Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 35. schůze rady města

Usnesení 35. schůze rady města

konané dne 30. 11. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

35. schůze rady města konané dne 30. 11. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

35/  1 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 13. 11. 2015.

35/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 11. 2015.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

35/  3 Neposkytnout dotaci v roce 2016 ve výši 49.000 Kč  MUDr. M. H.,Přelouč na vydání knihy o amatérském fotbale na Pardubicku z důvodu, že žadatel nesplnil podmínky pro poskytnutí dotace dle Pravidel města.

35/  4 Neposkytnout dotaci ve výši 50.000 Kč  SK SKI Přelouč, z.s.  na podporu vodního lyžování mládeže v oblasti sportovní, závodní a materiálně technické základny v průběhu roku 2015 z důvodu, že finanční prostředky v rozpočtu města jsou již vyčerpány.

 

 1. SCHVALUJE :

 

35/  5 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Atelierem T- plan s.r.o. na zpracování změny č. 1 územního plánu města Přelouč.

35/  6 Smlouvu ev.č.  ODSH/15/ o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 pro Lohenice a Mělice uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice. Celkové náklady jsou stanoveny na 155.154 Kč.

35/  7 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 1340 v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a  Hanou Hlavatou, Přelouč, IČ: 12960502, Martinou Beňadíkovou Řečany nad Labem, IČ: 70168831, Lenkou Pokornou, Chvaletice, IČ: 73589373 a D. S. Břehy.

35/  8 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (skladu) v č.p. 17 v Lohenicích uzavřené dne 19. 3. 2013 mezi městem Přelouč a p. M. P.

35/  9 Smlouvu o poskytování služby č. 05148 se společností Bytherm spol. s r.o., Jičínská 91,Trutnov 541 01 na provádění odečtů a rozúčtování nákladů na vytápění, teplou a studenou vodu a zpracování výstupních sestav pro objekt Sluneční 1516, Přelouč.

35/10 Smlouvu o poskytování služby č. 05321 se společností Bytherm spol. s r.o., Jičínská 91, Trutnov 541 01 na provádění odečtů a rozúčtování nákladů na vytápění, teplou a studenou vodu a zpracování výstupních sestav pro objekt Sluneční 1414, Přelouč.

35/11 Smlouvu o poskytování služby č. 05319 se společností Bytherm spol. s r.o., Jičínská 91, Trutnov 541 01 na provádění odečtů a rozúčtování nákladů na vytápění, teplou a studenou vodu a zpracování výstupních sestav pro objekt Za Fontánou 433, Přelouč.

35/12 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.j. E791-V-271/2015, uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č.st. 2731 a pozemku p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč.

35/13 Záměr na prodej pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Přelouč o výměře 76 m2 p. P. K., bytem Přelouč, za cenu 6.370 Kč.

35/14 Záměr na prodej 3 částí pozemku p.č. 1441/3 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 800 Kč/m2 takto: část pozemku o výměře cca 195 m2 p. K. Š., bytem Přelouč, část pozemku o výměře cca 185 m2 p. P. K., bytem Přelouč, část pozemku o výměře cca 45 m2 p. M. Ž, bytem Přelouč.

35/15 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, za nabídkovou cenu 5.570.300 Kč bez DPH, 6.740.063 Kč včetně DPH.

35/16 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu – Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, s posunutím termínu zahájení i ukončení realizace o jeden měsíc z důvodu zdlouhavějšího průběhu zadávacího řízení.

35/17 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“.

35/18 Podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016 (program EFEKT 2016) na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce“.

35/19 Návrh nájemní smlouvy pro nájemníky městských bytů platný od 1. 1. 2016.

35/20 Pronájem bytu č. 3, v č.p. 1564 o vel. 2+kk o výměře 54,91 m2 p. J. D., nar. trvale bytem Přelouč s platností od 1. 12. 2015 na dobu určitou 1 rok.

35/21 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče v hodnotě 23.578 Kč.

35/22 Odměny za 2. pololetí 2015 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

35/23 Návrh programu VII. zasedání zastupitelstva města.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

35/24 S podnájmem bytu D1 v č.p. 1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně p. R. Z., trvale bytem tamtéž za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

35/25 S uzavřením nájemní smlouvy s p. H. T., trvale bytem Přelouč na byt č. 9, Za Fontánou 433, Přelouč od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016 za podmínky, uhrazení dluhu vůči městu.

35/26 Aby si pobočný spolek Svaz tělesně postižených v České republice, místní organizace Přelouč, zřídil sídlo  v objektu č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. JMENUJE :

 

35/27 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová),  Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :       

 

35/28 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

35/29 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzením kvalifikace uchazečů, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

35/30 Mgr. Zuzanu Dvořákovou k podepisování nájemních smluv na městské byty jménem města Přelouče jako pronajímatele.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

35/31 Zastupitelstvu města odsouhlasit předpokládaný rozsah změn Územního plánu města Přelouč dle předloženého návrhu.

35/32 Zastupitelstvu města jmenovat člena zastupitelstva města Ing. Ivana Moravce, který bude jako určený zastupitel spolupracovat s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu.

35/33 Zastupitelstvu města poskytnout dotaci ORLU Jednota Přelouč v roce 2015 ve výši 80.000 Kč na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci budovy Orla.

35/34 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. VI. rozpočtu města pro rok 2015.

35/35 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2016 jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje budou činit 139.150 tis. Kč a zůstatek financí z minulých let není rozpočtován.

35/36 Zastupitelstvu města zrušit usnesení II. zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 2. 2015, odst. II, bod 4) (schválení záměru na prodej pozemků p.č. 871/4, p.č. 863/3, části p.č. 2323 a části p.č. 1781/3, vše v k.ú. Přelouč).

35/37 Zastupitelstvu města schválit odkoupení od Českých drah, a.s. pozemků p.č.st. 2731 v k.ú. Přelouč o výměře 33 m2 včetně  budovy bez č.p. a pozemku p.č. 382/109 o výměře 437 m2, odděleného z pozemku p.č. 382/42  v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2160-303/2015 za cenu 215.000 Kč za účelem výstavby  parkoviště  a autobusové zastávky v Jaselské ulici.

35/38 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností České dráhy, a.s. na odkoupení pozemků p.č.st. 2731 a p.č. 382/109, oba v k.ú. Přelouč.

35/39 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vodovodu v Lohenicích vybudovaného na pozemcích p.č. 257/6, p.č. 259/3, p.č. 604/2 a p.č. 75/14, vše v k.ú. Lohenice, do vlastnictví města Přelouč od p. M. A. a p. L. A., oba bytem Přelouč.

35/40 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na bezúplatný převod vodovodu v Lohenicích uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. A. a p. L.  A., oba bytem Přelouč.

35/41 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2012/3 v k.ú. Přelouč o výměře 124 m2 od Východočeských energetických závodů, s.p. v likvidaci, za cenu 16.490 Kč.

35/42 Zastupitelstvu města schválit dohodu o zrušení práva stavby zřízeného ve prospěch Spolku pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči, z.s.

35/43 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem pro obnovu pomníku Antonína Švehly v Přelouči, z.s.

35/44 Zastupitelstvu města schválit a vydat  obecně závaznou vyhlášku města č. 11/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

35/45 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 70/8 v k.ú.  Lhota pod Přeloučí ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení.

35/46 Zastupitelstvu města schválit znění vzorové veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

35/47 S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osoby užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč p. L. H., zastoupeného matkou I. H., a společně posuzovanou osobu M. G., všichni trvale bytem Praha 96. Orgánu samosprávy nesmí být o posuzovaných osobách poskytnuty bližší informace o jejich sociálních poměrech. Posuzované osoby nejsou občany města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 1. RUŠÍ :  

 

35/48 Usnesení rady města č. 34/9 ze dne 16.11. 2015 (schválení smlouvy s firmou IVEXI s.r.o. narekonstrukci fotbalového stadionu).

35/49 Usnesení rady města č. 34/10 ze dne 16. 11. 2015 (schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci fotbalového stadionu s firmou IVEXI s.r.o.).

35/50 Usnesení rady města č. 34/13 ze dne 16. 11. 2015 (pronájem bytu č. 3 v č.p. 1564 p. P. Š.).

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 1. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi