Obsah

usnesení 39. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 13.02. 2012

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________ _39. schůze rady města konané dne 13. 2. 2012____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

39/  1 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí roku 2011.

39/  2 Zprávu o přehledu produkce komunálního odpadu v roce 2011.

39/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 20. 1. 2012.

39/  4 Žádost Mgr. Františka Jelínka o uvolnění z funkce ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova

          1509, okres Pardubice ke dni 31. červenci 2012.

39/  5 Nabídku společnosti Koukaam a.s. , Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha na odkup nemovitostí 

          v areálu bývalých kasáren, kterou při navržených podmínkách nelze akceptovat.

39/  6 Dopis p. B. S., Poniklá 208 o pojmenování významné budovy nebo památky ve

          městě Přelouč po Václavu Havlovi.

 

 1. SCHVALUJE :

 

39/  7 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 651/10

          v k.ú. Břehy a p.p.č. 1857/41 v k. ú. Přelouč.

39/  8 Pro organizace Rugby Club Přelouč, HC Jestřábi Přelouč, Junák středisko Přelouč, Orel jednota

          Přelouč – florbal, Basketbalový klub Přelouč, Charita – Jakub klub, Světlo pro děti, o.s. a

          Římskokatolická farnost poskytnutí dotací pro rok 2012 ve výši uvedené ve schváleném

          rozpočtu města a schvaluje účel poskytnutí těchto dotací uvedený v návrhu.

39/  9 Nákup nového osobního automobilu Škoda Octavia od Autoprodej Dukla s.r.o. za nejnižší

          nabídnutou cenu 251 900,- Kč vč. DPH.

39/10 Příspěvek ve výši 10 000,- Kč p. Vladimíru Šlechtovi, Popova 1172, Přelouč na vydání sborníku

          90 let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči za podmínky poskytnutí 40 ks sborníků pro

          potřeby města.

39/11 Znění záměru na pronájem části autobusové zastávky v ulici Račanská v Přelouči k reklamním

          účelům.

39/12 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 25 000,- Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč

           na nákup pomůcek a úhradu energií v roce 2012.

39/13 Umístění informativních výstražných cedulí na sloupech veřejného osvětlení v ul. Jaselská u 

          parkoviště před firmou Kiekert- CS, s.r.o.

39/14 Žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy o udělení

          výjimky ohledně zvýšení kapacity Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 dle § 146, odst. 2),

          zák. č. 561/2004 Sb. a to tak, aby s účinností od 1.9. 2012 stanovil nejvyšší povolený počet:

 • v mateřské škole z 200 na 224 dětí,
 • ve školní jídelně z 210 na 224 dětí.

39/15 Nevýhradní smlouvu č. 1103 o zprostředkování a poskytování služeb uzavřenou mezi městem

          Přelouč a makléřem M&M reality p. Jiřím Faltusem na možnost uzavření kupní smlouvy se

          zájemcem o převod nemovitosti budovy č.p. 47 na pozemku st.p.č. 169, pozemku st.p.č. 169 a

          p.p.č. 179 vše v k.ú. Přelouč, dále souboru pozemků, budov, jejich součástí a příslušenství

          v bývalém areálu kasáren a budovy č.p. 243 na pozemku st.p.č. 81, pozemku st.p.č. 81, p.p.č.

          2318 a p.p.č. 44/1 vše v k.ú. Přelouč.

39/16 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

           včetně projednání v územním a stavebním řízení na akci: „Splašková kanalizace Lhota pod

           Přeloučí a Škudly“ včetně projektů kanalizačních přípojek s firmou IKKO Hradec Králové,

           s.r.o., Pražská 850, 500 04 Hradec Králové za cenu 414 000,- Kč vč. DPH za projektovou

           dokumentaci a 3 000,- Kč vč. DPH za projekt 1 kanalizační přípojky.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

39/17 S umístěním stavby „Parkoviště Přeloučské polikliniky, Libušina ul., Přelouč“ na pozemcích

           města p.č. 2243 a 471/14, jejímž investorem je Přeloučská poliklinika a.s., Libušina 203,

           Přelouč. Souhlas města se vydává pro potřeby územního rozhodnutí s umístěním stavby.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

39/18 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 651/10 v k.ú.

          Břehy a p.p.č. 1857/41 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení  a provozování

          vodovodu ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na dobu neurčitou za

          jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH, minimálně však 1 000,- Kč plus DPH.

39/19 Na pronájem části autobusové zastávky v ul. Račanské v Přelouči (vnitřní stěny a jedné boční

          stěny) k reklamním účelům.

39/20 Na prodej pozemků nacházejících se v areálu bývalých kasáren p.p.č. 1794/33 v k.ú. Přelouč o

          výměře 235 m2 a st.p.č. 2605 v k.ú. Přelouč o výměře 2 m2 za cenu 2 616,- Kč.

 

 1. ROZHODUJE :

 

39/21 Na základě písemného vyhodnocení hodnotící komise (a v souladu s „Pokynem tajemníka č.

          1/2010“), že nejvhodnější nabídkou na „pořízení 2. aktualizace územně analytických podkladů

          pro ORP Přelouč“ je nabídka U-24, s.r.o. – atelieru pro urbanismus a územní plánování, Perucká

          11a,  120 00  Praha 2, IČ 438 70 538, za nabídkovou cenu 336 000,- Kč vč. DPH,

 • ve druhém pořadí se umístila nabídka

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava, IČ 285 76 217

nabídková cena 288 000,- Kč vč. DPH,

 • ve třetím pořadí se umístila nabídka Institutu regionálních informací, s.r.o., Bethovena 4,

602 00 Brno, IČ 255 85 991

                nabídková cena 565 200,- Kč vč. DPH.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno

          v Protokolu o vyhodnocení nabídek.

      

VI.   UDĚLUJE VÝJIMKU : 

 

39/22 P. L. S. z omezení provozování hostinské činnosti pro provozovnu RIO Bar

          v Hradecké ul. 40, Přelouč dle čl. 3, odst. 2) OZV č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí

          veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti s účinností od 1. 3. 2012.

39/23 V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) OZV č. 5/2011 k zabezpečení místních záležitostí

           veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství z časového omezení

           konání veřejných hudebních produkcí  Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč na konání

           veřejné hudební produkce  dne 26. 2. 2012 v době od 02.00 do 04.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

39/24 Nakoupit reklamní skládačky Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji.

39/25 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a části

          pozemku p.p.č. 1780/26 o výměře cca 13 m2, oba v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

          600,- Kč/m2.

39/26 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca

          45 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

 

 

 

 

 1. ODVOLÁVÁ : 

 

39/27 Mgr. Františka Jelínka na základě jeho vlastní žádosti  z funkce ředitele Základní školy Přelouč,

          Smetanova 1509, okres Pardubice ke dni 31. červenci 2012.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

39/28 Žádost p. D. J., Obránců míru 1036, Přelouč na udělení výjimky dle čl. 6, odst. 2)  

          OZV č. 5/2011 na pořádání veřejných hudebních produkcí v prostorách diskotéky JOY

          v Havlíčkově ul. 1496 v Přelouči.

39/29 Žádost Pardubického spolku historie železniční dopravy, Na Staré poště – depo,  Pardubice o

          finanční příspěvek na zajištění oslav 130 let tratě Přelouč – Vápenný Podol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                         místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč