Obsah

Usnesení 2. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 2. schůze rady města 1konané dne 12.11. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

2. schůze rady města konané dne 12.11. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

2/  1     Zápis č. 14 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 29. 10. 2018.

2/  2     Zápis z jednání KMS Lhota, Škudly ze dne 29. 10. 2018.

2/  3     Výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených dne 22. 10. 2018 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

 

 • SCHVALUJE :

 

2/  4     Plán inventur na rok 2018.

2/  5     Smlouvu uzavíranou s Pardubickým krajem o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019 a úhradě nákladů s tím spojených.

2/  6     Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, za nabídkovou cenu 7 466 777,56 Kč bez DPH.

2/  7     Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“.

2/  8     Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kino Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ s dodavatelem Ladislav Kmoníček, sídlem: 533 43 Rohovládová Bělá, IČO: 61233081, s navýšením ceny o 19 017,34 bez DPH.

2/  9     Dohodu, uzavřenou městem Přelouč a společností BONZO s.r.o., Masarykovo náměstí 55, 537 01 Chrudim, IČO: 60930675, na jejímž základě bude zřízena pozastávka ve výši 10 % z kupní ceny za prodej pozemků p.č. 778/2, p.č. 778/32 a p.č. 778/33, vše v k.ú. Přelouč, městu Přelouč, jako jistina na odstranění případných škod, které by mohly vzniknout  na komunikaci umístěné na předmětných pozemcích v souvislosti s výstavbou rodinných domů na jí sousedících pozemcích a na dokončení u ní se nacházejících terénních a sadových úprav.

2/ 10    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč.

2/ 11    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 74/6 v k.ú. Mělice.

2/ 12    Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, Přelouč, IČO: 12960502, Martinou Beňadíkovou, Řečany nad Labem, IČO: 70168831, Lenkou Pokornou, Chvaletice, IČO: 73589373, Ditou Svobodovou, Břehy, IČO: 04592611 a Miluší Miláčkovou, Třemošnice, IČO: 64245799. Tímto dodatkem se snižuje počet nájemců o Janu Lejhancovou, Lázně Bohdaneč, IČO: 69169926.

2/ 13    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/10 o výměře 24 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 5 760,00 Kč.

2/ 14    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/11 o výměře 52 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 12 480,00 Kč.

2/ 15    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/12 o výměře 62 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 14 880,00 Kč.

2/ 16    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/13 o výměře 48 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 181-119/2018 za cenu minimálně 11 520,00 Kč.

2/ 17    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/14 o výměře 29 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 181-119/2018 za cenu minimálně 6 960,00 Kč.

2/ 18    Záměr na prodej pozemku p.č. 609/19 o výměře 18 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče odděleného z pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče geometrickým plánem č. 329-117/2018 za cenu minimálně 6 960,00 Kč.

2/ 19    Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 125 m2 za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

2/ 20    Záměr na prodej části pozemku p.č. 470/8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře cca 40 m2 za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

2/ 21    Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 66 300 m2 společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf. Výpůjčka bude na dobu určitou 1 rok.

2/ 22    Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru uzavřenou mezi Městem Přelouč a Městem Chrudim v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

2/ 23    Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města účinná od 13. 11. 2018.

 

 • ZŘIZUJE :

 

2/ 24    V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako své iniciativní a poradní orgány Komisi pro rozvoj města, Komisi sociální a zdravotní, Komisi školskou a kulturní, Komisi sportovní, Komisi bezpečnostní a dopravní a Komisi sboru pro občanské záležitosti.  

 

 • ROZHODUJE :

 

2 / 25   Že byt 3 v č.p. 433, Za Fontánou bude užíván od 1. 1. 2019 ke krátkodobému krizovému nájemnému bydlení.

 

 • SOUHLASÍ :

 

2/ 26    S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit mycí centrum pro 9. třídu mateřské školy v hodnotě 180 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

2/ 27    S prodloužením termínu dokončení stavby „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“ do 14. 12. 2018 na základě žádosti zhotovitele, společnosti KZP – stavby s.r.o. z důvodu včasného nedokončení přeložky kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v prostoru stavby a z toho plynoucí nemožnosti provést sjednané práce ve smluvně dohodnutém termínu.

2/ 28    S provedením zadávacích řízení na rekonstrukce a stavby komunikací pro dále uvedené zakázky s termínem realizace v roce 2019:

 • parkoviště u č.p. 381 v Přemyslově ulici, stavební náklad dle propočtu projektanta z letošního roku činí 307 000,00 Kč vč. DPH
 • místní komunikace ulice Choceňská u č.p. 1811, stavební náklad dle propočtu projektanta z roku 2017 činí 1 191 000,00 Kč vč. DPH
 • rekonstrukce chodníku včetně veřejného osvětlení v Českobratrské ulici od č.p. 238 po kostel, stavební náklad dle propočtu projektanta z letošního roku činí 1 637 000,00 Kč vč. DPH
 • parkoviště u č.p. 1502 a 1520 v Pardubické ulici, stavební náklad dle propočtu projektanta z letošního roku činí 1 231 000,00 Kč vč. DPH
 • veřejné osvětlení u bytových domů č.p. 58 a č.p. 59 ve Lhotě pod Přeloučí, stavební náklad dle propočtu projektanta z roku 2016 činí 245 000,00 Kč vč. DPH.

2/ 29    S pořízením dále uvedených projektových dokumentací na rekonstrukci či výstavbu městských komunikací v roce 2019:

 • rekonstrukce Jaselské ulice od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici včetně části veřejného osvětlení
 • rekonstrukce části chodníků a veřejného osvětlení v Kladenské ulici od křižovatky s ulicí Za Fontánou po Sukovu ulici
 • rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení ve Smetanově ulici u MŠ a ZŠ, mezi ulicemi Kladenská a Karla Čapka
 • výstavba chodníku od č.p. 1134 v ulici Karla Čapka k dětskému hřišti a rekonstrukce stávajících chodníků k Račanskému rybníku
 • výstavba chodníku u č.p. 1235 na náměstí 17. listopadu od bočního vstupu s výtahem ke stávajícímu chodníku
 • výstavba chodníku v ulici ČSA mezi ulicemi Pardubická a Žižkova podél parku.

 

 • DOPORUČUJE :

 

2/ 30    Zastupitelstvu města zrušit „Opatření obecné povahy OOP 2/2009, kterým byl vydán regulační plán Klenovka – Třešňovka.

2/ 31    Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1932/4 v k.ú. Přelouč o výměře 105 m2, z vlastnictví Ing. M. P., bytem Praha, za cenu 31 500,00 Kč.

2/ 32    Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 87 m2, z vlastnictví Ing. F. D., bytem Praha, za cenu 8 700,00 Kč.

2/ 33    Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 a spoluvlastnického podílu 1/16 na pozemku p.č. 100 o celkové výměře 60 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví paní M. S., bytem Janské Lázně, za cenu 5 475,00 Kč.

2/ 34    Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 a spoluvlastnického podílu 1/16 na pozemku p.č. 100 o celkové výměře 60 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Mgr. K. L., bytem Praha, za cenu 5 475,- Kč.

          

 • JMENUJE :

 

2/ 35    Předsedou Komise pro rozvoj města Mgr. Lubora Pacáka a členy komise Martina Židka, Víta Priessnitze, Milana Vítka, RSDr. Ladislava Roušara a Pavla Povejšila.

2/ 36    Předsedou Komise sociální a zdravotní MVDr. Zdeňka Zemana a členy komise MUDr. Lenku Roušarovou, Elišku Dvořákovou, Mgr. Annu Kulakovskou, Blanku Konvalinovou, Dis. a Jitku Burketovou.

2/ 37    Předsedkyní Komise školské a kulturní Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou a členy komise Ing. Petru Válkovou, Miroslava Nedbala, Jitku Honsovou a Mgr. Danu Dostálovou.

2/ 38    Předsedou Komise sportovní Ing. Pavla Hrdého a členy komise Martina Šmída, Jana Šimona, Leoše Cirkla, Ing. Jana Daška, Tomáše Černého a Jakuba Albrechta.

2/ 39    Předsedou Komise bezpečnostní a dopravní Mgr. Petra Veselého a členy komise Martina Chybu, Aleše Horycha, Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Mgr. Jiřího Dobruského, npor. Zbyňka Hanuše, Dis., Miroslava Manžela, pprap. Jiřího Čapka, Leoše Slavíka, Dis.

2/ 40    Předsedkyní Komise sboru pro občanské záležitosti Bc. Danu Bystrianskou a členy Mgr. Danu Dostálovou, Jiřího Fialu, Miluši Kmentovou, Miloslavu Matoušovou, Mgr. Jitku Myšičkovou, Mgr. Hanu Neradovou, Vítězslavu Novákovou, Ludmilu Turynovou, Janu Zieglerovou.

 

 • RUŠÍ :

 

2/ 41    Usnesení rady města č. 120/19 ze dne 8. 10. 2018, kterým byl schválen záměr výpůjčku pozemku p.č. 308, části pozemku p.č. 310/23, části pozemku p.č. 310/28 a části pozemku p.č. 629/6, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 77 600 m2 společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf.

2/ 42    Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města vydaná radou města dne 24. 11. 2014 a to z důvodu jejich rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 


Vytvořeno: 14. 11. 2018
Poslední aktualizace: 20. 11. 2018 09:51
Autor: