Obsah

usnesení 85. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 21. 10. 2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

85. schůze rady města konané dne 21. 10. 2013

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

85/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2. 10. 2013. 

85/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 9. 10. 2013.

85/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 5. 10. 2013.

85/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 1. 10. 2013.

85/  5 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 20. 9. 2013.

85/  6 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. informaci o možnosti zpracování  nabídky RWE Energo, s.r.o. 

85/  7 Informaci o problematice řešení znaku města Přelouče.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

85/  8 Darovací Smlouvu MV-98607-1/KAP-2013 o bezúplatném převodu majetku České republiky do majetku města Přelouče.

85/  9 Úpravu  jízdního řádu linky č. 655101 – městské hromadné dopravy v Přelouči – s účinností od 15. 12. 2013 s následujícími změnami:

a) úprava základních taktových poloh,

            b) zrušení obsluhování zastávky Přelouč, autobusové nádraží všemi spoji mimo spoje, kteréjedou  z/do Lohenice, Mělic a Klenovky,

            c) zrušení ranního spoje č. 8 v úseku Přelouč, Jaselská – Přelouč, Lohenice a zrušení části spoje  č. 11 v úseku Přelouč, Lohenice – Přelouč, železniční stanice,

            d) zaveden nový okružní ranní pár spojů přes sídliště, centrum a Masarykovo nám., odjezd ze zastávky Přelouč, Jaselská v 6:46, odjezd z Přelouč, centrum v 6:59, příjezd Přelouč, železniční stanice v 7:04,

            e) prodloužení odpoledních spojů č. 42 a 77 do/z zastávky Přelouč, Pardubická (původně končil  spoj v zast. Přelouč, železniční stanice),

            d) prodloužení párů spojů č. 40 a 45 v cca 16 hodin do zast. Přelouč, Štěpánov,

            e) zrušení obsluhování dvou zastávek u spoje č. 5 vedeného v 6:15 ze zast. Přelouč, Jaselská do Lipin,

            f) zrušení části spoje č. 58 v úseku Přelouč, železniční stanice – Přelouč, Klenovka a párového spoje č. 57 ve stejném úseku,

            g) zrušení spoje č. 59 v sobotu a neděli, zrušení spoje č. 64 v neděli. Zavedení dvou nových párů  spojů v neděli – Přelouč, železniční stanice do Přelouč, Lipiny (a zpět) s odjezdem v 17:15 a  19:15.   

85/10 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 917/1 o výměře cca 1 600 m2 společnosti K2 Invest s.r.o. za účelem výstavby bytových domů za cenu 1.200 Kč/m2.

85/11 Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč o výměře max. 25 m2 za účelem umístění pevného prodejního stánku p. H. M., bytem Studentská, Přelouč za roční nájemné 7.280 Kč.

85/12 Záměr na vklad dále uvedeného nemovitého majetku do základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Teplého 2014, Pardubice, IČ: 60108631: vodovodní řád a splaškovou kanalizaci v lokalitě Na Hodinářce v Přelouči, vodovodní řád sídliště RD v lokalitě Na Obci v Přelouči, jednotnou kanalizaci a vodovodní řád pro RD v Jasanové ulici v Přelouči a vodovod pro 9 RD v Lohenicích.

85/13 Smlouvu o zpracování a administraci projektu „Chodníky podél III/32211 v Přelouči“ s firmou A-SANGEO a.s., 5. května 166, 289 11 Pečky, IČ: 26746387, za nabídkovou cenu 60.000 Kč bez DPH.

85/14 Dodatek č. 2 ke  Smlouvě o poskytnutí dotace PU/1153/D2 k projektu „Rekonstrukce kotelny  Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku, reg.č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153.

85/15 Prodloužení nájemní smlouvy p. F. K., na byt č. 7 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014.

85/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014.

85/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. V. na byt č. 5 v ul. Za Fontánou

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014.

85/18 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2013 – 2014 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

85/19 Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, uzavřenou mezi městem Přelouč a Svazem měst a obcí ČR.

85/20 Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Přelouč a Panatec  s.r.o., Ke Křížům 1288, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

85/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 3.000 Kč České abilympijské asociaci, o.s., Sladkovského 2824, Pardubice,  na  činnost  v roce 2013.

85/22 Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

85/23 S obsazením pracovního místa provozní technik (mistr) v příspěvkové organizaci Technické služby města Přelouče od 1. 12. 2013.

85/24 S navýšením mzdového limitu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče o 150.000 Kč od roku 2014 v souvislosti s obsazením pracovního místa technik (mistr) a s promítnutím těchto nákladů do návrhu rozpočtu města pro rok 2014.

 

  1. ROZHODUJE :    

 

85/25 O vyřazení žádostí o pronájem městského bytu velikosti 3+1 žadatelů dle seznamu, kteří na základě převzaté písemné výzvy neaktualizovali bytový dotazník, nebo kterým výzva nemohla být doručena pro změnu bydliště uvedenou v dotazníku.

 

  1. DOPORUČUJE :   

 

85/26 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2013.

85/27 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. J. Č., bytem Lhota o prodej pozemků  v k. ú. Přelouč.

 

  1. NESOUHLASÍ :  

 

85/28 S poskytnutím náhrady škody p. J. N., Pardubická ul., Přelouč, vzniklé v důsledku jeho úrazu – pádu na náledí na místní komunikaci v ul. Pardubická v Přelouči dne  6. 1. 2011, kolem 19. hodiny.

 

 

 

 

  1. ZAMÍTÁ :    

 

85/29 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. nabídku BP Technology   s.r.o. na řešení situace v CZT Přelouč z důvodu, že nabídka neodpovídá požadavkům řešení  problematiky CZT v Přelouči (investice, majetkové vypořádání, atd.).

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                            Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                 místostarosta


Vytvořeno: 22. 10. 2013
Poslední aktualizace: 22. 10. 2013 00:00
Autor: