Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 25. schůze rady města

Usnesení 25. schůze rady města 1

konané dne 7. 10. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

25. schůze rady města konané dne 7. 10. 2019

 

25/1/2019           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program Rady města Přelouče.

25/2/2019           Informace o možnosti čerpání dotace na podporu výstavby knihovny z prostředků ITI Hradecko – pardubické aglomerace

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vydat souhlas se zařazením projektu „Městská knihovna Přelouč“ do strategie Integrovaných územních investic Hradecko – pardubické aglomerace pro období 2021–2027.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2019 částku ve výši 200 000,00 Kč na studie knihovny.

25/3/2019           Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2019.

25/4/2019           Pronájem prostor v budově č.p. 1714 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1714, která je součástí pozemku p.č.st. 2147 v k.ú. Přelouč, p.I. S., bytem Přelouč, za účelem pořádání cvičení pro veřejnost, za měsíční nájemné minimálně 1 000,00 Kč. Předmětem pronájmu bude 1 místnost v I.NP.

25/5/2019           Výpověď nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřené dne 15. 4. 2016, mezi městem Přelouč a p.T.Č., bytem Přelouč, IČO 74217143.

25/6/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 502/6 a p.č. 502/7, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 25/6/2019-I.

T: 31. 10. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1850/18 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 25/6/2019-III.

T: 31. 10. 2019

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení věcného břemene sítě pozemku p.č. 1287/4 v k.ú. Přelouč.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 25/6/2019-V.

T: 31. 10. 2019

25/7/2019           Vklad infrastrukturního majetku do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s vkladem dále uvedeného infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, jako s nepeněžitým vkladem v hodnotě 2 819 540,00 Kč, a to formou upsání akcií:

1)      prodloužení vodovodního řadu Lohenice (pro č.p. 116/

2)      odkanalizování 10 RD Lohenice – čerpací stanice, přípojka elektro, výtlak, gravitační kanalizace a revizní šachty

3)      sítě technické infrastruktury Lohenice – SO 02 vodovodní řad.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o upsání akcií, uzavíranou mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a městem Přelouč, na upsání 1 807 kusů kmenových akcií.

25/8/2019           Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 14, Za Fontánou 433, Přelouč s p.P.K., od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.

25/9/2019           Dodatek smlouvy č. 2 SoD – Rekonstrukce chodníku, komunikace a parkoviště

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č.2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč // Místní komunikace ul. Choceňská u č.p. 1811, Přelouč // Parkoviště před č.p. 381, Přelouč // Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč“ s dodavatelem Stavby Jech&Hoffmann s.r.o., Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 05676924, kterým se cena díla snižuje o částku 269 276,76 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 25/9/2019-I.

T: 25. 10. 2019

25/10/2019         Regenerace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Projekt s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

25/11/2019         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 29. 9. 2019.

25/12/2019         Žádost řidičů ARRIVA a.s. o řešení situace s obslužností autobusových zastávek ve městě

        I.            Rada města bere na vědomí

žádost řidičů autobusů spol. ARRIVA VČ a.s. o řešení situace s obslužností autobusových zastávek ve městě.

      II.            Rada města schvaluje

na autobusové zastávce Jaselská, směr Pardubice, v rámci rekonstrukce komunikace Jaselská zrealizovat v místě zastávky na vozovce dopravní značení V11 a (zastávka autobusu).

    III.            Rada města schvaluje

na autobusových zastávkách Přelouč, 17. listopadu, realizaci vodorovného dopravního značení V12a (žlutá klikatá čára) v nájezdu a výjezdu zastávek.

    IV.            Rada města ukládá

veliteli Městské policie Přelouč zajistit zvýšený dohled na dodržování dopravních předpisů řidiči parkujících vozidel v ulici Jaselská z důvodu zajištění bezpečné obslužnosti autobusových zastávek.

      V.            Rada města ukládá

veliteli Městské policie Přelouč zajistit důsledné dodržování dopravních předpisů řidiči vozidel v zóně přednádraží – Dukelské náměstí, kde zákaz parkování vozidel vyplývá z obecné zákonné úpravy (s výjimkou vyznačených parkovišť K + R).

    VI.            Rada města ukládá

Veliteli Městské policie Přelouč předložit radě města rozpis uložených pokut v roce 2019. 

T: 31. 10. 2019

 

25/13/2019         Pravidla pro hodnocení žádostí o chráněné byty

        I.            Rada města schvaluje

Pravidla pro hodnocení žádostí o chráněné byty.

25/14/2019         Pronájem bytů č.p. 1516, č.p. 1414 v ul. Sluneční, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 17 o vel. 2+1, 42,4 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p. L.S., a p. J.S.,  oba trvale bytem Přelouč, s platností od 8. 10. 2019 na dobu neurčitou.

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 17 o vel. 1+kk, 27,21 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, p. J.R., bytem Přelouč s platností od 14. 10. 2019 na dobu neurčitou.

25/15/2019         Pronájem bytu č. 8 v ul. Sluneční, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 8 o vel. 1+1, 28,48 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p. A.S., bytem Přelouč s platností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou.

25/16/2019         Rámcová služba o technické pomoci

        I.            Rada města schvaluje

Rámcovou smlouvu o technické pomoci mezi městem Přelouč a společností Dekonta, a.s.

      II.            Rada města ukládá

Mgr. Ferancovi zajistit uzavření Rámcové smlouvy o technické pomoci dle usnesení č. 26/16/2019-I.

T: 20. 10. 2019

25/17/2019         Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) nad 40 tis. Kč

    III.            Rada města souhlasí

s pořízením nového univerzálního nosiče strojních nástaveb pro potřeby organizace Technické služby města Přelouče, v pořizovací ceně do 2 000tis kč, z investičního fondu organizace.

25/18/2019         Informace o rezignaci zastupitelky MUDr. Ilony Součkové

        I.            Rada města bere na vědomí

že dne 7. 10. 2019 byla starostce města doručena rezignace na mandát členky zastupitelstva města Přelouč MUDr. Ilony Součkové. Tentýž den byly starostce doručeny rezignace na postavení prvního náhradníka kandidátní listiny Koalice občanů Přelouče pana Martina Židka a druhého náhradníka téže kandidátní listiny PaedDr. Milana Součka.

      II.            Rada města bere na vědomí

že dnem 8. 10. 2019 nastupuje na uvolněný mandát třetí náhradník kandidátní listiny Koalice občanů Přelouče p. Martin Chyba.

 

25/19/2019         Návrh programu VI. zasedání ZM

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 9. 10. 2019 8:28
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2019 7:37
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi