Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 41. schůze rady města

konané dne 19.3. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________41. schůze rady města konané dne 19. 3. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

41/  1 Stanovisko Centra pro regionální rozvoj  ČR – Pobočka pro NUTS II Severovýchod

          k zadávacímu řízení projektu Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu ORP a v obcích

          správního obvodu.

41/  2 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 2. 3.

          2012.

41/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 29. 2. 2012.

41/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 4. 3. 2012.

41/  5 Informace o dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 a 8/2011.

41/  6 Rozpočtové opatření č. 1 příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče pro rok

          2012 s tím, že příjmy i výdaje plánu budou činit 13 657 tis. Kč.

41/  7 Nutnost úpravy závazného limitu přepočteného stavu pracovníků o hodnotu 5,25 z původních

          26,75 na hodnotu 32,0 u organizace Technické služby města Přelouče.

41/  8 Nutnou úpravu limitu mzdových prostředků z původně plánovaných 5.205 tis. Kč na hodnotu

          5.745 tis. Kč u organizace Technické služby města Přelouče.

41/  9 Požadavek Městské policie Přelouč na nákup služebního vozidla.

41/10 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 12.3. 2012.

 

 1. SCHVALUJE :

 

41/11 Smlouvu o dílo na „Sběr dat a technickou pomoc při pořizování 2. aktualizace územně

          analytických podkladů pro ORP Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a U-24, s.r.o.,

          Perucká 11a, 120 00 Praha 2.

41/12 Smlouvu o dílo „Zhotovení územního plánu Přelouč“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Atelier

          T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7.

41/13 Změnu jízdního řádu linky č. 655101 – městské hromadné dopravy v Přelouči -  s účinností od

 1. 4.  2012 dle předloženého návrhu.

41/14 Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím

          stacionárních kontejnerů uzavřenou mezi ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/8,

          Praha 4 a městem Přelouč.

41/15 Vnitřní směrnici č. 02/12 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

41/16 Smlouvu o dílo č. 03/12 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce místní

           komunikace v Lohenicích“  za autobusovou čekárnou s firmou M.I.S., a.s.,  Škroupova 719,

          500 02 Hradec Králové, IČ 421 95 683, za cenu 83 820,- Kč včetně DPH.

41/17 Pronájem nebytového prostoru č. 1 v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 25, Masarykovo nám.,

          Přelouč společnosti MARCO, No 200 s.r.o., IČ 25945777, se sídlem Smilova 704, Pardubice za

          roční nájemné včetně služeb ve výši 45 066,- Kč.

41/18  Pronájem nebytového prostoru č. 3 v 1. nadzemním podlaží  budovy č.p. 25, Masarykovo nám.,

          JUDr. Věře Dubcové, Foersterova 581, Přelouč za roční nájemné včetně služeb ve výši

          38 000,- Kč.

41/19 Pronájem části autobusové zastávky v ul. Račanské v Přelouči za účelem umístění reklamy

          společnosti DRAKON  dům reklamy s.r.o. , IČ 26400979, se sídlem Havlíčkova 16, Plzeň za

          roční nájemné 13 040,- Kč plus DPH.

41/20 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 110/1004/900/46/2012 

          uzavřenou mezi Pardubickým krajem, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice

          98, 533 53 Pardubice a městem Přelouč na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

          k pozemkům p.p.č. 554 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a p.p.č. 300/1 a 285/1 v k.ú. Škudly.

 

 

41/21 Smlouvu o dílo č. 1807/12 na akci „Stavební úpravy budovy č.p. 54 Přelouč“ pro potřebu

          jednotky Sboru dobrovolných hasičů Přelouč s firmou KOSS Kolín, 281 27 Krakovany 85, IČ 

         498 25 941, za cenu 159 312,- Kč včetně DPH.

41/22 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč,

          společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Českou republikou ŘVC Praha na zřízení

          práva odpovídající věcnému  břemeni k pozemkům p.p.č. 651/10 v k.ú. Břehy a p.p.č. 1857/41

          v k.ú. Přelouč.

41/23 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově v č.p. 25 na Masarykově nám. v Přelouči

          uzavřenou mezi městem Přelouč a společností MARCO, No 200 s.r.o., Smilova 704, Pardubice.

41/24 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově v č.p. 25 na Masarykově nám. v Přelouči

          uzavřenou mezi městem Přelouč a JUDr. Věrou Dubcovou, Foersterova 581, Přelouč.

41/25 Nájemní smlouvu o outdoorové reklamě na autobusové zastávce uzavřenou mezi městem

          Přelouč a společností DRAKON dům reklamy s.r.o., IČ 26400979, Havlíčkova 16, Plzeň.

41/26 Umístění Kulturních služeb města Přelouče do přízemí budovy č.p. 26 na Masarykově náměstí

          v Přelouči.

41/27 Darovací smlouvu o převodu diagnostického zařízení – gynekologické sondy UST 981 P-5

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s. , Libušina 203, Přelouč.

41/28 Mandátní smlouvu č. 13/2012 na zajištění činností souvisejících s podáním žádosti o podporu na

          Státní fond životního prostředí na realizaci projektu  „Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod

          Přeloučí“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., nám.

          Československé armády 37, 551 01 Jaroměř.

41/29 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. nabyt č. 4 v č.p. 404 v Pardubické ul. 

          v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2012 do 30.6. 2012.

41/30 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ulici

          č.p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2012 do 31.5. 2012.

41/31 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2012 do 30.6. 2012.

41/32 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E.N. na byt č. 13 v ulici Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.4. 2012 do 30. 4. 2012.

41/33Smlouvu o poskytování právních služeb s přílohou: Obchodní podmínky poskytování služeb

          advokátní kanceláře pro obce a města s JUDr. Stanislavem Kadečkou, PhD., advokátem,

          Sladkovského 601, 530 02 Pardubice od 31.3. 2012.

41/34 Poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města:

 • 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na výdaje spojené 

s organizací 5. ročníku rybářských závodů Handicap Fisch – Cup 2012,

 • 2 000,- Kč České abylimpijské asociaci Pardubice na pořádání 20. Ročníku národní

abilympiády v Pardubicích,

 • 1 000,- Kč občanskému sdružení Kontakt Ústí nad Orlicí na činnost krajské Linky důvěry

v roce 2012.

 

 1. VYHLAŠUJE :  

 

41/35 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres

          Pardubice.

41/36 Zahájení prvního  kola prodeje bytů v domech č.p. 404 v ul. Pardubické a č.p. 923 v ul. 

          Palackého  v Přelouči dnem 20. 3. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 1. UDĚLUJE :

 

41/37 Výjimku z aplikace vnitřního předpisu, a to Pokynu tajemníka č. 1/2010 (účinnost od 12. 1.  

           2010) – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu z povinností zadavatele

           poptávat  více uchazečů při uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s přílohou :

           Obchodní podmínky poskytování služeb advokátní kanceláře pro obce a města s JUDr.

           Stanislavem Kadečkou, PhD., advokátem, Sladkovského 601, 530 02 Pardubice od 31. 3. 2012.

 

 1. ROZHODUJE :

 

41/38 O zvýšení nájemného od 1. 7. 2012 v obecních bytech v č.p. 1414, č.p. 1562, č.p. 1563, č.p.

          1564, č.p. 1567 a č.p. 1612 v Přelouči o míru inflace za rok 2011, tedy o 1,9%.

41/39 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Nákup cisternové automobilové

           stříkačky“ podal uchazeč:

 • obchodní jméno : Továrna hasicí techniky, s.r.o. (THT s.r.o.)

sídlo : Starohradská 316, 572 01 Polička

nabídková cena : 3.331.000,- Kč bez DPH, 3.997.200,- Kč vč. DPH

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

obchodní jméno : SPS – VKP s.r.o.

sídlo: Tovární 123, 538 21 Slatiňany

nabídková cena : 3.942.605,- Kč bez DPH, 4.731.126,- Kč vč. DPH.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

          zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 3. 2012.

        

 1. JMENUJE :  

 

41/40 Konkursní komisi  pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Přelouč,

          Smetanova 1509 ve složení: předseda :ing. Ivan Moravec, členové : PaedDr. Marta Hunalová,

          Mgr. Hana Pochobradská, Mgr. Zdeňka Hostašová, ing. Iveta Špryňarová, Václav Nekvapil a

          Alena Hanušová, tajemnice : Helena Vítková, vedoucí personálního a mzdového oddělení,

          Městský úřad Přelouč (není členem konkursní komise, organizačně a administrativně

          zabezpečuje jednání komise).

 

 1. STANOVÍ : 

 

41/41 Místem pro oddávání v oddacím dnu pondělí budovu Městského úřadu Přelouč, Československé

          armády č.p. 1665.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

41/42 Tajemnici MěÚ předložit na schůzi rady 2. 4. 2012 stanovisko odboru stavebního, vodoprávního

           a dopravy k současnému dopravnímu značení na Masarykově nám. v Přelouči (upozornění ing.

           M. Moravce).

41/43 Tajemnici MěÚ předložit na schůzi rady města 16.4. 2012 přehled skutečných příjmů v rozpočtu  

           města k datu k 31.3. 2011 a k 31.3. 2012 v členění správní poplatky za výherní hrací přístroje, 

           místní poplatky za výherní hrací přístroje a sdílené daně ze státního rozpočtu.

 

 1. NESCHVALUJE : 

 

41/44 Zřízení sídla společnosti MARCO, No 200 s.r.o. IČ 25945777 na adrese Masarykovo nám. 25,

          Přelouč.

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

41/45 Návrh na prominutí poplatku z prodlení dle rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne

          8.  4. 2011, č.j. 125 C 225/2009 -  51, a to ve výši 30 451,- Kč p. V. Š., Palackého

          923, 535 01 Přelouč.

41/46 Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 k zabezpečení místních

          záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti v provozovně  Korunka a

          Montana p.  Danielu Holickému, Oraclio s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10.

41/47 Žádost pí. Zdeny Radošové, o.s. Kočičí depozitum o příspěvek na kastraci koček.

 

 1. RUŠÍ :

 

41/48 Část usnesení rady města č. 3/21 o stanovení místa oddávání v oddávacím dnu pondělí budovu

          Městského úřadu Přelouč č.p. 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                               ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                              místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi