Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že ve dnech  30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 16. schůze rady města

Usnesení 16. schůze rady města 1

konané dne 27. 5. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

16. schůze rady města konané dne 27. 5. 2019

 

16/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

16/2/2019           Přezkum hospodaření města Přelouče za rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2019.

16/3/2019           Účetní závěrka města Přelouče za rok 2018

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2018.

16/4/2019           Závěrečný účet města Přelouče za rok 2018

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2018 bez výhrad.

16/5/2019           Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu číslo Z_S24_12_8120064423 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly z důvodu plánované výstavby přístupové komunikace k č.p. 292 v Přemyslově ulici v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 16/5/2019-I.

T: 30. 6. 2019

16/6/2019           Smlouva o nájmu

        I.            Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a společností Pieta Trejbal s.r.o., se sídlem 17. listopadu 182, Pardubice, IČO 28830075, dohodou ke dni 31. 5. 2019.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 16/6/2019-I.

T: 15. 6. 2019

 

    III.            Rada města schvaluje

pronájem vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči společnosti CHARON – Jitka Filipová s.r.o., se sídlem Kyjevská 39, Pardubice, IČO 03515630 za roční nájemné 4 000,00 Kč.

    IV.            Rada města schvaluje

smlouvu o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností CHARON – Jitka Filipová s.r.o., se sídlem Kyjevská 39, 530 03 Pardubice, IČO 03515630.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle usnesení č. 16/6/2019-IV.

T: 15. 6. 2019

16/7/2019           Prodej pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 60 m2 manželům R., bytem Přelouč, za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č. 16/7/2019-I.

T: 31. 7. 2019

16/8/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1809/1 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 16/8/2019-I.

T: 30. 6. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1471/2 a p.č. 1850/2, vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 16/8/2019-III.

T: 30. 6. 2019

16/9/2019           Majetkové převody – BONZO s.r.o.

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči, z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO 60930675, za cenu 839 864,00 Kč.

       II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 19/16 uzavíranou mezi společností BONZO s.r.o., IČO 60930675 a městem Přelouč, na odkup veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod komunikace a kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči, z vlastnictví společnosti BONZO s.r.o., IČO 60930675.

    IV.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č. 19/17 uzavíranou mezi společností BONZO s.r.o., IČO 60930675 a městem Přelouč, na darování komunikace a kanalizace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Divišově ulici v Přelouči.

16/10/2019         Převod členského podílu v bytovém družstvu

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C 05 v č.p. 1566 v ulici Jana Dítěte, Přelouč s A. D., bytem Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z L. D. na A.D.

16/11/2019         Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Polanského Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – „Podpora kulturních aktivit na rok 2019“ (ev.č.  smlouvy: OKSCR/19/23318) na akci „Polanského Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ve výši 15 000,00 Kč.

      II.            Rada města ukládá

pí Kubínové uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ev.č. smlouvy: OKSCR/19/23318) dle usnesení č. 16/11/2019-I.

T: 30. 6. 2019

16/12/2019         Smlouva o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Revitalizace Račanského rybníka“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 49 000,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

pí Kubínové uzavřít smlouvu o spolupráci dle usnesení č. 16/12/2019-I.

T: 30. 6. 2019.

16/13/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul Jaselská, Přelouč“:

 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       MIROS Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny

IČO dodavatele:                                              27523934

Nabídková cena:                                             2 544 409,35 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              28812875

Nabídková cena:                                             2 764 935,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                                              25953818

Nabídková cena:                                             2 919 976, 36 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem MIROS Pardubice a.s., Hradecká 545, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČO: 27523934, za nabídkovou cenu 2 544 409, 35 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo č. 16/13/2019-II.

T: 10. 6. 2019

16/14/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              28812875

Nabídková cena:                                             1 352 005,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       REKOM Nový Bydžov, a.s.

Sídlo dodavatele:                                           Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov

IČO dodavatele:                                              25264737

Nabídková cena:                                             1 577 860,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       Ján Mucha

Sídlo dodavatele:                                           Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČO dodavatele:                                              40115798

Nabídková cena:                                             1 615 632,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku od č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., se sídlem: Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28812875, z nabídkovou cenu 1 352 005,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 16/14/2019-II.

T: 10. 6. 2019

16/15/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská v Přelouči“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská v Přelouči“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       ERMO spol. s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              15062201

Nabídková cena:                                             527 748,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       AVE Kolín s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

IČO dodavatele:                                              25148117

Nabídková cena:                                             533 378,20 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       RAISA, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                                            Havlíčkova 822, 280 02 Kolín

IČO dodavatele:                                              43005071

Nabídková cena:                                             537 918,00 Kč bez DPH

Jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel

Jméno (název) dodavatele:                       ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                           Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČO dodavatele:                                              25751018

Nabídková cena:                                             671 000,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská v Přelouči“ s dodavatelem ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO 15062201, za nabídkovou cenu 527 748,00 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 16/15/2019-II.

T: 10. 6. 2019

16/16/2019         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 26. 4. 2019.

16/17/2019         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 25. 4. 2019.

16/18/2019         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4 z jednání Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10. 5. 2019.

16/19/2019         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 14. 5. 2019.

16/20/2019         Názor obyvatel bytového domu č.p. 1632 k návrhu výjezdu z parkoviště

        I.            Rada města bere na vědomí

názor obyvatel bytového domu č.p. 1632 Na Hodinářce k návrhu výjezdu z parkoviště.

16/21/2019         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro:

-          Malou jezdeckou společnosti z.s. ve výši 5 000, 00 Kč na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech pro děti 16. 6., 7. 7., 4.8. a 15. 9. 2019.

-          Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientů města s roztroušenou sklerózou.

-          Střelecký klub Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup stavebního materiálu pro opravu chodníku před vstupem do klubovny Střeleckého klubu Přelouč.

-          Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale a na nákup sportovních pomůcek.

16/22/2019         Schválení smluv na dotace do 50tis. Kč

        I.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2019 mezi městem Přelouč a Mykabem spol. s.r.o., Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Den Aktivní Přelouče 2019 – 2. ročník – propagace akce (letáky, tisk a laminace značení stanovišť, medializace, vývěsky), vybavení a zajištění stanovišť, odměny pro děti na stanoviště, pronájem stanů, pivních setů na stanoviště s montáží, demontáží a dopravy hygienické potřeby pro kluby – poskytnou WC, cisterna s pitnou vodou, pronájem popelnic a likvidace odpadu, ozvučení, elektro-přípojky, spotřeba energie, moderace, kulturní vystoupení v programu, zdravotník, bezpečnost, úklid.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2019 mezi městem Přelouč a Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu z.s. Praha 5 ve výši 5 250,00 Kč na 15 hodin pronájmu sportovní haly spojené s realizací sportovního soustředění handicapovaných sportovců EWH Kemp 2019 v autokempu Buňkov u Přelouče ve dnech 29. 6. až 6. 7. 2019.

 

     III.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D42/2019 mezi městem Přelouč a Malou jezdeckou společností z.s. Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, pohárů, dekorací pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech pro děti 16. 6., 7. 7., 4.8. a 15. 9. 2019.

    IV.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D43/2019 mezi městem Přelouč a Oblastní charitou Červený Kostelec ve výši 5 000,00 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s poskytováním služeb pacientů města s roztroušenou sklerózou.

 

      V.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D44/2019 mezi městem Přelouč a Střeleckým klubem Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup stavebního materiálu pro opravu chodníku před vstupem do klubovny Střeleckého klubu Přelouč.

    VI.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D45/2019 mezi městem Přelouč a Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné a rozhodčí při soutěžích ve futsale a na nákup sportovních pomůcek.

  VII.            Rada města ukládá

pí Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D40/2019, D41/2019, D42/2019, D43/2019, D44/2019 a D45/2019 dle usnesení č. 16/22/2019-I.-VI.

T: 15. 6. 2019 

16/23/2019         Odpis nedobytné pohledávky

        I.            Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města vyslovit souhlas s odpisem pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s nájmem nebytového prostoru a části pozemku – restaurace v č.p. 44, ulice Masarykovo náměstí, Přelouč ve výši 92 489,37 Kč evidovaných na fakturách za J. F., bytem Staré Ždánice.

16/24/2019         Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s Josefem Nohejlem na byt č. 6 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

16/25/2019         Zápis z jednání Kulturní a školské komise města Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 3 z jednání Kulturní a školské komise města Přelouče ze dne 16. 5. 2019.

16/26/2019         Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2019 z jednání Komise sociálně zdravotní ze dne 24. 4. 2019.

16/27/2019         Stanovisko Ing. S. ke změně dopravního režimu v ulici Kosmonautů

        I.            Rada města bere na vědomí

vyjádření Ing. S. ze dne 17. 5. a 18. 5. 2019 ke změně dopravního režimu v ulici Kosmonautů.

16/28/2019         Návrh darovací smlouvy uzavírané se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 49tis. Kč Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na činnost související s ochranou přírody v oblasti lohenicko – mělických písníků.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu uzavíranou mezi městem a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích dle předloženého návrhu.

16/29/2019         Žádost Ing. K., o zřízení vyhrazeného parkovacího stání

        I.            Rada města bere na vědomí

podmínky zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro firemní vozidlo Cukrárny Duo v zóně CENTRUM, ulice Hradecká.

16/30/2019         Žádost SHČMS, Sboru dobrovolných hasičů Tupesy s použitím znaku města

        I.            Rada města nesouhlasí

s použitím znaku města v logu (malůvce psa) místní části Tupesy, které má být použito v souvislosti s oslavami 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Tupesy.

16/31/2019     Schválení přijetí dotace od MK ČR na pořádání Cen Františka Filipovského a schválení Smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí

        I.            Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 50 000,00 Kč od Ministerstva kultury na přípravu a konání 25. ročníku udílení cen Františka Filipovského za dabing dle rozhodnutí ke spisu č. MK – S 4838/2019.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o mediálním partnerství s Českou televizí v souvislosti s konáním 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

16/32/2019         Udílení ceny Reprezentant školy

        I.            Rada města schvaluje

výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2018–2019.

16/33/2019         Souhlas s podáním žádosti o dotaci

        I.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ve výši 1 393 239,00 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro základní školu Přelouč Masarykovo nám. 45, okres Pardubice na školního psychologa, školního asistenta, doučování žáků ohrožených neúspěchem a školení pedagogických pracovníků, č. výzvy 02_18_063, Šablony II.-MRR v prioritní ose č. 3.

 

16/34/2019         Návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo s p. Milanem Plecháčkem, IČO: 64818624, Podhořany u Ronova s tím, že smluvní vztah bude ukončen k 30. 6. 2019.

16/35/2019         Nabídka na zpracování urbanistické studie

        I.            Rada města rozhoduje

o zpracování urbanistické studie Ing. arch. Pavla Mudruňky Na Hodinářce, Přelouč varianta B.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 3. 6. 2019 11:57
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 12:12
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
mírné sněžení -2 °C -5 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 1/-6 °C
sobota 2. 12. zataženo 2/0 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi