Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 16. schůze rady města

Usnesení 16. schůze rady města 1

konané dne 27. 5. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

16. schůze rady města konané dne 27. 5. 2019

 

16/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

16/2/2019           Přezkum hospodaření města Přelouče za rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2019.

16/3/2019           Účetní závěrka města Přelouče za rok 2018

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2018.

16/4/2019           Závěrečný účet města Přelouče za rok 2018

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2018 bez výhrad.

16/5/2019           Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu číslo Z_S24_12_8120064423 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly z důvodu plánované výstavby přístupové komunikace k č.p. 292 v Přemyslově ulici v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 16/5/2019-I.

T: 30. 6. 2019

16/6/2019           Smlouva o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a společností Pieta Trejbal s.r.o., se sídlem 17. listopadu 182, Pardubice, IČO 28830075, dohodou ke dni 31. 5. 2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 16/6/2019-I.

T: 15. 6. 2019

 

    III.            Rada města schvaluje

pronájem vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči společnosti CHARON – Jitka Filipová s.r.o., se sídlem Kyjevská 39, Pardubice, IČO 03515630 za roční nájemné 4 000,00 Kč.

    IV.            Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností CHARON – Jitka Filipová s.r.o., se sídlem Kyjevská 39, 530 03 Pardubice, IČO 03515630.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 16/6/2019-IV.

T: 15. 6. 2019

16/7/2019           Prodej pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 60 m2 manželům R., bytem Přelouč, za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 16/7/2019-I.

T: 31. 7. 2019

16/8/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1809/1 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 16/8/2019-I.

T: 30. 6. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1471/2 a p.č. 1850/2, vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 16/8/2019-III.

T: 30. 6. 2019

16/9/2019           Majetkové převody – BONZO s.r.o.

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči, z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO 60930675, za cenu 839 864,00 Kč.

       II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/16 uzavíranou mezi společností BONZO s.r.o., IČO 60930675 a městem Přelouč, na odkup veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod komunikace a kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči, z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO 60930675.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č. 19/17 uzavíranou mezi společností BONZO s.r.o., IČO 60930675 a městem Přelouč, na darování komunikace a kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči.

16/10/2019         Převod členského podílu v bytovém družstvu

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C 05 v č.p. 1566 v ulici Jana Dítěte, Přelouč s A. D., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z L. D. na A.D.

16/11/2019         Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Polanského Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – „Podpora kulturních aktivit na rok 2019“ (ev.č.  smlouvy: OKSCR/19/23318) na akci „Polanského Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve výši 15 000,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

pí Kubínové uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ev.č. smlouvy: OKSCR/19/23318) dle usnesení č. 16/11/2019-I.

T: 30. 6. 2019

16/12/2019         Smlouva o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Revitalizace Račanského rybníka“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 49 000,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

pí Kubínové uzavřít smlouvu o spolupráci dle usnesení č. 16/12/2019-I.

T: 30. 6. 2019.

16/13/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul Jaselská, Přelouč“:

 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       MIROS Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny

IČO dodavatele:                                              27523934

Nabídková cena:                                             2 544 409,35 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              28812875

Nabídková cena:                                             2 764 935,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                                              25953818

Nabídková cena:                                             2 919 976, 36 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČO: 27523934, za nabídkovou cenu 2 544 409, 35 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo č. 16/13/2019-II.

T: 10. 6. 2019

16/14/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              28812875

Nabídková cena:                                             1 352 005,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       REKOM Nový Bydžov, a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov

IČO dodavatele:                                              25264737

Nabídková cena:                                             1 577 860,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       Ján Mucha

Sídlo dodavatele:                                           Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČO dodavatele:                                              40115798

Nabídková cena:                                             1 615 632,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., se sídlem: Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28812875, z nabídkovou cenu 1 352 005,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 16/14/2019-II.

T: 10. 6. 2019

16/15/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská v Přelouči“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská v Přelouči“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       ERMO spol. s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              15062201

Nabídková cena:                                             527 748,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       AVE Kolín s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

IČO dodavatele:                                              25148117

Nabídková cena:                                             533 378,20 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       RAISA, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                                            Havlíčkova 822, 280 02 Kolín

IČO dodavatele:                                              43005071

Nabídková cena:                                             537 918,00 Kč bez DPH

Jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČO dodavatele:                                              25751018

Nabídková cena:                                             671 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská v Přelouči“ s dodavatelem ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO 15062201, za nabídkovou cenu 527 748,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 16/15/2019-II.

T: 10. 6. 2019

16/16/2019         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 26. 4. 2019.

16/17/2019         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 25. 4. 2019.

16/18/2019         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10. 5. 2019.

16/19/2019         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14. 5. 2019.

16/20/2019         Názor obyvatel bytového domu č.p. 1632 k návrhu výjezdu z parkoviště

        I.            Rada města bere na vědomí

názor obyvatel bytového domu č.p. 1632 Na Hodinářce k návrhu výjezdu z parkoviště.

16/21/2019         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro:

-          Malou jezdeckou společnosti z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech pro děti 16. 6., 7. 7., 4.8. a 15. 9. 2019.

-          Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientů města s roztroušenou sklerózou.

-          Střelecký klub Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup stavebního materiálu pro opravu chodníku před vstupem do klubovny Střeleckého klubu Přelouč.

-          Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale a na nákup sportovních pomůcek.

16/22/2019         Schválení smluv na dotace do 50tis. Kč

        I.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2019 mezi městem Přelouč a Mykabem spol. s.r.o., Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Den Aktivní Přelouče 2019 – 2. ročník – propagace akce (letáky, tisk a laminace značení stanovišť, medializace, vývěsky), vybavení a zajištění stanovišť, odměny pro děti na stanoviště, pronájem stanů, pivních setů na stanoviště s montáží, demontáží a dopravy hygienické potřeby pro kluby – poskytnou WC, cisterna s pitnou vodou, pronájem popelnic a likvidace odpadu, ozvučení, elektro-přípojky, spotřeba energie, moderace, kulturní vystoupení v programu, zdravotník, bezpečnost, úklid.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2019 mezi městem Přelouč a Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. Praha 5 ve výši 5 250,00 Kč na 15 hodin pronájmu sportovní haly spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců EWH Kemp 2019 v autokempu Buňkov u Přelouče ve dnech 29. 6. až 6. 7. 2019.

 

     III.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D42/2019 mezi městem Přelouč a Malou jezdeckou společností z.s. Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech pro děti 16. 6., 7. 7., 4.8. a 15. 9. 2019.

    IV.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D43/2019 mezi městem Přelouč a Oblastní charitou Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientů města s roztroušenou sklerózou.

 

      V.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D44/2019 mezi městem Přelouč a Střeleckým klubem Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup stavebního materiálu pro opravu chodníku před vstupem do klubovny Střeleckého klubu Přelouč.

    VI.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D45/2019 mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale a na nákup sportovních pomůcek.

  VII.            Rada města ukládá

pí Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D40/2019, D41/2019, D42/2019, D43/2019, D44/2019 a D45/2019 dle usnesení č. 16/22/2019-I.-VI.

T: 15. 6. 2019 

16/23/2019         Odpis nedobytné pohledávky

        I.            Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města vyslovit souhlas s odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s nájmem nebytového prostoru a části pozemku – restaurace v č.p. 44, ulice Masarykovo náměstí, Přelouč ve výši 92 489,37 Kč evidovaných na fakturách za J. F., bytem Staré Ždánice.

16/24/2019         Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Josefem Nohejlem na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

16/25/2019         Zápis z jednání Kulturní a školské komise města Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání Kulturní a školské komise města Přelouče ze dne 16. 5. 2019.

16/26/2019         Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2019 z jednání Komise sociálně zdravotní ze dne 24. 4. 2019.

16/27/2019         Stanovisko Ing. S. ke změně dopravního režimu v ulici Kosmonautů

        I.            Rada města bere na vědomí

vyjádření Ing. S. ze dne 17. 5. a 18. 5. 2019 ke změně dopravního režimu v ulici Kosmonautů.

16/28/2019         Návrh darovací smlouvy uzavírané se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 49tis. Kč Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na činnost související s ochranou přírody v oblasti lohenicko – mělických písníků.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu uzavíranou mezi městem a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích dle předloženého návrhu.

16/29/2019         Žádost Ing. K., o zřízení vyhrazeného parkovacího stání

        I.            Rada města bere na vědomí

podmínky zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro firemní vozidlo Cukrárny Duo v zóně CENTRUM, ulice Hradecká.

16/30/2019         Žádost SHČMS, Sboru dobrovolných hasičů Tupesy s použitím znaku města

        I.            Rada města nesouhlasí

s použitím znaku města v logu (malůvce psa) místní části Tupesy, které má být použito v souvislosti s oslavami 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Tupesy.

16/31/2019     Schválení přijetí dotace od MK ČR na pořádání Cen Františka Filipovského a schválení Smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí

        I.            Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 50 000,00 Kč od Ministerstva kultury na přípravu a konání 25. ročníku udílení cen Františka Filipovského za dabing dle rozhodnutí ke spisu č. MK – S 4838/2019.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o mediálním partnerství s Českou televizí v souvislosti s konáním 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

16/32/2019         Udílení ceny Reprezentant školy

        I.            Rada města schvaluje

výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2018–2019.

16/33/2019         Souhlas s podáním žádosti o dotaci

        I.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ve výši 1 393 239,00 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro základní školu Přelouč Masarykovo nám. 45, okres Pardubice na školního psychologa, školního asistenta, doučování žáků ohrožených neúspěchem a školení pedagogických pracovníků, č. výzvy 02_18_063, Šablony II.-MRR v prioritní ose č. 3.

 

16/34/2019         Návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo s p. Milanem Plecháčkem, IČO: 64818624, Podhořany u Ronova s tím, že smluvní vztah bude ukončen k 30. 6. 2019.

16/35/2019         Nabídka na zpracování urbanistické studie

        I.            Rada města rozhoduje

o zpracování urbanistické studie Ing. arch. Pavla Mudruňky Na Hodinářce, Přelouč varianta B.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 3. 6. 2019 11:57
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 12:12
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi