Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 39. schůze rady města

konané dne 13.02. 2012

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________ _39. schůze rady města konané dne 13. 2. 2012____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

39/  1 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí roku 2011.

39/  2 Zprávu o přehledu produkce komunálního odpadu v roce 2011.

39/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 20. 1. 2012.

39/  4 Žádost Mgr. Františka Jelínka o uvolnění z funkce ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova

          1509, okres Pardubice ke dni 31. červenci 2012.

39/  5 Nabídku společnosti Koukaam a.s. , Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha na odkup nemovitostí 

          v areálu bývalých kasáren, kterou při navržených podmínkách nelze akceptovat.

39/  6 Dopis p. B. S., Poniklá 208 o pojmenování významné budovy nebo památky ve

          městě Přelouč po Václavu Havlovi.

 

 1. SCHVALUJE :

 

39/  7 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 651/10

          v k.ú. Břehy a p.p.č. 1857/41 v k. ú. Přelouč.

39/  8 Pro organizace Rugby Club Přelouč, HC Jestřábi Přelouč, Junák středisko Přelouč, Orel jednota

          Přelouč – florbal, Basketbalový klub Přelouč, Charita – Jakub klub, Světlo pro děti, o.s. a

          Římskokatolická farnost poskytnutí dotací pro rok 2012 ve výši uvedené ve schváleném

          rozpočtu města a schvaluje účel poskytnutí těchto dotací uvedený v návrhu.

39/  9 Nákup nového osobního automobilu Škoda Octavia od Autoprodej Dukla s.r.o. za nejnižší

          nabídnutou cenu 251 900,- Kč vč. DPH.

39/10 Příspěvek ve výši 10 000,- Kč p. Vladimíru Šlechtovi, Popova 1172, Přelouč na vydání sborníku

          90 let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči za podmínky poskytnutí 40 ks sborníků pro

          potřeby města.

39/11 Znění záměru na pronájem části autobusové zastávky v ulici Račanská v Přelouči k reklamním

          účelům.

39/12 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 25 000,- Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč

           na nákup pomůcek a úhradu energií v roce 2012.

39/13 Umístění informativních výstražných cedulí na sloupech veřejného osvětlení v ul. Jaselská u 

          parkoviště před firmou Kiekert- CS, s.r.o.

39/14 Žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy o udělení

          výjimky ohledně zvýšení kapacity Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 dle § 146, odst. 2),

          zák. č. 561/2004 Sb. a to tak, aby s účinností od 1.9. 2012 stanovil nejvyšší povolený počet:

 • v mateřské škole z 200 na 224 dětí,
 • ve školní jídelně z 210 na 224 dětí.

39/15 Nevýhradní smlouvu č. 1103 o zprostředkování a poskytování služeb uzavřenou mezi městem

          Přelouč a makléřem M&M reality p. Jiřím Faltusem na možnost uzavření kupní smlouvy se

          zájemcem o převod nemovitosti budovy č.p. 47 na pozemku st.p.č. 169, pozemku st.p.č. 169 a

          p.p.č. 179 vše v k.ú. Přelouč, dále souboru pozemků, budov, jejich součástí a příslušenství

          v bývalém areálu kasáren a budovy č.p. 243 na pozemku st.p.č. 81, pozemku st.p.č. 81, p.p.č.

          2318 a p.p.č. 44/1 vše v k.ú. Přelouč.

39/16 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

           včetně projednání v územním a stavebním řízení na akci: „Splašková kanalizace Lhota pod

           Přeloučí a Škudly“ včetně projektů kanalizačních přípojek s firmou IKKO Hradec Králové,

           s.r.o., Pražská 850, 500 04 Hradec Králové za cenu 414 000,- Kč vč. DPH za projektovou

           dokumentaci a 3 000,- Kč vč. DPH za projekt 1 kanalizační přípojky.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

39/17 S umístěním stavby „Parkoviště Přeloučské polikliniky, Libušina ul., Přelouč“ na pozemcích

           města p.č. 2243 a 471/14, jejímž investorem je Přeloučská poliklinika a.s., Libušina 203,

           Přelouč. Souhlas města se vydává pro potřeby územního rozhodnutí s umístěním stavby.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

39/18 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 651/10 v k.ú.

          Břehy a p.p.č. 1857/41 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení  a provozování

          vodovodu ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na dobu neurčitou za

          jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH, minimálně však 1 000,- Kč plus DPH.

39/19 Na pronájem části autobusové zastávky v ul. Račanské v Přelouči (vnitřní stěny a jedné boční

          stěny) k reklamním účelům.

39/20 Na prodej pozemků nacházejících se v areálu bývalých kasáren p.p.č. 1794/33 v k.ú. Přelouč o

          výměře 235 m2 a st.p.č. 2605 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu 2 616,- Kč.

 

 1. ROZHODUJE :

 

39/21 Na základě písemného vyhodnocení hodnotící komise (a v souladu s „Pokynem tajemníka č.

          1/2010“), že nejvhodnější nabídkou na „pořízení 2. aktualizace územně analytických podkladů

          pro ORP Přelouč“ je nabídka U-24, s.r.o. – atelieru pro urbanismus a územní plánování, Perucká

          11a,  120 00  Praha 2, IČ 438 70 538, za nabídkovou cenu 336 000,- Kč vč. DPH,

 • ve druhém pořadí se umístila nabídka

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava, IČ 285 76 217

nabídková cena 288 000,- Kč vč. DPH,

 • ve třetím pořadí se umístila nabídka Institutu regionálních informací, s.r.o., Bethovena 4,

602 00 Brno, IČ 255 85 991

                nabídková cena 565 200,- Kč vč. DPH.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno

          v Protokolu o vyhodnocení nabídek.

      

VI.   UDĚLUJE VÝJIMKU : 

 

39/22 P. L. S. z omezení provozování hostinské činnosti pro provozovnu RIO Bar

          v Hradecké ul. 40, Přelouč dle čl. 3, odst. 2) OZV č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí

          veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti s účinností od 1. 3. 2012.

39/23 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) OZV č. 5/2011 k zabezpečení místních záležitostí

           veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství z časového omezení

           konání veřejných hudebních produkcí  Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč na konání

           veřejné hudební produkce  dne 26. 2. 2012 v době od 02.00 do 04.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

39/24 Nakoupit reklamní skládačky Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji.

39/25 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a části

          pozemku p.p.č. 1780/26 o výměře cca 13 m2, oba v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

          600,- Kč/m2.

39/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca

          45 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

 

 

 

 

 1. ODVOLÁVÁ : 

 

39/27 Mgr. Františka Jelínka na základě jeho vlastní žádosti  z funkce ředitele Základní školy Přelouč,

          Smetanova 1509, okres Pardubice ke dni 31. červenci 2012.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

39/28 Žádost p. D. J., Obránců míru 1036, Přelouč na udělení výjimky dle čl. 6, odst. 2)  

          OZV č. 5/2011 na pořádání veřejných hudebních produkcí v prostorách diskotéky JOY

          v Havlíčkově ul. 1496 v Přelouči.

39/29 Žádost Pardubického spolku historie železniční dopravy, Na Staré poště – depo,  Pardubice o

          finanční příspěvek na zajištění oslav 130 let tratě Přelouč – Vápenný Podol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                         místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi