Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 42. schůze rady města

Usnesení 42. schůze rady města 1

konané dne 25. 5. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

42. schůze rady města konané dne 25. 5. 2020

 

42/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

42/2/2020           Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019 a souhlas s pokrytím ztráty z rezervního fondu

        I.            Rada města schvaluje

účetní závěrky za rok 2019 těchto příspěvkových organizací: Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče, Městská knihovna Přelouč, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí a mládeže Přelouč.

      II.            Rada města souhlasí

s tím, aby ztráta Městské knihovny Přelouč ve výši 13 149,95 Kč byla pokryta z rezervního fondu této příspěvkové organizace.

42/3/2020           Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“, uzavíraný se společností D&D PROFI, s.r.o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO 25250167, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 105 494,62 Kč bez DPH, 127 648,49 Kč včetně DPH, z důvodu potřeby provedení sanace podloží příjezdové komunikace a úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 42/3/2020-I.

T: 29. 5. 2020

42/4/2020           Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka – „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – I. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka, prováděného při stavebních pracích na regeneraci sídliště U sokolovny, Přelouč – I. etapa, která je uzavírána se společností VDI Stavby s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 08573689, za částku 31 200,00 Kč bez DPH, 37 752,00 Kč s 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 42/4/2020-I.

T: 5. 6. 2020

42/5/2020           Návštěvní řád multifunkčního hřiště a aktualizace provozního řádu hřišť

        I.            Rada města schvaluje

návštěvní řád multikulturního hřiště u Domu volnočasových aktivit mládeže.

      II.            Rada města schvaluje

aktualizaci přílohy provozního řádu veřejných hřišť na území města Přelouče a místních částí.

42/6/2020           Záměr na propachtování pozemků ve Štěpánově

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit záměr na propachtování pozemků p.č. 102 o výměře 1 895 m2, p.č. 249 o výměře 455 m2 a p.č. 115/1 o výměře 3 146 m2, všechny v k.ú. Štěpánov u Přelouče za roční pachtovné 2 656,00 Kč.

42/7/2020           Prodej pozemků

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1287/48 o výměře 17 m2, odděleného z pozemku p.č. 1287/44 v k.ú. Přelouč p.A.B., bytem Přelouč za cenu minimálně 4 930,00 Kč.

      II.            Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1284/6 a pozemku p.č. 1287/48 odděleného z pozemku p.č. 1287/44 oba v k.ú. Přelouč. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v těchto pozemcích.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 42/7/2020-I.

T: 30. 5. 2020

    IV.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemků p.č. 2278/1 o výměře 27 m2 a p.č. 1962 o výměře 163 m2, oba v k.ú. Přelouč, manželů S., bytem Přelouč za cenu minimálně 123 000,00 Kč. Podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch pozemků p.č. 33/2 a p.č. 44/1 oba v k.ú. Přelouč.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 42/7/2020-IV.

T: 30. 5. 2020

42/8/2020           Výpůjčka budovy požární zbrojnice v Lohenicích

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o výpůjčce budovy požární zbrojnice bez čísla opisného a evidenčního, která je součástí pozemku p.č.st. 57 v k.ú. Lohenice u Přelouče, uzavíranou mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Lohenice, IČO 08294003.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 42/8/2020-I.

T: 15. 6. 2020

42/9/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 2146 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 42/9/2020-I.

T: 15. 6. 2020

42/10/2020         Žádost o odkoupení pozemku

        I.            Rada města zamítá

záměr na prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti KK Investiční s.r.o. Průmyslová 647, 537 01 Chrudim, IČO 03115461, o odkoupení pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč.

42/11/2020         Podání žádosti o dotaci a smlouva o dílo na projekt „Rekonstrukce chodníků v ulici  Přemyslova, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Železnohorský region na projekt „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností VN KONZULT, s.r.o., Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč za smluvní cenu ve výši 24 200,00 Kč s DPH 21 %.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o díle dle usnesení č. 42/11/2020-II.

T: 15. 6. 2020

42/12/2020         Dodatek č. 3 SoD – „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad  učebnou hudební výchovy“

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřního předpisu č. SM 10/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ za účelem přímého zadání zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p.1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“.

      II.            Rada města schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ s dodavatelem WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice, IČO 02687631, s navýšením ceny o 2 597 005,44 Kč bez DPH, 3 142 376,58 Kč včetně DPH a termínem dokončení do 20. 8. 2020.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 42/12/2020-II.

T: 12. 6. 2020

42/13/2020         Smlouva o dílo – „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lhotecká 820, 250 01 Praha – východ, IČO 47052121 za nabídkovou cenu 5 899 957,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 42/13/2020-I.

T: 12. 6. 2020

42/14/2020         Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“ s dodavatelem Společnost Mělice (správce VPK Suchý s.r.o.), Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201 za nabídkovou cenu 36 967 819,56 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 42/14/2020-I.

T: 27. 5. 2020

42/15/2020         Zadávací řízení veřejné zakázky „Víceúčelová hřiště (ledová plocha)

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Víceúčelové hřiště (ledová plocha)“.

42/16/2020         Zápis z jednání KMS Lhota – Škudly

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 14. 5. 2020.

42/17/2020         Žádost o dotaci z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2020

        I.            Rada města zamítá

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Rodinné Integrační centrum z.s.  na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek a část nájemného v rámci služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce. Služba není poskytována žádnému občanovi města.

      II.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Rodinné Integrační centrum z.s. ve výši 5 000,00 Kč na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek a část nájemného a jiné služby (tisk letáků, IT, web) v rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny dětmi s poruchami autistického spektra.

    III.            Rada města zamítá

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro náboženskou obec Církve československé husitské v Přelouči na vnitřní vybavení místnosti zázemí (rám postele, matrace a rošt) z důvodu nesouhlasu s předmětem žádosti.

    IV.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Český svaz chovatelů z.s. na opravu střechy hlavní budovy, venkovního WC a na podporu mladých chovatelů ve výši 12 000,00 Kč.

      V.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. ve výši 8 000,00 Kč na náklady spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců v Autokempu Buňkov (pronájem sportovní haly v Přelouči).

42/18/2020         Odměny za 1. pololetí 2020 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

odměny za 1. pololetí 2020 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

42/19/2020         Vyřazení majetku města z evidence – prodejem

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku (krátkých zbraní – pistolí) dle předloženého návrhu v pořizovací hodnotě do 20 tisíc korun odprodejem, za cenu stanovenou odborníkem na zbraně a za podmínky, že při prodeji budou dodrženy ustanovení zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.

 

42/20/2020         Stanovisko k užívání závěsného odznaku pro Mgr. Petra Veselého

      II.            Rada města stanoví

že zastupitel města pan Mgr. Petr Veselý může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

42/21/2020         Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o vykonávání přezkoumání hospodaření městaPřelouč

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání přezkoumání hospodaření města Přelouč uzavíraný s AUDIT OBCE s.r.o., Příbram, IČO 27110753. Dodatkem se navyšuje smluvní cena předmětu smlouvy o 4 tis. Kč na 39 tis. Kč.

42/22/2020         Žádost BEACH & MARINE s.r.o. Praha 4 k povolení pojízdného prodeje (zmrzlinová kola) v okolí písníků Lohenice – Mělice

        I.            Rada města nesouhlasí

s pojízdným prodejem zmrzliny na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 410/4, 410/20, 410/21, 410/25, 410/26 a 410/32, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče z důvodu, že tyto pozemky jsou pronajaty k užívání jiné osobě. K užívání ostatních pozemků v lokalitě písníků Lohenice – Mělice není město oprávněno se vyjadřovat, neboť pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2020 7:05
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2020 7:13
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pirát Kolísko

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi