Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 66. schůze rady města

konané dne 25.02.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________  66. schůze rady města konané dne 25. 2. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

66/  1 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí roku 2012.

66/  2 Zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2012.

66/  3 Žádost Octopus – Asociace pro vzdělávání a sport a kulturu, a.s. Praha 9 o spolupráci při

          pořádání letního soustředění hendikepovaných sportovců.

66/  4 V působnosti valné hromady společnosti  Tepelné zdroje s.r.o. Přelouč zápis z jednání zástupců  

           SVJ Studentská 1350 – 1352 Přelouč se zástupci společnosti Tepelné zdroje s.r.o., stavebního

           úřadu MěÚ a Města Přelouče o zamýšleném odpojení bytového domu a rozsahu stavebních

           úprav s tím souvisejících.

66/  5 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje s.r.o. Přelouč zápis ze schůze  dozorčí

           rady  společnosti Tepelné zdroje s.r.o. ze dne 18.2. 2013.

66/  6 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje s.r.o. Přelouč informaci jednatele

           společnosti p.Václava  Sovy o požadovaném rozsahu stavebních úprav v souvislosti

           s odpojením bytového domu č.p. 1350-1352.

66/  7  Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 18. 2. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

66/  8 Plán účetních odpisů majetku pro rok 2013.

66/  9 Ceník pečovatelských služeb s platností od 1. 3. 2013.

66/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem

          Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku

          p.p.č. 581/5 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

66/11 Smlouvu o zpracování a administraci projektu se společností A-SANGEO a.s., 5. května 166, 

          589 11 Pečky, IČ 267 46 387, pro získání a využití finančního příspěvku ze Státního fondu

          životního prostředí na projekt s názvem „Zateplení objektu Základní umělecké školy, K. H.

          Máchy 325“ za cenu 114 950,00 Kč včetně DPH.

66/12 Smlouvu o zpracování a administraci projektu se společností A-SANGEO a.s., 5. května 166,  

          589 11 Pečky, IČ 267 46 387, pro získání a využití finančního příspěvku ze Státního fondu

          životního prostředí na projekt s názvem „Zateplení objektu městského kina Přelouč“ za cenu

          114.950,00 Kč včetně DPH.

66/13 Smlouvu o zpracování a administraci projektu se společností A-SANGEO a.s., 5. května 166,

          589 11 Pečky, IČ 267 46 387, pro získání a využití finančního příspěvku ze Státního fondu

          životního prostředí na projekt s názvem „Zateplení objektu Domu pro volnočasové aktivity

          mládeže, Přelouč“ za cenu 114 950,00 Kč včetně DPH.

66/14 Zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ul.

          Komenského v Přelouči“.

66/15 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ul.

          č. p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2013.

66/16 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013.

66/17 Poskytnutí dotace pro Junák – svaz skautů a skautek, středisko Přelouč ve výši 50 000,-Kč na

          úhradu provozních nákladů spojených s činností žadatele v roce 2013.

66/18 Poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč na úhradu energií

          v roce 2013.

66/19 Poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost na opravu kostela v roce

          2013.

66/20 Poskytnutí dotace pro Charitu Přelouč ve výši 25 000,- Kč na úhradu nákladů na sociálně

          aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v Přelouči

          a místních částech města, které jsou podle § 31 vyhl. 505/2006 poskytovány bezplatně, přičemž

          osobní náklady mohou tvořit maximálně 50% poskytnuté dotace.

66/21 Příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci

          Přelouč, na výdaje  související s pořádáním 6. Ročníku HANDICAP FISCH-CUP 2013.

66/22 Dohodu o zrušení veřejnoprávních smluv č. 28/2008 VPS, 36/2008 VPS, 34/2008 VPS, 26/2008

          VPS, 22/2008 VPS, 41/2008 VPS,24/2008 VPS, 30/2008 VPS, 20/2008 VPS, 32/2008 VPS,

          45/2008 VPS, 2/2005 VPS, 43/2008 VPS, 4/2004 VPS, 6/2004 VPS, 16/2008 VPS, 4/2008

          VPS, 14/2008 VPS, 12/2008 VPS, 7/2008 VPS, 2/2008 VPS, 6/2008 VPS, 10/2008 VPS,

          18/2008 VPS, 47/2008 VPS, 4/2009 VPS (týká se obcí Zdechovice, Chvaletice a Labské

          Chrčice), na úseku sociálně-právní ochrany dětí, uzavřených s obcemi Břehy, Bukovina u

          Přelouče, Hlavečník, Selmice, Strašov, Svojšice, Mokošín, Svinčany, Jeníkovice, Kladruby n.

          Labem, Turkovice, Vápno, Přepychy, Kojice, Přelovice, Semín, Sopřeč, Žáravice, Brloh, Valy,

          Jankovice, Choltice, Tetov, Lipoltice, Urbanice, Zdechovice, Chvaletice a Labské Chrčice o

          zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně

          dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to rozhodování na základě ustanovení § 13 cit. zákona o

          výchovných opatřeních podle § 43 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

66/23 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Objekt sociálního zázemí 

           hokejbalového hřiště“.

66/24 Pronájem bytu č. 3 označeného jako A 3 o velikosti 1+1s koupelnou, WC a sklepem v domě č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte, Přelouč pí. M. D. P., bytem Jana

          Dítěte 1564, Přelouč, a to na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013 za podmínky, že

          do 28. 2. 2013 uhradí dosavadní nájemce tohoto bytu pí. P. nájemné včetně záloh na

          služby spojené s užíváním bytu za měsíc únor 2013 a částku 2 000,- Kč k úhradě nedoplatku na

          nájemném za předmětný byt, které činí do data 31. 1. 2013 částku 24 110,- Kč.

66/25 Prodlužování nájemní smlouvy k bytu čs. 3 označeného jako A 3 o velikosti 1+1 s koupelnou,

          WC a sklepem v domě č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči  na další období užívání bytu, a to

           vždy o jeden měsíc za předpokladu, že pí. M. D. P. uhradí pronajímateli Městu

           Přelouč  nájemné a zálohy na služby ve stanovené výši vždy do konce toho kterého měsíce, na

           který je  nájemné hrazeno a částku 2 000,- Kč na dlužné nájemné, maximálně však do 28. 2.

           2014.

66/26 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2004/1998/0000005572/0000 uzavřený

          mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s. Na Příkop 33, 114 07 Praha 1 na pronájem 1.  

          nadzemního podlaží budovy Občanské záložny č.p. 44 na Masarykově nám.

66/27 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o umístění technických zařízení na sběr dat a další zpracování dat pro 

          cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne 18.

          5. 2006 mezi Státní tiskárnou cenin, s. p. jako poskytovatelem a Městem Přelouč jako

          příjemcem.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

66/28 Se zvýšením nájemného z nebytových prostor a pozemků o průměrnou roční inflaci za rok 2012

          s platností od 1. 4. 2013.

66/29 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. E1 v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s pí.

          J. Z., trvale bytem V Maloninách č.p. 324, Zruč nad Sázavou, po

          převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568, spojeného

          s právem nájmu uvedeného bytu z p. M. Š. na pí. J. Z.

66/30 S umístěním místa podnikání podnikající fyzické osoby p. Milana Dubského, trvale bytem

          Československé armády 1665 na adrese Přelouč, ul. Sluneční, č.p. 1414, byt č. 7.

66/31 S pořízením vozidla AVIA, typu A 75 N, emisní normy EURO II, rok výroby 1999, po celkové

          opravě, včetně dostavby vysokozdvižné plošiny MP-13, pro potřeby organizace Technické

          služby města Přelouče, z fondu reprodukce majetku organizace za cenu max. 530 000,- Kč vč. 

          DPH.

 

66/32 S převodem finančních prostředků z rezervního fondu organizace Technické služby města

          Přelouče do fondu reprodukce investičního majetku ve výši 500 000,- Kč.

 

 

 1. ROZHODUJE :  

 

66/33 Nezvyšovat nájemné v obecních bytech v č.p. 1414, č.p. 1537, č.p. 1540, č.p. 1562, č.p. 1563,  

          č.p. 1564, č.p. 1567 a č.p. 1612 v Přelouči pro období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 o míru

          inflace za rok 2012.

         

 1. JMENUJE : 

 

66/34 Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné

          zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Komenského v Přelouči“ ve složení: Miroslav

          Manžel, Pavel Caha, Josef Černý, stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města

          Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

66/35 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Objekt

          sociálního zázemí hokejbalového hřiště“, ve složení: Pavel Caha (náhradník Bc. Eva

          Kalousková), Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Josef Černý (náhradník ing. Iva

          Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor   

          zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

66/36 Na základě výsledků volby do Komise místní samosprávy Tupesy konané dne 22. 2. 2013 do

          funkce členů komise místní samosprávy p. Jaromíra Bláhu, ing. Pavla Dvořáka, Petra Šurkalu,

          Veroniku Badovou a  Martina Badu.

 

 1. DELEGUJE :  

 

66/37 Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 

          v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Komenského v Přelouči“

          ing. Ivana Moravce.

66/38 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení

          veřejné zakázky „Objekt sociálního zázemí hokejbalového hřiště“ ing. Ivana Moravce

          (náhradník ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

66/39 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Objekt

          sociálního zázemí hokejbalového hřiště“ otevíráním nabídek s nabídkami uchazečů.

 

 1. ODVOLÁVÁ :  

 

66/40 Se zpětnou platností z funkce předsedkyně volební komise pí. Pavlínu Bláhovou (autonehoda).

 

 1. POTVRZUJE :   

 

66/41 Do funkce předsedy volební komise p. Václava Morávka, r. 1947, bytem Tupesy 11.

 

 1. DOPORUČUJE :   

 

66/42 Zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního

          oddělení Policie ČR Přelouč a Chvaletice za rok 2012.

 

 

 

 

 1. NESOUHLASÍ :   

 

66/43 S umístěním místa podnikání podnikajících fyzických osob na adrese sídla Městského úřadu,

          Československé armády 1665, Přelouč.

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

66/44 Žádost AMALTHEA, o.s. Chrudim na podporu sociální služby sociálně právní ochrany dětí

          v roce 2013. Sociální služba je ve městě zajišťována Charitou Přelouč.

66/45 Žádost EUROCLINICUM a.s., Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4 o zrušení kategorizace  

          Přeloučské polikliniky, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan   M o r a v e c

                        starostka                                                                           místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi