Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 14. schůze rady města

Usnesení 14. schůze rady města 1

konané dne 29. 4. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

14. schůze rady města konané dne 29. 4. 2019

 

14/1/2019           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

14/2/2019           Návrh reakce na žalobu ve věci tvrzeného nezákonného zásahu do osobnostních práv fyzické osoby

      II.            Rada města schvaluje

text vyjádření k žalobě 52 A 10/2019-18 ve věci tvrzeného nezákonného zásahu do osobnostních práv fyzické osoby.

    III.            Rada města pověřuje

Mgr. Zuzanu Dvořákovou, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků a Mgr. Veroniku Dofkovou, právničku Oddělení pohledávek a přestupků k zastupování města Přelouč a městského úřadu Přelouč před Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice ve věci soudního řízení 52 A 10/2019-18.

14/3/2019           Návrh na vydání předběžného opatření

        I.            Rada města souhlasí

s podáním návrhu k Okresnímu soudu v Pardubicích na vydání předběžného opatření ve smyslu § 76 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci zdržení se monitorování veřejného prostranství kamerovým systémem provozovaným z rodinného domu a zdržení se šíření těchto záznamů.

      II.            Rada města pověřuje

Mgr. Zuzanu Dvořákovou, vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků a Mgr. Veroniku Dofkovou, právničku Oddělení pohledávek a přestupků k zastupování města Přelouč a městského úřadu Přelouč před Okresním soudem v Pardubicích ve věci podání výše uvedeného návrhu na vydání předběžného opatření a ve věci následné negatorní žaloby.

14/4/2019           Smlouva o podmínkách provedení stavby

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, opravňující Pardubický kraj umístit stavbu „III/32219 – Mělice – II/333“ na pozemcích p.č. 41/16, p.č. 41/29, p.č. 41/56, p.č. 252/1, p.č. 4/1, p.č. st. 24, p.č. 63, p.č. 41/30 a p.č. 74/6, vše v k.ú. Mělice, ve vlastnictví města.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby dle usnesení č. 14/4/2019-I.

T: 31. 5. 2019

14/5/2019           Dodatek smlouvy o výpůjčce

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 11. 1. 2019 mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 14/5/2019-I.

T: 31. 5. 2019

14/6/2019           Pravidla pro zřizovaní práv odpovídajících věcnému břemeni

        I.            Rada města bere na vědomí

informace o možnostech změn pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

14/7/2019           Smlouva o nájmu pozemků

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemků, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností SMP CZ, a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Praha 4, IČO: 27195147, na pronájem pozemků p.č. 41/23 a p.č. 41/47, oba v k.ú. Mělice.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemků dle usnesení č. 14/7/2019-I.

T: 15. 5. 2019

14/8/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 14/8/2019-I.

T: 31. 5. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. T. V., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 507/2v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 14/8/2019-III.

T: 31. 5. 2019 

14/9/2019           Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené na stavbu Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké mýto, IČO: 15953818, kterým se sjednaná cena prací zvyšuje o částku 1 143 360,20 Kč bez DPH, na 1 383 465,84 Kč včetně 21 % DPH, za provedené vícepráce.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 14/9/2019-I.

T: 15. 5. 2019

14/10/2019         Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky kabelů elektro v ulici Boženy Němcové

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu číslo Z_S14_12_8120069600 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu přemístění kabelů elektro mimo parkovací stání, zřizovaná v rámci rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Přelouči.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 14/10/2019-I.

T: 20. 5. 2019

14/11/2019         Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení odběrného místa elektro pro kluziště

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu číslo 19_SOP_01_4121509854 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízeného odběrného místa elektro pro kluziště na pozemcích p.č. 289/4 a p.č. 293/1, oba v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy pro zřízení nového odběrného místa elektro dle usnesení č. 14/11/2019-I.

T: 10. 5. 2019

14/12/2019         Výstavba domovních kanalizačních přípojek v místní části Mělice

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy na výstavbu domovní kanalizační přípojky v místní části Mělice s finanční spoluúčastí města Přelouč pouze pro stávající rodinné a bytové domy s přiděleným číslem popisným. Ostatní žádosti budou posuzovány individuálně radou města na základě podané žádosti.

14/13/2019         Studie řešení výjezdu z parkoviště u domu č.p. 1632 Na Hodinářce v Přelouči

        I.             Rada města bere na vědomí

 studii řešení výjezdu z parkoviště u domu č.p. 1632 Na Hodinářce v Přelouči.

14/14/2019         Studie využití půdních prostor budovy ZŠ Kladenská č.p. 494 Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

návrh dispozičního řešení využití půdních prostor budovy ZŠ Kladenská č.p. 494 Přelouč pro odborné učebny a školní družinu.

14/15/2019         Zadávací řízení VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“.

14/16/2019         Podmínky získání dotace na výstavbu sociálního bydlení

        I.            Rada města bere na vědomí

podmínky získání dotace na výstavbu sociálního bydlení dle schváleného nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

14/17/2019         Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 14. 4. 2019.

      II.            Rada města považuje

požadavek KMS Tupesy na pořízení herního prvku houpačka kluzavka v ceně 180 tis. kč za neadekvátní vzhledem ke skutečnosti, že houpačkou a skluzavkou je již stávají dětské hřiště vybaveno, a s přihlédnutím k počtu dětí v Tupesích.

14/18/2019         Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis KMS Štěpánov ze dne 3. 4. 2019.

14/19/2019         Návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Za Fontánou č.p. 433

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se Z. F. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou č.p. 433 od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

14/20/2019         Žádost Ing. K. o snížení ceny podnikatelské parkovací karty

        I.            Rada města schvaluje

zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro firemní vozidlo Cukrárny Duo v zóně CENTRUM, ulice Hradecká.

14/21/2019         Žádost J. M.,  o umístění sídla spolku

        I.            Rada města schvaluje

sídlo spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Lohenice na adrese Lohenice č.p. 27, 535 01 Přelouč.

14/22/2019         Návrh na posouzení intenzit dopravy na přechodech pro chodce v centru

        I.            Rada města ukládá

vedoucímu odboru SMI panu Miroslavu Manželovi zadat posouzení intenzity automobilové a pěší dopravy ve špičkové hodině na přechodech pro chodce v centru města: v ulici Pražská (u budovy České spořitelny), v ulici Hradecká (u budovy Záložny a budovy Moneta Money Bank), na Pernštýnském náměstí a v ulici 28. října u prodejny Holflor).

T: 15. 5. 2019

14/23/2019         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 pro

-          Domov pod Kuňkou, p.o. ve výši 16 000,00 Kč na dofinancování sociální služby klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie).

-          Mykabo spol. s r.o., Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Den Aktivní Přelouče 2019 – 2. ročník – propagace akce (letáky, tisk a laminace značení stanovišť, medializace, vývěsky), vybavení a zajištění stanovišť, odměny pro děti na stanoviště, pronájem stanů, pivních setů na stanoviště s montáží, demontáží a dopravy hygienické potřeby pro kluby – poskytnou WC, cisterna s pitnou vodu, pronájem popelnic a likvidace odpadu, ozvučení, elektro přípojky, spotřeba energie, moderace, kulturní vystoupení v programu, zdravotník, bezpečnost, úklid.

      II.            Rada města zamítá

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 pro:

-          Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. na spolufinancování vybudování přípojky plynu do nového pronajatého objetu, který má sloužit jako provozní a školící centrum.

-          K. Š., Praha 8 na výdaje související se závodním létáním na bezmotorových letadlech z důvodů, že žádosti nesplňují podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu města.

14/24/2019         Žádosti na schválení smluv na dotace poskytnuté z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019 

        I.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 kč na nákup sportovních potřeb pro oddíl nohejbalu (hrací síť, míče a případné další příslušenství), cestovní výlohy, startovné, náklady na údržbu hrací plochy (šotolina, ochranná síť) a hygienické potřeby.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D30/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci Handicap Fish Cup 2019.

    III.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D31/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu, výkup týraných zvířat a umístění a krmivo pro odchycené psy.

    IV.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Tupesy ve výši 5 000,00 kč na zabezpečení akce k 120. výročí SDH Tupesy (pronájem, pohonné hmoty, diplomy, poháry, pamětní listy).

      V.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a ATELIEREM JOSEF – Josef Dvořáček Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na náklady spojené s realizací akce třinácté Zahradní galerie ART 2019.

    VI.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUBEM Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu a úpravu tratě.

  VII.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Přelouči ve výši 17 000,00 Kč na rekonstrukci a opravu místnosti a zřízení sociálního zařízení.

VIII.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na část úhrady energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

    IX.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019.

      X.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D38/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným Integračním Centrem z.s., Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na spotřební materiál k výrobě pomůcek pro děti s poruchami autistického spektra.

    XI.            Rada města ukládá

p. Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D29/2019, D30/2019, D31/2019, D32/2019, D33/2019, D34/2019, D35/2019, D36/2019, D37/2019 a D38/2019 dle usnesení č. 14/24/2019 – I.-X.

T: 15. 5. 2019

14/25/2019   Žádost o zápis místa poskytovaného vzdělávání do rejstříku Š/ŠZ při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice

        I.            Rada města schvaluje

zápis a podání žádosti o doplnění do Š/ŠZ místa poskytovaného vzdělání školy Masarykovo náměstí 50 Přelouč při Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice.

14/26/2019         Schválení přijetí dotace

        I.            Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 70 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. KH/19/2245 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 30. 4. 2019 13:07
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2019 13:14
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi