Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 22. schůze rady města

Usnesení 22. schůze rady města 1

konané dne 2. 9. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

22. schůze rady města konané dne 2. 9. 2019

 

22/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

22/2/2019           Změna č. 3 Územního plánu města Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče schválit pořízení Změny č. 3 Územního plánu Přelouč zkráceným postupem.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit pořízení zastavovací studie pro lokalitu Lohenicko mělických písníků (mimo chráněného ložiskového území).

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města nevyhovět požadované změně v bodě č. 6.

    IV.            Rada města žádá

zařadit do změny č. 3 územního plánu Přelouč požadavek rady města dle usnesení č. 10/34/2019 ze dne 11. 3. 2019 (úniková cesta).

22/3/2019           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2019

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2019.

22/4/2019           Příkazní smlouva na podání žádosti o podporu ze SFRB na projekt „Regenerace sídliště U Sokolovny – I. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

Příkazní smlouvu na podání žádosti o podporu ze Státního fondu rozvoje bydlení na projekt „Regenerace sídliště U Sokolovny – I. etapa“ s Ing. Janou Holanovou, Na Vinici 234, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 03753549, neplátce DPH, za nabídkovou cenu 108 000,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 22/4/2019-I.

T: 15.9. 2019

22/5/2019           Majetkové převody

        I.            Rada města schvaluje

záměr na směnu pozemku p.č. 4/2 o výměře 180 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, odděleného z pozemku p.č. 4 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví manželů P., bytem Přelouč, za pozemek 115/2 o výměře 145 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, oddělený z pozemku p.č. 115 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, pozemek p.č. 234/8 o výměře 17 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, oddělený z pozemku p.č. 234/3 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a pozemek p.č. 248/9 o výměře 2 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, oddělený z pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, vše ve vlastnictví města Přelouč, s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 17-15/2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 22/5/2019-I.

T: 15. 9. 2019

     III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 2/8 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 664 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. L.F., bytem Přelouč a p. M.O., bytem Přelouč za cenu 19 800,00 Kč.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/34, uzavíranou mezi, p. L.F., bytem Přelouč a p. M.O., bytem Přelouč, Přelouč na odkoupení podílu 2/8 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

      V.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 5/36 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 664 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. H., bytem Přelouč za cenu 11 000,00 Kč.

    VI.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/33, uzavíranou mezi p. M.H., bytem Přelouč na odkoupení podílu 5/36 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

  VII.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/43 o celkové výměře 664 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. V.P, bytem Přelouč, za cenu 4 400,00 Kč.

VIII.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/36, uzavíranou mezi p.V.P., bytem Přelouč, na odkoupení podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/34 v k.ú. Přelouč.

22/6/2019           Nabídka k jednání o odkupu pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej spoluvlastnického podílu části pozemku p.č. 489/13 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 2 569 m2 (po oddělení části pozemku potřebné pro výstavbu plánované komunikace), za cenu minimálně 280,00 Kč/m2.

22/7/2019           Zřízení věcného břemene – GasNet, ČEZ

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 471/2, p.č. 475/1, p.č. 2269, p.č. 474/14 a p.č. 469/1  vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 22/7/2019-I.

T: 30. 9. 2019

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 209 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení č. 22/7/2019-III.

T: 30. 9. 2019

22/8/2019           Zřízení věcného břemene – VO Lhota

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. J. Č., Přelouč, Mgr.  P. Č., ázně Bohdaneč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 264/4 a p.č. 265 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Lhota.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 22/8/2019-I.

T: 15. 10. 2019

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. P.M., bytem Praha 3, Ing. M. M., Praha 8 a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 183 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Lhota.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 22/8/2019-III.

T: 15. 10. 2019

      V.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.S.K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 184/1, p.č. 184/2 a p.č. 184/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Lhota.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 22/8/2019-V.

T: 15. 10. 2019

22/9/2019           Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Smetanova 1509

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Základní školy Smetanova ve Smetanově ulici č.p. 1509 v Přelouči se společností STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO: 47473053, kterým se sjednaná cena na základě skutečně provedeného rozsahu prací zvyšuje o částku 155 477, 72 Kč bez DPH, na 188 128,04 kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 22/9/2019-I.

T: 20. 9. 2019

22/11/2019         Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené na stavbu „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15953818, kterým se sjednaná cena prací snižuje o částku 239 454,31 Kč bez DPH na 289 739,72 Kč včetně 21 % DPH na základě rozsahu skutečně provedených prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 22/11/2019-I.

T: 20. 9. 2019

22/12/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Účelová komunikace k č.p. 48 Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Účelová komunikace k č.p. 48, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec králové

IČO dodavatele:                              28812875

Nabídková cena:                             1 250 165,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Účelová komunikace k č.p. 48, Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28812875, za nabídkovou cenu 1 250 165,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 22/12/2019-II.

T: 20. 9. 2019

22/13/2019         Dodatek č. 1 SoD „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p.1 a č.p. 45“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45“ s dodavatelem Aleš Nohejl, sídlem: E. Beneše 1633, 535 01 Přelouč, IČO 74581503.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo dle usnesení č. 22/13/2019-I.

T: 20. 9. 2019

22/14/2019         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 14. 8. 2019.

22/15/2019         Pronájem bytu č. 2 v ulici Za Fontánou, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou, Přelouč, p.K.O., , trvale bytem Přeloučna dobu určitou s platností od 3. 9. 2019 do 3. 12. 2019.

22/16/2019         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Přelouč

        I.            Rada města povoluje

Mateřské škole Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 3 dětí v 6 třídách a 1 dítěte ve 2 třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

      II.            Rada města povoluje

Mateřské škole Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice pro školní rok 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 2 dětí ve 2 třídách a 1 dítěte v 1 třídě za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

22/17/2019         Platový výměr ředitelek MŠ Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

od září 2019 platový výměr ředitelce Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, dle důvodové zprávy.

      II.            Rada města schvaluje

od září 2019 plastový výměr ředitelce Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, dle důvodové zprávy.

22/18/2019         Návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu ev. č. OKŘ/19/24685 o poskytnutí programové účelové dotace ve výši 36 tis. Kč na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH Přelouč uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

22/19/2019         Návrh programu V. zasedání zastupitelstva města

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

22/20/2019         Zápis z jednání Kulturní a školské komise města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

Zápis z jednání Kulturní a školské komise města Přelouče ze dne 27. 8. 2019.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 4. 9. 2019 16:12
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2019 16:19
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi