Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 36. schůze rady města

Usnesení 36. schůze rady města 1

konané dne 9. 3. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

36. schůze rady města konané dne 9. 3. 2020

 

36/1/2020           Program zasedání

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

36/2/2020           Dotace do fondu investic a nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZŠ Smetanova

I. Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova na přesun částky ve výši 115 000,00 Kč z provozního příspěvku do fondu investic.

II. Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova pořídit herní zahradní prvek Kids Tramp v hodnotě 144 361,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

36/3/2020           Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2020 a plán odpisů na rok 2020

I. Rada města schvaluje

závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2020.

II. Rada města schvaluje

plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2020.

36/5/2020           Příkazní smlouva na výkon odborného biologického dozoru

I. Rada města schvaluje

příkazní smlouvu na výkon odborného biologického dozoru, prováděného při stavebních pracích na revitalizaci Račanského rybníka v Přelouči, která je uzavírána s RNDr. Jiřím Veselým, sídlem Vrchlického 92, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO 73595845, za částku 52 000,00 Kč bez DPH, 62 920,00 Kč s 21 % DPH.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 36/5/2020-I.

T: 20. 3. 2020

36/6/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Račanského rybníka“

I. Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Račanského rybníka“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO dodavatele:                              28829913

Nabídková cena:                             1 917 415,69 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       P O P R spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                            Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

IČO dodavatele:                              46509283

Nabídková cena:                             1 990 000,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Stamat cz s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Jankovice 22, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              28790669

Nabídková cena:                             2 179 859,51 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Račanského rybníka“ s dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913, za nabídkovou cenu 1 917 415,69 Kč bez DPH.

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 36/6/2020-II.

T: 30. 3. 2020

36/7/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“

I. Rada města rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“:

ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

IČO dodavatele:                              41432037

Nabídková cena:                             6 699 999,00 Kč bez DPH

jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Stavrecon Pardubice s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Teplého 2688, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              05925801

Nabídková cena:                             7 482 122,32 Kč bez DPH

jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       MATEX HK s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              25968807

Nabídková cena:                             8 176 551,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

36/8/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“

I. Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“.

36/9/2020           Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky OV a KMS

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv, platná od 29. 4. 2020.

36/10/2020         Smlouvy o nájmu

I. Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku za roční nájemné 7 280,00 Kč, panu Jakubu Prokopovi, bytem Pražská 665, Přelouč.

II. Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku uzavíranou mezi městem Přelouč a panem Jakubem Prokopem, bytem Pražská 665, Přelouč na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč.

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 36/10/2020-II.

T: 11. 3. 2020

IV. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 9. 1. 2018 mezi městem Přelouč a p.O.H., bytem Přelouč. Tímto dodatkem se upravuje platba spotřebované elektrické energie v pronajímaných prostorách.

V. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 36/10/2020-IV.

T: 31. 3. 2020

VI. Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 587/5 a části pozemku p.č. 66/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, p.J.Š., bytem Přelouč, na období 15. 5. 2020 – 15. 9. 2024 za nájemné 15 000,00 Kč v jednom kalendářním roce.

VII. Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.J.Š., bytem Přelouč, IČO 04119797, na pronájem pozemku p.č. 587/5 a části pozemku p.č. 66/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

VIII. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 36/10/2020-VII.

T: 31. 3. 2020

36/11/2020         Výpůjčka pozemků na mělicko-lohenických písnících pro umístění a provozování vleku pro wakeboarding

I. Rada města neschvaluje

záměr na uzavření dodatku smlouvy o nájmu pozemku, uzavřenou dne 21. 4. 2017 mezi městem Přelouč a panem Lukášem Slabým, IČO 769169667, na pronájem pozemků na hrázi mělicko-lohenických písníků. Dodatkem smlouvy se zmenší rozsah pronajímaných pozemků.

II. Rada města neschvaluje

záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 410/4 a p.č. 410/26 v k.ú. Lohenice u Přelouče za účelem umístění a provozování mobilního vleku pro wakeboarding p.L.V., bytem Míčov  na dobu určitou do 31. 12. 2026 za podmínky, že p.V. na vlastní náklady provede na předmětném pozemku vykácení dřevin, náhradní výsadbu a úpravu pláže.

36/12/2020         Zřízení věcného břemene

I. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.Š., bytem Starý Máteřov, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 447/6, p.č. 1985 a p.č. 1932/1 vše v k.ú. Přelouč.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 36/12/2020-I.

T: 31. 3. 2020

III. Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 752/1, p.č. 753/2, p.č. 882/6, p.č. 882/2, p.č. 905/1, p.č. 907/19, p.č. 907/23 a p.č. 907/27, vše v k.ú. Přelouč.

IV. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 36/12/2020-III.

T: 31. 3. 2020

V. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Lhota.

VI. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 36/12/2020-V.

T: 31. 3. 2020

36/13/2020         Zápis KMS Lhota – Škudly

I. Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 11. 2. 2020.

36/14/2020         Ukončení smlouvy o dílo o servisu a provádění kontrol klimatizačního zařízení

I. Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o dílo o servisně technickém zabezpečení klimatizačních jednotek ke dni 10. 3. 2020 uzavřené dne 29. 12. 2011 se zhotovitelem AC Centrum Praha, s.r.o., IČO 26504642.

II. Rada města schvaluje

uzavření servisní smlouvy o provádění komplexních technických prohlídek a údržby klimatizačních zařízení ke dni 10. 3. 2020 se zhotovitelem AIR-Matyáš s.r.o. Pardubice, IČO 25283006.

36/15/2020         Smlouva o poskytnutí účelové dotace

I. Rada města schvaluje

smlouvu č. OSV/20/20401 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s Pardubickým krajem, Komenského 125, Pardubice.

36/16/2020         Návrh dodatku ke smlouvě o KO a přehled produkce KO v roce 2019

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

II. Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi uzavřít dodatek o odvozu odpadu dle usnesení č. 36/16/2020-I.

T: 31. 3. 2020

III. Rada města bere na vědomí

zprávu o přehledu produkce komunálního odpadu v roce 2019.

36/17/2020         Žádost o výpůjčku sbírkových předmětů z depozitáře muzea

I. Rada města souhlasí

s výpůjčkou tří kusů sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea na výstavu, kterou pořádá Regionální muzeum v Chrudimi od 2. 4. do 23. 5. 2020.

36/18/2020         Žádost Myklíč, z.s. o použití znaku města

I. Rada města uděluje

souhlas organizaci Myklíč, z.s. s použitím znaku města na propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce „Seminář pro osoby pečující o seniory“.

36/19/2020         Žádost p. Turka o opětovné posouzení jednosměrného provozu v ulici Jiráskova

I. Rada města zamítá

žádost p. T. na zavedení obousměrného provozu v části ulice Jiráskova s vytvořením parkovacích míst s částečným stáním na chodníku z důvodu, že šířkové poměry chodníku i komunikace tuto úpravu neumožňují.

36/20/2020         Přehled událostí řešených MP Přelouč za rok 2019, personální zajištění plánovaného stavu strážníků

I. Rada města bere na vědomí

Zprávu velitele Městské policie Přelouč o počtu řešených událostí za rok 2019 včetně zprávy o personálním zajištění plánovaného stavu strážníků.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 13. 3. 2020 7:12
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2020 7:24
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi