Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 24. schůze rady města

Usnesení 24. schůze rady města 1

konané dne 23. 9. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

24. schůze rady města konané dne 23. 9. 2019

 

 

24/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

24/2/2019           Dodatek č. 1 SoD „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO 28812875, s navýšením ceny o 25 320,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 24/2/2019-I.

T: 7. 10. 2019

24/3/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 24/3/2019-I.

T: 31. 10. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1796/4 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 24/3/2019-III.

T: 31. 10. 2019

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 382/69 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu umístění schodů a brodu v rámci stavby „Revitalizace vodního toku Švarcavy a Račanského rybníčka“.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 24/3/2019-V.

T: 30.10.2019

24/4/2019           Majetkové převody

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1453/10 o výměře 13 m2, odděleného z pozemku p.č. 1453/2 v k.ú. Přelouč a pozemku p.č. 1456/18 o výměře 37 m2, odděleného z pozemku p.č. 1456/3 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví města.

24/5/2019           Žádost o pronájem pozemku

        I.            Rada města zamítá

žádost p. T.Š., bytem Přelouč o pronájem části pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč ve dnech 20. – 24. 12. 2019.

24/6/2019           Dodatek č. SoD „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“ s dodavatelem OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČO 27689719 se snížením ceny o 35 463,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 24/6/2019-I.

T: 7. 10. 2019

24/8/2019           Pověření Mgr. Dvořákové k zajištění činnosti souvisejících s péčí o městské byty

        I.            Rada města pověřuje

Mgr. Zuzanu Dvořákovou k zajištění činností souvisejících s péčí o městské byty.

24/9/2019           Smlouva o bezúplatném převodu majetku

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Městem Přelouč a příspěvkovou organizací Technické služby města Přelouče, IČO 69170754, kdy předmětem převodu je Nákladní valníkový přívěs za auto, kategorie O1, tovární značka SACHER, typ RS-01, varianta V-DR, barva hnědá, VIN TKU5325013010100548, rok výroby 2003, registrační značka vozidla 1E15244, inventární číslo MP147, pořizovací hodnota 14 650,00 Kč.

24/10/2019         Vnitřní předpis č. R 05/25019 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“

        I.            Rada města zřizuje

funkční místo „Referent odboru správy majetku“.

      II.            Rada města stanovuje

celkový počet zaměstnanců úřadu na 90 s účinností od 1. 10. 2019.

    III.            Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č. R 05/2019 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 10. 2019.

  24/11/2019         Realizace Wake areálu Lohenice

        I.            Rada města schvaluje

realizaci projektu Wakeboard club, wake areál na velkém písníku v Lohenicích, žadatele pana Lukáše Vondráčka.

 24/12/2019         Požadavek p.F., na levostranné parkování v ulici Gagarinova, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

na základě souhlasu obyvatel ulice Gagarinova změnu dopravního značení v ulici Gagarinova. Parkování vozidel bude nově umožněno na levé (místo dosavadní pravé) straně komunikace Gagarinova ve směru jízdy.

24/13/2019         Žádost p.T., o posouzení situace v ulici Jiráskova

        I.            Rada města opakovaně zamítá

požadavek p.K.T., na zavedení obousměrného provozu v části ulice Jiráskova (v úseku Pražská – V Zahrádkách).

24/14/2019         Zápis a návrhy Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 7/2019 z jednání Komise sociálně zdravotní ze dne 9. 9. 2019.

24/15/2019         Žádost ZŠ a Praktické školy Svítání, Pardubice

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2019 částku ve výši 20 tis. Kč jako dar Základní škole a Praktické škole Svítání, Pardubice na nákup nábytku a kompenzačních pomůcek pro žáky školy.

24/16/2019         Žádost o poskytnutí dotace do 50 tis. kč z rozpočtu města v roce 2019

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro

SK SKI Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pohonné hmoty, energie a obnovu materiálového vybavení pro sportovní činnost.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu D51/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10 000,00 Kč SK SKI Přelouč, z.s. na pohonné hmoty, energie a obnovu materiálového vybavení pro sportovní činnost.

24/17/2019         Žádost o poskytnutí finančního daru v roce 2019

        I.            Rada města schvaluje

finanční dar ve výši 5 000,00 Kč nezletilému O.K., zastoupeného matkou B.K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

       II.            Rada města schvaluje

Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. B.K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč.

24/18/2019         Žádost o povolení výjimky z počtu žáků

        I.            Rada města povoluje

Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu žáků v základní škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 1 žáka ve třídě VI. C na 31 žáků za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 30. 9. 2019 9:41
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2019 9:47
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi