Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 54. schůze rady města

konané dne 24.9. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________54. schůze rady města konané dne 24. 9. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

54/  1 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci

           zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Poskytování připojení k síti Internet pro město

           Přelouč“.

54/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 5. 9. 2012.

54/  3 Žádost výboru Společenství vlastníků pro dům č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského a č.p. 761, 762

          v ul. Československé armády v Přelouči o zřízení věcného břemene k p.p.č. 64/4 v k.ú. Přelouč

          s vkladem práva k nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch společenství.

54/  4 Žádost Společenství pro dům č.p. 986, 987, 988 ul. Československé armády a č.p. 989 ul.

          Pardubická v Přelouči o zřízení práva využití pozemku p.č. 64/4 a prodeji bývalé sušárny.

54/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 8. a 29.8. 2012.

54/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 3. 9. 2012.

54/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 31. 8. 2012.

54/  8 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 5. 9. 2012.

54/  9 Sdělení Mgr. Radoslava Housy o ukončení činnosti o.s. Světlo pro děti Pardubice – klub Radost

          Přelouč ke dni 31. 12. 2012.

54/10Varianty možností snížení nákladů na nákup plynu pro odběrná místa města Přelouč a jeho

           příspěvkových organizací prostřednictvím městem zřízené organizace Tepelné zdroje Přelouč,

           s.r.o.

54/11 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19. 9. 2012.

54/12 Podněty jednatele společnosti s r.o. Tepelné zdroje Přelouč p. Václava Sovy na zpracování

          dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele.

54/13 Vyklizení bytu č. 15 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči pí. V. R. k 15. 9.

          2012.

 

  1. SCHVALUJE :    

 

54/14 Smlouvu o poskytování připojení do sítě Internet s firmou BECO Link, spol. s r. o. , Jindřišská

          785,  530 02 Pardubice, za nabídkovou cenu 189.600,- Kč bez DPH za 24 měsíců na základě

          výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci

          zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Poskytování připojení k síti Internet pro město

          Přelouč“.

54/15 Smlouvu o bezúplatném převodu  drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Kulturní služby města Přelouče.

54/16 Změnu odpisového plánu pro odepisování dlouhodobého majetku pro rok 2012.

54/17 Smlouvu o provedení odstřelu zdivočelých holubů na vymezeném území města Přelouče.

54/18 Záměr na odprodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 125 m2

          za cenu minimálně 205,- Kč/m2.

54/19 Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny bytu č. 9 v domě č.p. 923  v ul. Palackého

          v Přelouči pí. J. Č. do 9. 12. 2012.

54/20 Prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny bytu č. 1 v domě č.p. 404 v ul. Pardubické

          v Přelouči pí. M. P. do 31. 7. 2013.

54/21 Výpověď z nájmu pozemků p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč nájemci ZOD

          Bratranců Veverkových Živanice, IČ 00127876, z důvodu rozšíření lokálního biocentra

          Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“.

54/22 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN pro rok 2013 s firmou

          Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4.

54/23 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 1540 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči

          s manželi V. a L. V.  na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017

          za nájemné ve výši 54,55 Kč/1 m2 započitatelné plochy bytu s možností jeho valorizace dle

          roční míry inflace za předcházející rok.

54/24 Pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč p.

          F. H., nar. 24. 9. 1921, bytem Žižkova 605, Přelouč od 1. 10. 2012 na dobu

          neurčitou.

54/25 Použití dotace schválené zastupitelstvem města dne 13. 9. 2012 Rugby Clubu Přelouč ve výši

          40 000,- Kč na pořízení a instalaci světelné časomíry na ragbyovém hřišti v Přelouči.

54/26 Použití dotace schválené zastupitelstvem města dne 13. 9. 2012 FK Přelouč ve výši 50 000,- Kč

          na úhradu nákladů za energie na fotbalovém stadionu v Přelouči.

54/27 Zpracování Územní energetické koncepce města Přelouč.

54/28 Prodlužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul.

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013.

54/29 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ul.

          č.p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012.

54/30 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013.

54/31 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012.

54/32 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt č. 10 v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012.

54/33 Zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku v Lohenicích dle návrhu

          varianty č. 2 (po pravé straně vozovky – výstavba za příkopem).

 

  1. SOUHLASÍ : 

 

54/34 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před nemovitostí č.p. 1564

          pro držitele průkazu ZTP/P N. P., Jana Dítěte 1564, Přelouč s platností 2 roky.

54/35 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před nemovitostí č.p. 1456

          pro držitele průkazu ZTP/P P. T., Pardubická 1456, Přelouč s platností 2 roky.

54/36 Se záborem veřejného prostranství části Masarykova náměstí v Přelouči  ve dnech 21. 11. a

          5. 12. 2012 za účelem  konání předvánočních jarmarků pí. Pavlínou Kociánovou, Palackého

          520,  Přelouč.

54/37 Se snesením svislého dopravního značení IP11a (parkoviště) a zrušením vodorovného

          dopravního značení V10d (parkovací pruh) a V12a (žlutá klikatá čára) na místní komunikaci

          Svazu bojovníků za svobodu (úsek mezi křižovatkami Hradecká a Boženy Němcové).

54/38 S umístěním dodatkových tabulek E12a (jízda cyklistů v protisměru) a E12b (vjezd cyklistů

          v protisměru povolen) pod stávající dopravní značení IP4b (jednosměrný provoz) a B2 (zákaz

          vjezdu všech vozidel) na místní komunikaci Svazu bojovníků za svobodu (úsek mezi

          křižovatkami Hradecká a Boženy Němcové).

54/39 Se snesením svislého dopravního značení B29 a B29 + DT E8c v ul. Jaselská v prostoru bývalé

          vrátnice.

54/40 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt C 6 v č.p. 1566 v ul. Jana Dítěte v Přelouči s pí.

          M. P., trvale bytem Pardubická ul., č.p. 1334, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564 – 1568, spojeného s právem

          nájmu uvedeného bytu z p. J. B. na pí. M. P.

54/41 S výpůjčkou movitého majetku města inv.č. 9215 – model vodního díla Stupeň Přelouč II – za

          účelem jeho vystavení v prostorách Pražského hradu na výstavě významných dopravních staveb 

          v průběhu měsíce října 2012.

54/42 S použitím znaku města Přelouč na webových stránkách Linky důvěry Ústí nad Orlicí.

54/43 S jednáním ohledně výkupu pozemku p.p.č. 2188/3 v k.ú. Přelouč z důvodu vedení plánované

          bezbariérové trasy.

54/44  S podnájmem bytu č. 5 v č.p. 1537 v Riegrově ul. v Přelouči nájemce P. M., trvale

           bytem Riegrova č.p. 1537 Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně

           k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

           příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

           v jedné kopii předložena městu.

54/45 S použitím znaku města Přelouč na reklamních materiálech  „Polabské výškařské tour

          2012/2013“.

54/46Se snesením svislého dopravního značení IP6 (přechod pro chodce) a snesením  B29 (zákaz

          stání) a instalací B 28 (zákaz zastavení) na silnici I/2 v prostoru přechodu pro chodce před

          nemovitostí č.p. 115.

 

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

54/47 Oddělení dopravy a komunikací Městského úřadu Přelouč prominout poplatek za zábor

          veřejného prostranství všem stranám, hnutím, koalicím a sdružením kandidujícím ve volbách do

          Zastupitelstva Pardubického kraje při konání veřejných předvolebních mítinků na veřejných

          prostranstvích města a místních částí.

 

  1. ODVOLÁVÁ :  

 

54/48 S účinností od 4. 9. 2012 z funkce předsedkyně a členky komise místní samosprávy Tupesy pí.

          Zdeňku Šefránkovou z důvodu změny adresy trvalého pobytu jmenované.

 

  1. NESOUHLASÍ :   

 

54/49 S umístěním svislého dopravního značení Z3 (vodící tabule) na silnice III/32220 a B1 (zákaz

          vjezdu všech vozidel) na účelových komunikacích za bývalým kravínem a na hřiště k jezeru

          v Lohenicích  dle požadavku osadního výboru Lohenice.

54/50 S realizací vodorovného dopravního značení V12a (žlutá klikatá čára) před stávajícími vjezdy

          do areálu sportoviště v ul. Sportovní.

54/51 Se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 64/4 s právem chůze a jízdy ve prospěch

          Společenství vlastníků pro dům č.p. 136 ul. Tůmy Přeloučského a č.p. 761, 762 ul.

          Československé armády v Přelouči z důvodu, že město neuvažuje o prodeji či výpůjčce tohot

          tohoto pozemku.

 

  1. NEPŘIJÍMÁ :   

 

54/52 Nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod drobného majetku

          a souhlasí s jeho vyřazením z evidence prodejem nebo likvidací.

54/53 Nabídku Kulturních služeb města Přelouče na bezúplatný převod 2 ks promítacích přístrojů

          MEO5XB a souhlasí s jejich likvidací.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

54/54 Žádost komise místní samosprávy Tupesy o zřízení nové vodovodní přípojky pro objekt č.p. 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bc. Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                         místostarosta

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Klíčování

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi