Obsah

usnesení 32. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 05.12. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 32. schůze rady města konané dne 5. 12. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

32/  1 Zápis ze 7. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

32/  2 Zprávu o splnění úkolu rady města č. 22/28 (zadání zpracování znaleckého posudku na objekt

          č.p. 243 v Pardubické ul. a č.p. 47 na Masarykově nám.).

32/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 21. 11.  2011.

32/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 10. 11. 2011.

32/  5 Žádost Charity Přelouč o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb v roce 2012.

32/  6 Vyjádření vedoucí sociálního odboru MěÚ k žádosti Charity Přelouč o finanční příspěvek.

32/  7 Žádost ředitele Technických služeb města Přelouče na zvýšení provozního příspěvku o 500 000

          Kč na částečné  krytí ztráty v hlavní činnosti organizace v roce 2011.

32/  8 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 23.11. 2011.

32/  9 Splnění úkolu rady města č. 25/23(vhodné umístění laviček u Labe).

32/10 Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce v restauraci Palma Přelouč dne 25. 12. 2011.

 

  1. SCHVALUJE :

 

32/11 Zadání zakázky malého rozsahu na pořízení 2. aktualizace územně analytických podkladů pro

          ORP Přelouč – výběr projektanta.

32/12 Text „Výzvy k podání nabídky na zpracování 2. aktualizace územně analytických podkladů  

          ORP Přelouč“.

32/13 Začlenění MHD Přelouč do systému IREDO s účinností od 11. 12. 2011.

32/14 Dohodu o vyúčtování tržeb v městské hromadné dopravě Přelouč po jejím začlenění do IDS

          IREDO uzavřenou mezi městem a OREDO s.r.o. Hradec Králové.

32/15 Ceník MHD Přelouč v systému IREDO platný od 11. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

32/16 Směrnici č. 8/2011 „Evidence a inventarizace majetku“.

32/17 Směrnici č. 9/2011 „Časové rozlišení v účetnictví“.

32/18 Plán inventur na rok 2011.

32/19 Mandátní smlouvu na zajištění prodeje bytových jednotek v domech č.p. 923 a č.p. 404 

          v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a NEMO, realitní kancelář, ing. Jindřich Krpata,

          IČ 13179519.

32/20 Dohodu o ukončení mandátní smlouvy na výkon funkce odborného lesního hospodáře

          uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Františkem Duškem.

32/21 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 751/20 v k.ú. 

          Přelouč.

32/22 Dohodu o skončení výpůjčky budovy č.p. 243 a pozemku p.p.č. 82/2 v k.ú. Přelouč uzavřenou

          mezi městem Přelouč a organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.

32/23 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči 

          (restaurace) a pozemku p.p.č. 171 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Pavlem

          Novákem, IČ 75434431.

32/24 Znění záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. –

          restaurace Záložna.

32/25 Smlouvu o dílo „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování

          a reprodukce zvuku“.

32/26 Smlouvu pro provádění servisní údržby kotvících systémů proti pádu osob v nové budově

          Městského úřadu Přelouč s firmou FINAL PUR, s.r.o., 594 51 Radněves 46, za cenu

          3 236,- Kč/rok.

 

32/27 Smlouvu o dílo a dohodu o ceně za provedené práce na opravu podlahy v tělocvičně Základní

          školy Masarykovo nám. č.p. 45 v Přelouči s Vlastislavem Jakešem, 582 61 Česká Bělá 264,

          IČ 110 00 384, za cenu 114 225,60 Kč vč. DPH.

32/28 Dodatek č. 2 dohody č. 240/2010 o provedení II. fáze záchranného archeologického výzkumu na

          stavbě nové budovy Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek

          č.p. 2, 530 02 Pardubice.

32/29 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH města ve výši

          10 997,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem.

32/30 Návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

32/31 S vyřazením rekultivace skládky v Lohenicích, vedené v soupisu základních prostředků města

          na účtu 021 600 – ostatní stavby pod inv.č. 940009 s účetní hodnotou 1.556.765,40 Kč 

          z majetku města z důvodu chybného vstupního zařazení.

32/32 S pořízením zabezpečovacího systému budovy č.p. 54 požární stanice, ul. Zborovská, Přelouč

          formou napojení objektu na PCO Městské policie Přelouč. Celkové náklady ve výši 35 000 Kč

          budou hrazeny z rozpočtu JSDH Přelouč.

32/33 S použitím znaku města Přelouče na tiskovinách spol. Hydrolabe s.r.o.

32/34 S použitím finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby

          města Přelouče na částečné krytí ztráty do výše maximálně 180 000,- Kč.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

32/35 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 751/20 v k.ú. 

          Přelouč spočívající v právu umístění stavby plynárenského zařízení STL plynovod a přípojky ve

          prospěch  VČP Net, s.r.o. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus

          DPH.

32/36 Na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. – restaurace Záložna.

 

  1. NAŘIZUJE :

 

32/37  Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče na

           účet zřizovatele ve výši 500 000,- Kč.

 

  1. JMENUJE :

 

32/38 Hodnotící komisi pro výběr projektanta 2. aktualizace územně analytických podkladů ORP 

          Přelouč ve složení : Martin Macháček, ing. Miroslav Hakl, ing. Jan Navrátil, Lubomír Novotný

          a Jaroslav Zelený.

 

  1. DOPORUČUJE : 

 

32/39 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2011.

32/40 Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2012.

32/41 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 310/2 v k.ú. Přelouč o

          výměře 5 m2 z vlastnictví společnosti Komplexní domácí péče s.r.o. za část pozemku p.p.č.

          311/4 v k.ú. Přelouč o výměře 24 m2 z vlastnictví města s doplatkem 600,- Kč/m2.

32/42 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. 

          Přelouč o výměře cca 413 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Hasičského záchranného sboru

          Pardubického kraje z důvodu veřejného zájmu.

32/43 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 47 na pozemku st.p.č. 169 včetně

          všech příslušenství a pozemků st.p.č. 169 o výměře 205 m2 a p.p.č. 179 o výměře 289 m2, vše

          v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 4 000 000,- Kč.

 

32/44 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 243 na pozemku st.p.č. 81 a pozemků

          st.p.č. 81 o výměře 299 m2, p.p.č. 2318 o výměře 109 m2 a p.p.č. 44/1 o výměře 298 m2, vše

          v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 1 300 000,- Kč.

32/45 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1462/44 o výměře 260 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu 150,- Kč/m2.

32/46 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje bytů v domě č.p. 923 v ul. Palackého a č.p. 404

          v ul. Pardubická v Přelouči.

32/47 Zastupitelstvu města vydat souhlas s převodem obchodního podílu společníka spol. Hydrolabe 

          s.r.o. města Jaroměř na společníka Vodní cesty a.s., IČ: 649 49 192.

32/48 Zastupitelstvu města zrušit usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

          13.10. 2011, odst. II, bod 3) a odst. IV, bod 1).

32/49 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 471/14 o výměře cca 650 m2

          v k.ú. Přelouč společnosti Přeloučská poliklinika, a.s. za cenu 200,-Kč/m2.

32/50 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. 

          Přelouč.

32/51 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 7/2011

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

32/52 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2011,  jíž

          se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry  podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a

          n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o

          loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

32/53 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 9/2011 o

          místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

          odstraňování komunálních odpadů.

32/54 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 10/2011 o 

          místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní

          terminál a herní místo lokálního herního systému.

32/55 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 zřizovací listiny Základní školy Přelouč, Smetanova

          1509.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

32/56 Tajemnici MěÚ navrhnout organizační opatření k zajištění dodržování § 41 zák. č. 128/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                              místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: