Obsah

usnesení 87. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11. 11. 2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

 

_________________       _87. schůze rady města  konané dne 11. 11.  2013_________________

Rada města Přelouče :   

I.    BERE NA VĚDOMÍ :    

87/  1 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy a osadních výborů uplatněných
          k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2014 u odboru správy majetku a infrastruktury.
87/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 21. 10. 2013.
87/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 23. 10. 2013.
87/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 4. 11. 2013.
87/  5 Informaci o přípravě kroniky města k tisku.

II.    ROZHODUJE :   

87/  6 O zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a vnitřního
          vybavení učebny ZUŠ“ (součást projektu „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy
          Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“,  reg.č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153).  

III.    SCHVALUJE :    

87/  7 Kupní smlouvu č. 1312790037 uzavřenou mezi městem Přelouč a ATS-TELCOM Praha a.s.,
          Trojská 195/88, 171 00 Praha 7 na nákup laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM pro  
           potřeby městské policie.
87/  8 Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací pro rok 2013.
87/  9 Plán inventur na rok 2013.
87/10 Jízdní řád linky č. 655101 městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 15. 12. 2013.
87/11 Pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k. ú. Přelouč p. Haně Motykové, IČ: 71946187 za roční
          nájemné 7 280 Kč.
87/12 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Hanou Motykovou, IČ: 71946187 na
           pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k. ú. Přelouč za účelem umístění pevného prodejního
           stánku.
87/13 Dohodu o skončení nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Hanou Šoltovou, IČ:
          46521259.
87/14 Na základě skutečností zjištěných v průběhu opravy nemovité kulturní památky – ohradní zdi
          hřbitova u kostela Navštívení Panny Marie v Přelouči navýšení smluvní ceny sjednané s firmou
          Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora , IČ: 25113925, na částku
          477.690,07 Kč bez DPH, 578.004,69 Kč vč. 21% DPH.
87/15 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro
          volnočasové aktivity mládeže, Přelouč, Kladenská 845“, se sdružením „Webel a VHH
          Thermont“, Náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 29315476, snížení ceny je o 14.808,50
           Kč bez DPH, 17.918,29 Kč vč. DPH.
87/16 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Základní umělecké
          školy K. H. Máchy 325, Přelouč“ s firmou Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661,
          535 01 Přelouč, IČ: 47473053, navýšení ceny je o 49 535 Kč bez DPH, 59 937 Kč vč. DPH.
87/17 Změnu č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč,
          Kladenská 1332, IČ: 48160903 ze dne 23. 9. 2004.
87/18 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a KIEKERT-CS, s.r.o., 17. listopadu 237,
          530 02 Pardubice, IČ: 49284975 na poskytnutí finančního daru ve výši 75.000 Kč.87/19 Finanční příspěvky ze sportovního fondu rady města:
-    5 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč na dopravu k utkáním,
-    5 000,- Kč Rugby clubu Přelouč na pořádání celostátního turnaje v rugby,
-    5 000,- Kč Tennis clubu, o.s. Přelouč na nákup materiálu a sportovních pomůcek pro
                   tenisový výcvik dětí a mládeže.
87/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 8 000 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na
          pořádání vánočních akcí pro rodiny s dětmi.
87/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 9 000 Kč Základní organizaci Českého
          zahrádkářského svazu Přelouč na opravu střechy objektu ZO 1 ČZS.

IV.    SOUHLASÍ :

87/22 S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč likvidací:
-    osobní vozidlo dle položky č. 1.1 a 1.2 předložené přílohy
-    elektronické zabezpečovací systémy dle položky č. 2.1 až 2.3 předložené přílohy
-    výpočetní technika dle položky č. 3.1 až 3.19 předložené přílohy
-    nábytek dle položky č. 4.1 přílohy.
87/23 S ukončením nájemní smlouvy p. F. F, na byt 3+1 v Obecním domě ve
          Lhotě pod Přeloučí dohodou nejdéle k 31. 12. 2013.
87/24 S ukončením nájemní smlouvy manželů M. a P. V. na byt 3+1, ul. Smetanova
           v Přelouči dohodou k 31. 12. 2013.
87/25 S uzavřením nájemní smlouvy manželů M. a P. V. na byt 3+1 v Obecním
          domě ve Lhotě pod Přeloučí od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou.
87/26 Se zrušením rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. PRO/2/550/02 a s vydáním nového
          rozhodnutí, jímž se ruší  kategorie „B“   pro celé zdravotnické zařízení Přeloučská poliklinika,
          a.s.        
87/27 S pořízením 2 000 sad  tašek na tříděný odpad pro domácnosti za dotovanou cenu od společnosti
          EKO-KOM a.s.

V.    RUŠÍ :   

87/28 Usnesení rady města č. 82/12 ze dne 16. 9. 2013 (schválení kupní smlouvy s DISK Multimedia,
          s.r.o.) .

VI.    ZAMÍTÁ :     

87/29 Nabídku Neogenia s.r.o. Brno na zajištění informační služby SMSbrána pro obce.
87/30 Partnerství města Přelouče v projektu Sociální inovace.
       Bc. Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c
                    starostka                                      místostarosta

 


Vytvořeno: 12. 11. 2013
Poslední aktualizace: 12. 11. 2013 00:00
Autor: