Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 2. schůze rady města

Usnesení 2. schůze rady města 1

konané dne 12.11. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

2. schůze rady města konané dne 12.11. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

2/  1     Zápis č. 14 z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 29. 10. 2018.

2/  2     Zápis z jednání KMS Lhota, Škudly ze dne 29. 10. 2018.

2/  3     Výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených dne 22. 10. 2018 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

 

 • SCHVALUJE :

 

2/  4     Plán inventur na rok 2018.

2/  5     Smlouvu uzavíranou s Pardubickým krajem o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019 a úhradě nákladů s tím spojených.

2/  6     Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, za nabídkovou cenu 7 466 777,56 Kč bez DPH.

2/  7     Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“.

2/  8     Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kino Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ s dodavatelem Ladislav Kmoníček, sídlem: 533 43 Rohovládová Bělá, IČO: 61233081, s navýšením ceny o 19 017,34 bez DPH.

2/  9     Dohodu, uzavřenou městem Přelouč a společností BONZO s.r.o., Masarykovo náměstí 55, 537 01 Chrudim, IČO: 60930675, na jejímž základě bude zřízena pozastávka ve výši 10 % z kupní ceny za prodej pozemků p.č. 778/2, p.č. 778/32 a p.č. 778/33, vše v k.ú. Přelouč, městu Přelouč, jako jistina na odstranění případných škod, které by mohly vzniknout  na komunikaci umístěné na předmětných pozemcích v souvislosti s výstavbou rodinných domů na jí sousedících pozemcích a na dokončení u ní se nacházejících terénních a sadových úprav.

2/ 10    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč.

2/ 11    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 74/6 v k.ú. Mělice.

2/ 12    Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a Hanou Hlavatou, Přelouč, IČO: 12960502, Martinou Beňadíkovou, Řečany nad Labem, IČO: 70168831, Lenkou Pokornou, Chvaletice, IČO: 73589373, Ditou Svobodovou, Břehy, IČO: 04592611 a Miluší Miláčkovou, Třemošnice, IČO: 64245799. Tímto dodatkem se snižuje počet nájemců o Janu Lejhancovou, Lázně Bohdaneč, IČO: 69169926.

2/ 13    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/10 o výměře 24 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 5 760,00 Kč.

2/ 14    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/11 o výměře 52 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 12 480,00 Kč.

2/ 15    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/12 o výměře 62 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 14 880,00 Kč.

2/ 16    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/13 o výměře 48 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 181-119/2018 za cenu minimálně 11 520,00 Kč.

2/ 17    Záměr na prodej pozemku p.č. 240/14 o výměře 29 m2 v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 181-119/2018 za cenu minimálně 6 960,00 Kč.

2/ 18    Záměr na prodej pozemku p.č. 609/19 o výměře 18 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče odděleného z pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče geometrickým plánem č. 329-117/2018 za cenu minimálně 6 960,00 Kč.

2/ 19    Záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 125 m2 za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

2/ 20    Záměr na prodej části pozemku p.č. 470/8 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře cca 40 m2 za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

2/ 21    Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 66 300 m2 společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf. Výpůjčka bude na dobu určitou 1 rok.

2/ 22    Smlouvu o poskytnutí peněžitého daru uzavřenou mezi Městem Přelouč a Městem Chrudim v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

2/ 23    Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města účinná od 13. 11. 2018.

 

 • ZŘIZUJE :

 

2/ 24    V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako své iniciativní a poradní orgány Komisi pro rozvoj města, Komisi sociální a zdravotní, Komisi školskou a kulturní, Komisi sportovní, Komisi bezpečnostní a dopravní a Komisi sboru pro občanské záležitosti.  

 

 • ROZHODUJE :

 

2 / 25   Že byt 3 v č.p. 433, Za Fontánou bude užíván od 1. 1. 2019 ke krátkodobému krizovému nájemnému bydlení.

 

 • SOUHLASÍ :

 

2/ 26    S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit mycí centrum pro 9. třídu mateřské školy v hodnotě 180 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

2/ 27    S prodloužením termínu dokončení stavby „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“ do 14. 12. 2018 na základě žádosti zhotovitele, společnosti KZP – stavby s.r.o. z důvodu včasného nedokončení přeložky kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v prostoru stavby a z toho plynoucí nemožnosti provést sjednané práce ve smluvně dohodnutém termínu.

2/ 28    S provedením zadávacích řízení na rekonstrukce a stavby komunikací pro dále uvedené zakázky s termínem realizace v roce 2019:

 • parkoviště u č.p. 381 v Přemyslově ulici, stavební náklad dle propočtu projektanta z letošního roku činí 307 000,00 Kč vč. DPH
 • místní komunikace ulice Choceňská u č.p. 1811, stavební náklad dle propočtu projektanta z roku 2017 činí 1 191 000,00 Kč vč. DPH
 • rekonstrukce chodníku včetně veřejného osvětlení v Českobratrské ulici od č.p. 238 po kostel, stavební náklad dle propočtu projektanta z letošního roku činí 1 637 000,00 Kč vč. DPH
 • parkoviště u č.p. 1502 a 1520 v Pardubické ulici, stavební náklad dle propočtu projektanta z letošního roku činí 1 231 000,00 Kč vč. DPH
 • veřejné osvětlení u bytových domů č.p. 58 a č.p. 59 ve Lhotě pod Přeloučí, stavební náklad dle propočtu projektanta z roku 2016 činí 245 000,00 Kč vč. DPH.

2/ 29    S pořízením dále uvedených projektových dokumentací na rekonstrukci či výstavbu městských komunikací v roce 2019:

 • rekonstrukce Jaselské ulice od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici včetně části veřejného osvětlení
 • rekonstrukce části chodníků a veřejného osvětlení v Kladenské ulici od křižovatky s ulicí Za Fontánou po Sukovu ulici
 • rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení ve Smetanově ulici u MŠ a ZŠ, mezi ulicemi Kladenská a Karla Čapka
 • výstavba chodníku od č.p. 1134 v ulici Karla Čapka k dětskému hřišti a rekonstrukce stávajících chodníků k Račanskému rybníku
 • výstavba chodníku u č.p. 1235 na náměstí 17. listopadu od bočního vstupu s výtahem ke stávajícímu chodníku
 • výstavba chodníku v ulici ČSA mezi ulicemi Pardubická a Žižkova podél parku.

 

 • DOPORUČUJE :

 

2/ 30    Zastupitelstvu města zrušit „Opatření obecné povahy OOP 2/2009, kterým byl vydán regulační plán Klenovka – Třešňovka.

2/ 31    Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1932/4 v k.ú. Přelouč o výměře 105 m2, z vlastnictví Ing. M. P., bytem Praha, za cenu 31 500,00 Kč.

2/ 32    Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 87 m2, z vlastnictví Ing. F. D., bytem Praha, za cenu 8 700,00 Kč.

2/ 33    Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 a spoluvlastnického podílu 1/16 na pozemku p.č. 100 o celkové výměře 60 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví paní M. S., bytem Janské Lázně, za cenu 5 475,00 Kč.

2/ 34    Zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 a spoluvlastnického podílu 1/16 na pozemku p.č. 100 o celkové výměře 60 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Mgr. K. L., bytem Praha, za cenu 5 475,- Kč.

          

 • JMENUJE :

 

2/ 35    Předsedou Komise pro rozvoj města Mgr. Lubora Pacáka a členy komise Martina Židka, Víta Priessnitze, Milana Vítka, RSDr. Ladislava Roušara a Pavla Povejšila.

2/ 36    Předsedou Komise sociální a zdravotní MVDr. Zdeňka Zemana a členy komise MUDr. Lenku Roušarovou, Elišku Dvořákovou, Mgr. Annu Kulakovskou, Blanku Konvalinovou, Dis. a Jitku Burketovou.

2/ 37    Předsedkyní Komise školské a kulturní Ing. Mgr. Zdenku Kumstýřovou a členy komise Ing. Petru Válkovou, Miroslava Nedbala, Jitku Honsovou a Mgr. Danu Dostálovou.

2/ 38    Předsedou Komise sportovní Ing. Pavla Hrdého a členy komise Martina Šmída, Jana Šimona, Leoše Cirkla, Ing. Jana Daška, Tomáše Černého a Jakuba Albrechta.

2/ 39    Předsedou Komise bezpečnostní a dopravní Mgr. Petra Veselého a členy komise Martina Chybu, Aleše Horycha, Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Mgr. Jiřího Dobruského, npor. Zbyňka Hanuše, Dis., Miroslava Manžela, pprap. Jiřího Čapka, Leoše Slavíka, Dis.

2/ 40    Předsedkyní Komise sboru pro občanské záležitosti Bc. Danu Bystrianskou a členy Mgr. Danu Dostálovou, Jiřího Fialu, Miluši Kmentovou, Miloslavu Matoušovou, Mgr. Jitku Myšičkovou, Mgr. Hanu Neradovou, Vítězslavu Novákovou, Ludmilu Turynovou, Janu Zieglerovou.

 

 • RUŠÍ :

 

2/ 41    Usnesení rady města č. 120/19 ze dne 8. 10. 2018, kterým byl schválen záměr výpůjčku pozemku p.č. 308, části pozemku p.č. 310/23, části pozemku p.č. 310/28 a části pozemku p.č. 629/6, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 77 600 m2 společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf.

2/ 42    Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města vydaná radou města dne 24. 11. 2014 a to z důvodu jejich rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Datum vložení: 14. 11. 2018 16:43
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2018 9:51
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi