Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 33. schůze rady města

Usnesení 33. schůze rady města 1

konané dne 3. 2. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

33. schůze rady města konané dne 3. 2. 2020

 

33/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

33/3/2020           Zadávací podklady veřejné zakázky na výstavbu kanalizace v Mělicích

        I.            Rada města schvaluje

kvalifikační a zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo pro zadání podlimitní veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

33/4/2020           Informace Radě města Přelouče a s ní související návrh na usnesení

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci o znaleckém posudku pro stanovení obvyklé ceny pozemků p.č. 907/28, p.č. 907/29, p.č. 1810/1, p.č. 1811/4, p.č. 773/11 a p.č. 872/2 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města pověřuje

místostarostu Ing. Ivana Moravce jednáním s vlastníkem pozemků p.č. 907/28, p.č. 907/29, p.č. 1810/1 a p.č. 1811/4 o podmínkách jejich odkoupení do vlastnictví města Přelouč.

T: 20. 2. 2020

33/5/2020           Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na vypracování stavební části projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem Pardubice, IČO 13179527, za cenu 232 000,00 Kč (neplátce DPH).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 33/5/2020-I.

T: 20. 2. 2020

33/6/2020           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOBS01_4121613799, uzavíranou v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí budovy č.p. 877 v Choceňské ulici v Přelouči se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 33/6/2020-I.

T: 20. 2. 2020

33/7/2020           Informace Radě města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci k technickému řešení rekonstrukce světelného signalizačního zařízení světelně řízených křižovatek v Přelouči.

33/8/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       D & D PROFI, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Palackého 485, 533 03 Dašice

IČO dodavatele:                              25250167

Nabídková cena:                             1 306 276,11 Kč bez DPH

 

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             1 393 732,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., sídlem: Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO: 25250167, za nabídkovou cenu 1 306 276,11 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 33/8/2020-II.

T: 24. 2. 2020

33/9/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce“.

33/10/2020         Ukončení nájmu nebytových prostor v č.p. 1665 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1665 v ulici Československé armády v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, a to ke dni 29. 2. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu dle usnesení č. 33/10/2020-I.

T.29. 2. 2020

 33/11/2020         Smlouvy o výpůjčce

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, na výpůjčku budov č.p. 1, č.p. 45 v Přelouči včetně příslušných pozemků.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 33/11/2020-I.

T: 29. 2. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, kterým se upravuje hodnota objektů ve výpůjčce.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 33/11/2020-III.

T: 29. 2. 2020

33/12/2020         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 33/12/2020-I.

T: 29. 2. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 41/29 v k.ú. Mělice.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 33/12/2020-III.

T: 29. 2. 2020

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností KASI, spol. s r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 491/1 a p.č. 491/13, oba v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 33/12/2020-V.

T: 29. 2. 2020

 33/13/2020         Majetkové převody      

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 220 m2, za cenu minimálně 650 Kč/m2 společnosti AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč, IČO 25986651.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku p.č. 278/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 40 m2, z vlastnictví p.P.E., bytem Přelouč za cenu 180,00 Kč/m2.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2/4 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 1/2 a p.č. 2/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče z vlastnictví p.I.K., bytem Přelouč za cenu 5 400,00 Kč.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/01, uzavřenou mezi p. I.K, bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2/4 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků p.č. 620/2 o výměře 10 m2, p.č. 620/3 o výměře 9 m2 a p.č. 620/4 o výměře 8 m2 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví p.J.V., bytem Přelouč za cenu 5 400,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/02, uzavíranou mezi p.J.V., bytem Přelouč na odkoupení pozemků p.č. 620/2, p.č. 620/3 a p.č. 620/4 vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

33/14/2020         Záměr na pronájem pozemku u mělicko-lohenických písníků

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem pozemku p.č. 587/5 a části pozemku p.č. 66/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče p.J.Š., bytem Přelouč za účelem provozování kempu a zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na období 15. 5. 2020 – 15. 9. 2024 (vždy 15. 5. až 15. 9. příslušného roku) za cenu minimálně 15 000,00 Kč na období nájmu v jednom kalendářním roce.

33/15/2020         Regenerace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč – 2. etapa

        I.            Rada města schvaluje

koordinační situační výkres k projektu Regenerace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč – 2. etapa zpracovaný společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto s těmito úpravami:

-          ponechat cestu šikmo vedoucí přes zeleň od č.p. 963 k č.p. 10 04

-          ponechat 7 parkovacích míst a další 3 parkovací místa u č.p. 966

-          ponechat průjezd motorových vozidel uvnitř vnitrobloků (povolení pouze pro dopravní obsluhu a IZS) – jedná se o požadavek SVJ 963-964

-          zrušit venkovní posilovací stroje v zeleni před č.p. 1121 – odsouhlaseno na veřejném projednávání

-          ponechat 5+1 parkovacích míst za č.p. 1120-1121, upravit na kolmá stání

-          ponechat a změnit na 4 šikmá stání před vchodem do č.p. 976

-          zrušit cestu šikmo vedoucí přes zeleň od č.p. 965 k č.p. 976 – na veřejném projednání odsouhlaseno

-          realizovat vhodná řešení pro zamezení stání aut na trávníku (parkovací sloupky a podobné zábrany).

33/16/2020         Zápis Komise pro rozvoj města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis Komise pro rozvoj města Přelouče ze dne 22. 1. 2020.

33/17/2020         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis č. 9 ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 26. 1. 2020.

33/18/2020         Zápis OV Mělice

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 18. 1. 2020.

33/19/2020         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 1. 2020.

33/20/2020         Zápis sportovní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis č. 3 ze schůze Sportovní komise města Přelouče ze dne 13. 1. 2020.

33/21/2020         Pronájem bytu ul. Sluneční 1414, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 24 o vel. 1 + KK 27,08 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414, Přelouč p.E.S., trvale bytem Vyšehněvice, Lázně Bohdaneč s platností od 4. 2. 2020 na dobu neurčitou.

33/22/2020         Žádosti o dotaci z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2020

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2020 pro

-          Smíšený pěvecký sbor Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 5 500,00 Kč na pořízení nahrávky jarního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč a na náklady spojené s konáním jarního koncertu.

-          Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 12. ročník soutěže hasičských stříkaček, Mezinárodní výstava hasičské techniky Litoměřice – ubytování.

-          FK Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb pro oddíl nohejbalu (hrací síť, míče a případné další příslušenství), cestovní výlohy, startovné, náklady na údržbu hrací plochy (šotolina, ochranná síť).

-          Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 13. ročníku Rallye Železné hory.

-          Laxus z.ú. Nymburk ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

-          Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči).

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D01/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josefa Bohuslava Foerstera Přelouč, z.s. ve výši 5 500,00 Kč na pořízení nahrávky jarního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč a na náklady spojené s konáním jarního koncertu.

    III.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D02/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SHD, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 12. ročník soutěže hasičských stříkaček, Mezinárodní výstava hasičské techniky Litoměřice – ubytování.

    IV.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D03/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup sportovních potřeb pro oddíl nohejbalu (hrací síť, míče a případné další příslušenství), cestovní výlohy, startovné, náklady na údržbu hrací plochy (šotolina, ochranná síť).

      V.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D04/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 13. ročníku Rallye Železné hory.

    VI.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D05/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Laxusem z.ú. Nymburk ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu a testy – související s poskytováním terénních služeb na katastru města.

  VII.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Péčí o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 10 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči).

VIII.            Rada města ukládá

p. Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D01/2020, D02/2020, D03/2020, D04/2020, D05/2020, D06/2020

T:29. 2. 2020

33/23/2020         Vyřazení majetku města z evidence likvidací

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tisíc korun likvidací dle předloženého návrhu.

33/24/2020         Žádost ZUŠ Přelouč o finanční příspěvek na pořízení hmotného majetku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020 částku ve výši 300 tis. Kč jako účelovou dotaci do investičního fondu ZUŠ na pořízení koncertního klavíru.

      II.            Rada města schvaluje

nákup 1 ks koncertního klavíru v ceně 1 mil. Kč Základní umělecké škole Přelouč z investičního fondu organizace za předpokladu schválení finančního příspěvku města ve výši 300 tis. Kč v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020.

33/25/2020         Rezignace přísedící Okresního soudu Pardubice

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí rezignaci D.Č., bytem Přelouč, Pražská 530 na funkci přísedící u Okresního soudu Pardubice.

33/26/2020         Žádost centra denních služeb Další cesta z.s., Choltice o finanční dar

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020 finanční dar ve výši 50 tis. Kč Centru denních služeb Další cesta z.s., Choltice na pořízení vybavení a provozní náklady CDS.

33/27/2020         Výplata odměn členům komisí za rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

Výplatu odměn členům Komise SPOZ, Komise sportovní, Komise bezpečnostní a dopravní, Komise pro rozvoj města, Komise sociálně zdravotní, Komise kulturní a školská a Komise místní samosprávy Štěpánov za práci v roce 2019 dle návrhů předložených předsedy jednotlivých komisí.

33/29/2020         Žádost státního okresního archivu Pardubice o předání historických kronik místních částí města

        I.            Rada města upozorňuje

na povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví a ukládá předsedovi OV Klenovka předat do Státního archivu Pardubice obecní kroniku s číselným označením SK 314, předsedovi OV Lohenice obecní kroniky s číselným onačením 418 a 419 (od r. 1992), předsedovi OV Mělice obecní kroniku s číselným označením 426, předsedkyni KMS Štěpánov obecní kroniku s číselným označením SK 914 a předsedovi KMS Tupesy obecní kroniku s číselným označením 931 a to nejdéle do 31. 3. 2020.

33/30/2020         Pronájem bytu č. 2 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč

        I.            Rada města ruší

usnesení č. 32/12/2020-I., pronájem bytu panu L.

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.L.G., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 4. 2. 2020 do 4. 5. 2020.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 5. 2. 2020 14:56
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2020 15:10
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi