Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 33. schůze rady města

Usnesení 33. schůze rady města 1

konané dne 3. 2. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

33. schůze rady města konané dne 3. 2. 2020

 

33/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

33/3/2020           Zadávací podklady veřejné zakázky na výstavbu kanalizace v Mělicích

        I.            Rada města schvaluje

kvalifikační a zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo pro zadání podlimitní veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

33/4/2020           Informace Radě města Přelouče a s ní související návrh na usnesení

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci o znaleckém posudku pro stanovení obvyklé ceny pozemků p.č. 907/28, p.č. 907/29, p.č. 1810/1, p.č. 1811/4, p.č. 773/11 a p.č. 872/2 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města pověřuje

místostarostu Ing. Ivana Moravce jednáním s vlastníkem pozemků p.č. 907/28, p.č. 907/29, p.č. 1810/1 a p.č. 1811/4 o podmínkách jejich odkoupení do vlastnictví města Přelouč.

T: 20. 2. 2020

33/5/2020           Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na vypracování stavební části projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem Pardubice, IČO 13179527, za cenu 232 000,00 Kč (neplátce DPH).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 33/5/2020-I.

T: 20. 2. 2020

33/6/2020           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOBS01_4121613799, uzavíranou v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí budovy č.p. 877 v Choceňské ulici v Přelouči se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 33/6/2020-I.

T: 20. 2. 2020

33/7/2020           Informace Radě města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci k technickému řešení rekonstrukce světelného signalizačního zařízení světelně řízených křižovatek v Přelouči.

33/8/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       D & D PROFI, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Palackého 485, 533 03 Dašice

IČO dodavatele:                              25250167

Nabídková cena:                             1 306 276,11 Kč bez DPH

 

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             1 393 732,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., sídlem: Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO: 25250167, za nabídkovou cenu 1 306 276,11 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 33/8/2020-II.

T: 24. 2. 2020

33/9/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“.

33/10/2020         Ukončení nájmu nebytových prostor v č.p. 1665 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1665 v ulici Československé armády v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, a to ke dni 29. 2. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu dle usnesení č. 33/10/2020-I.

T.29. 2. 2020

 33/11/2020         Smlouvy o výpůjčce

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, na výpůjčku budov č.p. 1, č.p. 45 v Přelouči včetně příslušných pozemků.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 33/11/2020-I.

T: 29. 2. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, kterým se upravuje hodnota objektů ve výpůjčce.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 33/11/2020-III.

T: 29. 2. 2020

33/12/2020         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 33/12/2020-I.

T: 29. 2. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 41/29 v k.ú. Mělice.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 33/12/2020-III.

T: 29. 2. 2020

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností KASI, spol. s r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 491/1 a p.č. 491/13, oba v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 33/12/2020-V.

T: 29. 2. 2020

 33/13/2020         Majetkové převody      

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 220 m2, za cenu minimálně 650 Kč/m2 společnosti AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč, IČO 25986651.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 40 m2, z vlastnictví p.P.E., bytem Přelouč za cenu 180,00 Kč/m2.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2/4 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 1/2 a p.č. 2/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví p.I.K., bytem Přelouč za cenu 5 400,00 Kč.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/01, uzavřenou mezi p. I.K, bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 620/2 o výměře 10 m2, p.č. 620/3 o výměře 9 m2 a p.č. 620/4 o výměře 8 m2 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví p.J.V., bytem Přelouč za cenu 5 400,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/02, uzavíranou mezi p.J.V., bytem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 620/2, p.č. 620/3 a p.č. 620/4 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

33/14/2020         Záměr na pronájem pozemku u mělicko-lohenických písníků

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem pozemku p.č. 587/5 a části pozemku p.č. 66/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče p.J.Š., bytem Přelouč za účelem provozování kempu a zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na období 15. 5. 2020 – 15. 9. 2024 (vždy 15. 5. až 15. 9. příslušného roku) za cenu minimálně 15 000,00 Kč na období nájmu v jednom kalendářním roce.

33/15/2020         Regenerace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč – 2. etapa

        I.            Rada města schvaluje

koordinační situační výkres k projektu Regenerace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč – 2. etapa zpracovaný společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto s těmito úpravami:

-          ponechat cestu šikmo vedoucí přes zeleň od č.p. 963 k č.p. 10 04

-          ponechat 7 parkovacích míst a další 3 parkovací místa u č.p. 966

-          ponechat průjezd motorových vozidel uvnitř vnitrobloků (povolení pouze pro dopravní obsluhu a IZS) – jedná se o požadavek SVJ 963-964

-          zrušit venkovní posilovací stroje v zeleni před č.p. 1121 – odsouhlaseno na veřejném projednávání

-          ponechat 5+1 parkovacích míst za č.p. 1120-1121, upravit na kolmá stání

-          ponechat a změnit na 4 šikmá stání před vchodem do č.p. 976

-          zrušit cestu šikmo vedoucí přes zeleň od č.p. 965 k č.p. 976 – na veřejném projednání odsouhlaseno

-          realizovat vhodná řešení pro zamezení stání aut na trávníku (parkovací sloupky a podobné zábrany).

33/16/2020         Zápis Komise pro rozvoj města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis Komise pro rozvoj města Přelouče ze dne 22. 1. 2020.

33/17/2020         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis č. 9 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 26. 1. 2020.

33/18/2020         Zápis OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 18. 1. 2020.

33/19/2020         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 1. 2020.

33/20/2020         Zápis sportovní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis č. 3 ze schůze Sportovní komise města Přelouče ze dne 13. 1. 2020.

33/21/2020         Pronájem bytu ul. Sluneční 1414, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 24 o vel. 1 + KK 27,08 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414, Přelouč p.E.S., trvale bytem Vyšehněvice, Lázně Bohdaneč s platností od 4. 2. 2020 na dobu neurčitou.

33/22/2020         Žádosti o dotaci z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2020

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2020 pro

-          Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 5 500,00 Kč na pořízení nahrávky jarního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč a na náklady spojené s konáním jarního koncertu.

-          Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 12. ročník soutěže hasičských stříkaček, Mezinárodní výstava hasičské techniky Litoměřice – ubytování.

-          FK Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb pro oddíl nohejbalu (hrací síť, míče a případné další příslušenství), cestovní výlohy, startovné, náklady na údržbu hrací plochy (šotolina, ochranná síť).

-          Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 13. ročníku Rallye Železné hory.

-          Laxus z.ú. Nymburk ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

-          Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči).

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D01/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 5 500,00 Kč na pořízení nahrávky jarního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč a na náklady spojené s konáním jarního koncertu.

    III.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D02/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 12. ročník soutěže hasičských stříkaček, Mezinárodní výstava hasičské techniky Litoměřice – ubytování.

    IV.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D03/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb pro oddíl nohejbalu (hrací síť, míče a případné další příslušenství), cestovní výlohy, startovné, náklady na údržbu hrací plochy (šotolina, ochranná síť).

      V.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D04/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 13. ročníku Rallye Železné hory.

    VI.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D05/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxusem z.ú. Nymburk ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

  VII.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči).

VIII.            Rada města ukládá

p. Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D01/2020, D02/2020, D03/2020, D04/2020, D05/2020, D06/2020

T:29. 2. 2020

33/23/2020         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací dle předloženého návrhu.

33/24/2020         Žádost ZUŠ Přelouč o finanční příspěvek na pořízení hmotného majetku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020 částku ve výši 300 tis. Kč jako účelovou dotaci do investičního fondu ZUŠ na pořízení koncertního klavíru.

      II.            Rada města schvaluje

nákup 1 ks koncertního klavíru v ceně 1 mil. Kč Základní umělecké škole Přelouč z investičního fondu organizace za předpokladu schválení finančního příspěvku města ve výši 300 tis. Kč v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020.

33/25/2020         Rezignace přísedící Okresního soudu Pardubice

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí rezignaci D.Č., bytem Přelouč, Pražská 530 na funkci přísedící u Okresního soudu Pardubice.

33/26/2020         Žádost centra denních služeb Další cesta z.s., Choltice o finanční dar

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020 finanční dar ve výši 50 tis. Kč Centru denních služeb Další cesta z.s., Choltice na pořízení vybavení a provozní náklady CDS.

33/27/2020         Výplata odměn členům komisí za rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

Výplatu odměn členům Komise SPOZ, Komise sportovní, Komise bezpečnostní a dopravní, Komise pro rozvoj města, Komise sociálně zdravotní, Komise kulturní a školská a Komise místní samosprávy Štěpánov za práci v roce 2019 dle návrhů předložených předsedy jednotlivých komisí.

33/29/2020         Žádost státního okresního archivu Pardubice o předání historických kronik místních částí města

        I.            Rada města upozorňuje

na povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví a ukládá předsedovi OV Klenovka předat do Státního archivu Pardubice obecní kroniku s číselným označením SK 314, předsedovi OV Lohenice obecní kroniky s číselným onačením 418 a 419 (od r. 1992), předsedovi OV Mělice obecní kroniku s číselným označením 426, předsedkyni KMS Štěpánov obecní kroniku s číselným označením SK 914 a předsedovi KMS Tupesy obecní kroniku s číselným označením 931 a to nejdéle do 31. 3. 2020.

33/30/2020         Pronájem bytu č. 2 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

        I.            Rada města ruší

usnesení č. 32/12/2020-I., pronájem bytu panu L.

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.L.G., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 4. 2. 2020 do 4. 5. 2020.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 5. 2. 2020 14:56
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2020 15:10
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi