Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 54. schůze rady města

konané dne 24.9. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________54. schůze rady města konané dne 24. 9. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

54/  1 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci

           zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Poskytování připojení k síti Internet pro město

           Přelouč“.

54/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 5. 9. 2012.

54/  3 Žádost výboru Společenství vlastníků pro dům č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského a č.p. 761, 762

          v ul. Československé armády v Přelouči o zřízení věcného břemene k p.p.č. 64/4 v k.ú. Přelouč

          s vkladem práva k nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch společenství.

54/  4 Žádost Společenství pro dům č.p. 986, 987, 988 ul. Československé armády a č.p. 989 ul.

          Pardubická v Přelouči o zřízení práva využití pozemku p.č. 64/4 a prodeji bývalé sušárny.

54/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 8. a 29.8. 2012.

54/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 3. 9. 2012.

54/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 31. 8. 2012.

54/  8 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5. 9. 2012.

54/  9 Sdělení Mgr. Radoslava Housy o ukončení činnosti o.s. Světlo pro děti Pardubice – klub Radost

          Přelouč ke dni 31. 12. 2012.

54/10Varianty možností snížení nákladů na nákup plynu pro odběrná místa města Přelouč a jeho

           příspěvkových organizací prostřednictvím městem zřízené organizace Tepelné zdroje Přelouč,

           s.r.o.

54/11 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19. 9. 2012.

54/12 Podněty jednatele společnosti s r.o. Tepelné zdroje Přelouč p. Václava Sovy na zpracování

          dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele.

54/13 Vyklizení bytu č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči pí. V. R. k 15. 9.

          2012.

 

  1. SCHVALUJE :    

 

54/14 Smlouvu o poskytování připojení do sítě Internet s firmou BECO Link, spol. s r. o. , Jindřišská

          785,  530 02 Pardubice, za nabídkovou cenu 189.600,- Kč bez DPH za 24 měsíců na základě

          výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci

          zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Poskytování připojení k síti Internet pro město

          Přelouč“.

54/15 Smlouvu o bezúplatném převodu  drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Kulturní služby města Přelouče.

54/16 Změnu odpisového plánu pro odepisování dlouhodobého majetku pro rok 2012.

54/17 Smlouvu o provedení odstřelu zdivočelých holubů na vymezeném území města Přelouče.

54/18 Záměr na odprodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 125 m2

          za cenu minimálně 205,- Kč/m2.

54/19 Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny bytu č. 9 v domě č.p. 923  v ul. Palackého

          v Přelouči pí. J. Č. do 9. 12. 2012.

54/20 Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny bytu č. 1 v domě č.p. 404 v ul. Pardubické

          v Přelouči pí. M. P. do 31. 7. 2013.

54/21 Výpověď z nájmu pozemků p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč nájemci ZOD

          Bratranců Veverkových Živanice, IČ 00127876, z důvodu rozšíření lokálního biocentra

          Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“.

54/22 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN pro rok 2013 s firmou

          Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.

54/23 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči

          s manželi V. a L. V.  na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017

          za nájemné ve výši 54,55 Kč/1 m2 započitatelné plochy bytu s možností jeho valorizace dle

          roční míry inflace za předcházející rok.

54/24 Pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč p.

          F. H., nar. 24. 9. 1921, bytem Žižkova 605, Přelouč od 1. 10. 2012 na dobu

          neurčitou.

54/25 Použití dotace schválené zastupitelstvem města dne 13. 9. 2012 Rugby Clubu Přelouč ve výši

          40 000,- Kč na pořízení a instalaci světelné časomíry na ragbyovém hřišti v Přelouči.

54/26 Použití dotace schválené zastupitelstvem města dne 13. 9. 2012 FK Přelouč ve výši 50 000,- Kč

          na úhradu nákladů za energie na fotbalovém stadionu v Přelouči.

54/27 Zpracování Územní energetické koncepce města Přelouč.

54/28 Prodlužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul.

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013.

54/29 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ul.

          č.p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012.

54/30 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013.

54/31 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012.

54/32 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012.

54/33 Zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku v Lohenicích dle návrhu

          varianty č. 2 (po pravé straně vozovky – výstavba za příkopem).

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

54/34 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před nemovitostí č.p. 1564

          pro držitele průkazu ZTP/P N. P., Jana Dítěte 1564, Přelouč s platností 2 roky.

54/35 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před nemovitostí č.p. 1456

          pro držitele průkazu ZTP/P P. T., Pardubická 1456, Přelouč s platností 2 roky.

54/36 Se záborem veřejného prostranství části Masarykova náměstí v Přelouči  ve dnech 21. 11. a

          5. 12. 2012 za účelem  konání předvánočních jarmarků pí. Pavlínou Kociánovou, Palackého

          520,  Přelouč.

54/37 Se snesením svislého dopravního značení IP11a (parkoviště) a zrušením vodorovného

          dopravního značení V10d (parkovací pruh) a V12a (žlutá klikatá čára) na místní komunikaci

          Svazu bojovníků za svobodu (úsek mezi křižovatkami Hradecká a Boženy Němcové).

54/38 S umístěním dodatkových tabulek E12a (jízda cyklistů v protisměru) a E12b (vjezd cyklistů

          v protisměru povolen) pod stávající dopravní značení IP4b (jednosměrný provoz) a B2 (zákaz

          vjezdu všech vozidel) na místní komunikaci Svazu bojovníků za svobodu (úsek mezi

          křižovatkami Hradecká a Boženy Němcové).

54/39 Se snesením svislého dopravního značení B29 a B29 + DT E8c v ul. Jaselská v prostoru bývalé

          vrátnice.

54/40 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt C 6 v č.p. 1566 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s pí.

          M. P., trvale bytem Pardubická ul., č.p. 1334, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568, spojeného s právem

          nájmu uvedeného bytu z p. J. B. na pí. M. P.

54/41 S výpůjčkou movitého majetku města inv.č. 9215 – model vodního díla Stupeň Přelouč II – za

          účelem jeho vystavení v prostorách Pražského hradu na výstavě významných dopravních staveb 

          v průběhu měsíce října 2012.

54/42 S použitím znaku města Přelouč na webových stránkách Linky důvěry Ústí nad Orlicí.

54/43 S jednáním ohledně výkupu pozemku p.p.č. 2188/3 v k.ú. Přelouč z důvodu vedení plánované

          bezbariérové trasy.

54/44  S podnájmem bytu č. 5 v č.p. 1537 v Riegrově ul. v Přelouči nájemce P. M., trvale

           bytem Riegrova č.p. 1537 Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně

           k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

           příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

           v jedné kopii předložena městu.

54/45 S použitím znaku města Přelouč na reklamních materiálech  „Polabské výškařské tour

          2012/2013“.

54/46Se snesením svislého dopravního značení IP6 (přechod pro chodce) a snesením  B29 (zákaz

          stání) a instalací B 28 (zákaz zastavení) na silnici I/2 v prostoru přechodu pro chodce před

          nemovitostí č.p. 115.

 

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

54/47 Oddělení dopravy a komunikací Městského úřadu Přelouč prominout poplatek za zábor

          veřejného prostranství všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujícím ve volbách do

          Zastupitelstva Pardubického kraje při konání veřejných předvolebních mítinků na veřejných

          prostranstvích města a místních částí.

 

  1. ODVOLÁVÁ :  

 

54/48 S účinností od 4. 9. 2012 z funkce předsedkyně a členky komise místní samosprávy Tupesy pí.

          Zdeňku Šefránkovou z důvodu změny adresy trvalého pobytu jmenované.

 

  1. NESOUHLASÍ :   

 

54/49 S umístěním svislého dopravního značení Z3 (vodící tabule) na silnice III/32220 a B1 (zákaz

          vjezdu všech vozidel) na účelových komunikacích za bývalým kravínem a na hřiště k jezeru

          v Lohenicích  dle požadavku osadního výboru Lohenice.

54/50 S realizací vodorovného dopravního značení V12a (žlutá klikatá čára) před stávajícími vjezdy

          do areálu sportoviště v ul. Sportovní.

54/51 Se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 64/4 s právem chůze a jízdy ve prospěch

          Společenství vlastníků pro dům č.p. 136 ul. Tůmy Přeloučského a č.p. 761, 762 ul.

          Československé armády v Přelouči z důvodu, že město neuvažuje o prodeji či výpůjčce tohot

          tohoto pozemku.

 

  1. NEPŘIJÍMÁ :   

 

54/52 Nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod drobného majetku

          a souhlasí s jeho vyřazením z evidence prodejem nebo likvidací.

54/53 Nabídku Kulturních služeb města Přelouče na bezúplatný převod 2 ks promítacích přístrojů

          MEO5XB a souhlasí s jejich likvidací.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

54/54 Žádost komise místní samosprávy Tupesy o zřízení nové vodovodní přípojky pro objekt č.p. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bc. Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi