Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 40. schůze rady města

Usnesení 40. schůze rady města 1

konané dne 4. 5. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

40. schůze rady města konané dne 4. 5. 2020

 

40/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče

40/2/2020           Souhlas s vyřazením drobného hmotného majetku – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením drobného hmotného majetku a to likvidací. Jedná se o kopírku Canon IR 1600, i.č. 2/A83, která je již zastaralá a nefunkční.

40/3/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2020.

40/4/2020           Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2020_0008 v rámci 1. etapy regenerace sídliště U sokolovny v Přelouči, uzavíranou se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, za cenu 205 342,00 Kč (nepodléhá DPH).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 40/4/2020-I.

T: do 31. 05. 2020

40/5/2020           Zadávací řízení VZ „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“:

Ekonomiky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              48153362

Nabídková cena:                             318 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“ s dodavatelem VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO 48153362, za nabídkovou cenu 318 000,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 40/5/2020-II.

T: 29. 5. 2020

40/6/2020           Zadávací řízení VZ „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“:

Ekonomiky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Jiří Kunc

Sídlo dodavatele:                            Hoješín 331, 538 07 Seč

IČO dodavatele:                              45510032

Nabídková cena:                             65 100,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“ s dodavatelem Jiří Kunc, Hoješín 331, 538 07 Seč, IČO 45510032, za nabídkovou cenu 65 100,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 40/6/2020-II.

T: 29. 5. 2020

40/7/2020           Podání žádosti o dotaci a smlouva na administraci projektu „Protipovodňová opatření města Přelouč II“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Protipovodňová opatření města Přelouč II“.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření města Přelouč II“ uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 28358589, za smluvní cenu ve výši 157 300,00 Kč s DPH 21 %.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 40/7/2020-II.

T: 31. 5. 2020

40/8/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 881/17 v k.ú. Přelouč o výměře cca 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč, Společenství vlastníků jednotek Pardubická 91, Přelouč, IČO 25980386 za cenu 23 000,00 Kč.

        II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. 20/23, uzavíranou mezi p.P.E., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 278/5 v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1471/25 v k.ú. Přelouč o výměře 211 m2 společnosti AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč, IČO 25986651 za cenu 137 150,00 Kč.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. 20/22, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč, IČO 25986651 na prodej pozemku p.č. 1471/25 v k.ú. Přelouč.

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 507/4 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 30 m2 manželům P., bytem Přelouč za cenu 18 000,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. 20/21 uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi P., bytem Přelouč na prodej pozemku p.č. 507/4  k.ú. Lhota pod Přeloučí.

40/9/2020           Dražba pozemků

        I.            Rada města bere na vědomí

Dražební vyhlášku o elektronické dražbě sp. zn. 139EX22887/13-187 spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238, oba v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s účastí města Přelouč v dražbě spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2, zapsaného na LV 12633 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2, zapsaného na LV 2694 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubická kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Pozemky budou draženy dne 16. 6. 2020 nejnižší podání je stanoveno ve výši 62 356,00 Kč se stanovením dražební jistoty 10 000,00 Kč, která je splatná před zahájením dražby.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s nabytím spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2 oba v k.ú. Přelouč v případě úspěšné dražby.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města pověřit Ing. Ivana Hývla, zástupce vedoucího oddělení informatiky města Přelouč, zastupováním města Přelouč při dražbě spoluvlastnického podílu 3/10 pozemku p.č. 157/1, zapsaného na LV 12633 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 157/3, zapsaného na LV 2694 pro k.ú. a obec Přelouč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

40/10/2020         Změna nařízení č. 8/2012 (parkovací poplatek)

        I.            Rada města schvaluje a vydává

nařízení města č. 1/2020, kterým se doplňuje nařízení města č. 8/2012, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla za sjednanou cenu.

40/11/2020         Návrh darovací smlouvy pro sbormistra smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru Bc.A et Bc.A Petru Vackovi, Dis., sbormistrovi smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster Přelouč dle předloženého návrhu.

40/12/2020         Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s nezl. D. V., zastoupen zákonným zástupcem M.V. (matka) na byt č. 3 v ulici Jana Dítěte 1564 od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2023.

40/13/2020         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tis. Kč likvidací dle předloženého návrhu.

40/14/2020         Vyjádření SÚS PK k požadavku města na omezení tonáže na mostě Valy – Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

odpověď Správy a údržby silnic PK k požadavku města na omezení tranzitní dopravy pro vozidla nad 12 t na novém mostu Valy Mělice.

40/15/2020         Harmonogram schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2020 platný od 4. 5. 2020

        I.            Rada města schvaluje

nový harmonogram termínů schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2020, platný od 4. 5. 2020 dle předloženého návrhu.

40/16/2020         Souhlas města se zařazením území města do územní působnosti MAS Železnohorský region, z.s. na programovací období 2021-2027

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat souhlas se zařazením území města Přelouč do územní působnosti MAS Železnohorský region, z.s. na programovací období 2021-2027.

40/17/2020         Pronájem bytu č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.J.H., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 5. 5. 2020 do 4. 6. 2020.

40/18/2020         Návrh programu X. zasedání zastupitelstva města

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 6. 5. 2020 8:26
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2020 8:31
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi