným Integračním centrem z.s. na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, část nájemného a jiné služby (tisk letáků, IT, web) ve výši 5 000,00 Kč.

II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů z.s. na opravu střechy hlavní budovy, venkovního WC a na podporu mladých chovatelů ve výši 12 000,00 Kč.

III.          Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (pronájem sportovní haly v Přelouči) ve výši 8 000,00 Kč.

IV.          Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 43/16/2020-I.-III.

T: 30. 6. 2020

V.           Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 15/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč z.s. na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje ve výši 150 000,00 Kč.

43/17/2020         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

I.             Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Malou jezdeckou společnost z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech 5. 7., 9. 8., 5. 9. a 18. 10. 2020.

II.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na dopravu pro děti na letní tábor a na nákup desinfekčních prostředků.

43/18/2020         Ukončení smlouvy s provozovatelem radiové sítě

I.             Rada města schvaluje

ukončení smlouvy dohodou o provozu zařízení dálkového přenosu v rámci integrovaného systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ke dni 9. 6. 2020 s provozovatelem radiové sítě OM – KOMPLEX spol. s r.o., IČO 49813781, pro objekt sportovní haly.

II.            Rada města schvaluje

smlouvu o provozu zařízení dálkového přenosu v rámci integrovaného systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ke dni 9. 6. 2020 s provozovatelem radiové sítě HZS PCO s.r.o., IČO 15050904, pro objekt sportovní hala.

43/19/2020         Návrh OZV č. 2/2020 o nočním klidu

I.             Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat OZV č. 2/2020 o nočním klidu.

43/20/2020         Nájemní byt č. 10 v ul. Za Fontánou 433, Přelouč

I.             Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 se Z.F., na byt č. 10 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč.

43/21/2020         Uzavření nájemních smluv na dobu určitou

I.             Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.N. na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

II.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s H.T. na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

III.          Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s K.O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

43/22/2020         Výpověď smlouvy o provedení interního auditu

I.             Rada města bere na vědomí

výpověď smlouvy o provedení interního auditu Ing. Miroslava Bíma, jejíž účinnost skončí dnem 30. 6. 2020.

II.            Rada města ukládá

tajemnici Ing. Ivaně Lejhancové předložit radě města v termínu do 30. 6. 2020 novou smlouvu o provedení interního auditu s vybranou organizací.

43/23/2020         Žádost státní plavební správy Praha o vydání stanoviska k provozování půjčovny člunů a šlapadel na velkém písníku Mělice

 I.            Rada města nesouhlasí

s provozováním půjčovny člunů a šlapadel u velkého písníku v k.ú. Mělice z důvodu obavy o zachování bezpečnosti plavců a možnosti střetů s provozováním malých motorových plavidel při vodním lyžování.

43/24/2020         Návrh na uzavřen Smlouvy o spolupráci s ČZU Praha, Fakulta lesnická a dřevařská

 I.           Rada města schvaluje

              Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha, Fakultou lesnickou a dřevařskou o provádění dlouhodobého výzkumu adaptability lesních prostorů na pozemcích města v k.ú. Lohenice u Přelouče.

43/25/2020         Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2019

  I.          Rada města doporučuje

              zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2019“.      

43/26/2020         Operační projekt potravinové a materiální pomoci

I.             Rada města souhlasí

se zapojením Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“.

II.            Rada města souhlasí

se zapojením Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“.

43/27/2020         Návrh programu XI. zasedání ZM

I.  Rada města schvaluje

návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 11. 6. 2020 8:29
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2020 8:38
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi