Obsah

usnesení 25. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 03.10. 2011 VHTZ

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________   25. schůze rady města konané dne 3. 10. 2011___________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

25/  1 Zápis z 6. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

         úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

25/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 23. 8. 2011.

25/  3 Informaci o stavu laviček na Slavíkových ostrovech.

25/  4 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 26.9. 2011.

 

 1. SCHVALUJE :

 

25/  5 Návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

25/  6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 17 v Lohenicích uzavřený mezi

          městem Přelouč a   p. L. J.

25/  7 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 16/11 na zpracování projektové dokumentace pro akci

          „Rekonstrukce ulice Foersterova v Přelouči“ s M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec

          Králové, IČ 421 95 683, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 20.12. 2011.

25/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných 

         domů lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,

         Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto na prodloužení  termínu ukončení výstavby do

         31.10. 2011.

25/ 9 Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí dle žádosti ve třídách Mateřské školy Přelouč, 

         Kladenská 1332, okres Pardubice podle § 23, odst. 3 a 5 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,

         základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od září 2011 na

         dobu  neurčitou.

25/10 Smlouvu o dílo na úpravu komunikace před školou ve Zborovské ul. v Přelouči s firmou Dlažba

          Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 259 53 818, za cenu 563 921 Kč vč.

          DPH.

25/11 Finanční příspěvky ze sportovního fondu ve výši:

 • 2 000,-Kč Fotbalovému klubu Přelouč na činnost mládežnických mužstev,
 • 2 000,- Kč HC Jestřábi Přelouč na přípravu a průběh mistrovských utkání žáků,
 • 2 000,- Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů,
 • 3 000,- Kč Rugby clubu Přelouč na turnaj mládežnických družstev,
 • 2 000,- Kč Fbc Orlu Přelouč na činnost mládežnických družstev,
 • 2 000,- Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o.s. na činnost mládežnických družstev,
 • 2 000,-Kč FK Přelouč – nohejbalovému klubu na sportovní činnost a sportovní potřeby.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

25/12 S nákupem motorového kalového čerpadla PH-1000 z rozpočtu JSDH Přelouč za cenu 24 900,-

         Kč bez DPH pro potřeby jednotky Přelouč.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

25/13 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2011.

25/14 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

         27.10. 2009, odst. IV, bod 3).

 

 

25/15 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej níže uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč se

          všemi součástmi a příslušenstvím v areálu bývalých kasáren za cenu minimálně 10 158 800,-

          Kč:

           stavby: stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, stavba 

          bez č.p. na pozemku st.p.č. 2599, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2600, stavba bez č.p. na

           pozemku st.p.č. 2601, stavba bez č.p. 2602, stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2603, stavba bez

          č.p. na  pozemcích st.p.č. 2604 a st.p.č. 2605,

          pozemky: st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, st.p.č. 2598 o výměře 241 m2, st.p.č. 2599 o výměře 

          825 m2, st.p.č. 2600 o výměře 426 m2, st.p.č. 2601 o výměře 627 m2, st.p.č. 2602 o výměře

          528 m2, st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, st.p.č. 2604 o výměře 29 m2, p.p.č. 421/4 o výměře

          11 170 m2, p.p.č. 421/31 o výměře 738 m2.

25/16 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej nemovitostí v k.ú. Přelouč v areálu

         bývalých kasáren.

25/17 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného

          dne 23. 6. 2010, odst. V.

25/18 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 190/7 v k.ú. Přelouč o výměře

         37 m2 za cenu 600,- Kč/m2 pí. J. H., bytem Přepychy 26.

25/19 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 190/7 v k.ú. Přelouč.

25/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 471/15 o výměře 335 m2 v k.ú.

          Přelouč oddělený z původního pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč společnosti Přeloučská

          poliklinika, a.s. za cenu 200,- Kč/m2.

25/21 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej pozemku p.p.č. 471/15 v k.ú. Přelouč.

25/22 Zastupitelstvu města prominout pí. O. R. a p. G. R. nedoplatek na poplatku 

          z prodlení dle uznání dluhu ze dne 14. 3. 2007, a to ve výši 90.642,- Kč.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

25/23 Komisi pro rozvoj města navrhnout vhodné umístění laviček u Labe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                         místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: