Obsah

usnesení 24. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 19.09. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________      24. schůze rady města konané dne 19. 9. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

24/  1 Zprávu o splnění úkolu rady města č. 22/30 (místní šetření havarijního stavu střechy na

          nemovitosti č.p. 1 v místní části Štěpánov).

24/  2 Návrh organizačního zajištění činností městského úřadu v nové budově.

24/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5.9. 2011.

24/  4 Otevřený dopis obyvatel místní části Škudly k provozu drůbežárny.

24/  5 Dopis společnosti 2vv s r.o., Poděbradská 289, 530 09 Pardubice o možnosti stavby výrobní

          haly.

 

  1. SCHVALUJE :

 

24/  6 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 06/11/UBN uzavřený mezi městem Přelouč a URBAPLAN spol.

          s r.o., Komenského 266,  500 03 Hradec Králové na doplnění, úpravy a převody dat územně

          analytických podkladů pro  obec s rozšířenou působností Přelouč dle požadavků od 15. 7. 2011.

24/  7 Způsob výběru projektanta nového územního plánu Přelouč.

24/  8 Text „Výzvy k podání nabídky na zpracování územního plánu Přelouče“.

24/  9 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Zaměření stávajícího stavu 

          objektu č.p. 776, st.p.č. 1788 v k.ú. Přelouč – tribuna sportovního stadionu a následně

          projektová dokumentace na zateplení tohoto objektu“ s ing. Vítězslavem Vomočilem,

          Sezemická 1243,  530 03 Pardubice, IČ 131 79 527, za celkovou cenu 87 000,- Kč.

24/10 Smlouvu o výpůjčce budovy č.p. 845 na pozemku st.p.č. 820 a pozemků st.p.č. 820 a p.p.č. 

          916/52 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a Junákem – svazem skautů a skautek

          ČR,  střediskem Přelouč.

24/11 Pravidla výběrového řízení pro prodej nemovitostí – lesního hospodářského celku Přelouč.

24/12 Zpracování znaleckých posudků cen bytů v č. p. 404 a č. p. 923 v Přelouči.

24/13 Zpracování nových znaleckých posudků cen bytů v č.p. 404 a č.p. 923 v Přelouči.

24/14 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč“       

          s firmou KOŘAN NÁBYTEK s.r.o., Pěnkavova 16, 317 03 Plzeň, za cenu 1.894.920,- Kč

          včetně DPH.

24/15 Pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414 v Přelouči,

          pí.  M. F.,  bytem Přelouč, Smetanova 1031 od 1.10. 2011 na dobu

          neurčitou.

24/16 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. ČSA v Přelouči“ s firmou K+N

          stavební společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, za cenu 4.389.412,- Kč včetně

          DPH.

24/17 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených s firmou 

          RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 279 35 311,  v rámci akce

          „Výstavba nové budovy Městského úřadu – změna 2008“.

24/18 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Envipartner, s.r.o. se sídlem Brno, 

          Štýřice,  Pšeník 376/11 na zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na realizaci

          projektu „Protipovodňová  opatření města Přelouč“.

24/19 Vnitřní směrnici č. 07/11 „Nakládání s nalezenými a opuštěnými věcmi“.

24/20 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ulici

          č.p. 1338 v Přelouči od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.

24/21 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na přestavbu „Pavilon základní školy praktické – změna užívání, 

          Kladenská 1384, Přelouč“ s firmou AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s.r.o. , se sídlem

          Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, za cenu 45.853,- Kč plus DPH.

24/22 Finanční příspěvek ve výši 8 000,- Kč z fondu rady města oddílu basketbalu BK Přelouč na

          uspořádání oslav u příležitosti 65 let založení oddílu košíkové v Přelouči.

24/23 Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 ze zákazu pořádání veřejných hudebních 

           produkcí na konání kulturní akce pořádané SDH  Lohenice nazvané „Babí léto Lohenice“ dne

           9. 10. 2011 v době od 00.00 do 03.00 hodin.

24/24 Přijetí daru formou pronájmu automobilu Nissan a Daff včetně pohonných hmot pro převoz

           věcí na letní tábory v celkové hodnotě 12 349,- Kč od Elmet, spol. s r.o., Nádražní 889, Přelouč 

           pro Dům dětí a mládeže Přelouč.

 

  1. ROZHODUJE :

 

24/25 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. ČSA v Přelouči“ podal

          uchazeč:

          obchodní jméno : K+N stavební společnost, s.r.o.

          sídlo: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice

          nabídková cena 4.389.412,- Kč vč. DPH,

          -ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : M-SILNICE a.s.

          sídlo: Husova 1697, Pardubice

          ředitelství: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena 4.473.168,40- Kč včetně DPH,

          -ve třetím pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : SKANSKA a.s.

          sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov

          korespondenční adresa: Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

          nabídková cena 4.475.540,10- Kč včetně DPH,

          -ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : COLAS CZ, a.s.

          sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

          nabídková cena: 4.530.158,08- Kč včetně DPH,

          -v pátém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

          sídlo : Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena: 4.685.221,- Kč včetně DPH,

          -v šestém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : NOVOSTAV s.r.o.

          sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena : 4.996.103,- Kč včetně DPH,

          -v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

          obchodní jméno : Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

          sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto

          nabídková cena : 5.349.987,- Kč včetně DPH,

          -v osmém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno : Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

          sídlo : Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

          nabídková cena : 5.426.748,- Kč včetně DPH,

          -v devátém pořadí se umístil uchazeč :

          obchodní jméno: REKOM Nový Bydžov, a.s.

          sídlo: Měník – Barchůvek 2,  504 01 Nový Bydžov

          nabídková cena : 5.743.499,- Kč včetně DPH,

          -rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro zadání zakázky, hodnocení 

          nabídek a výběr nejvhodnější nabídky, které je uvedeno v tabulce hodnocení nabídek ze dne

          12.9. 2011.

 

 

  1. SOUHLASÍ :

 

24/26 Se zasláním dopisu premiérovi České republiky o podpoře změny financování samospráv.

24/27 S podáním podnětu k posouzení stavu provozování drůbežárny Škudly České inspekci životního

          prostředí Hradec Králové.

24/28 S poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 50 000,- Kč pro Fotbalový klub

          Přelouč jako mimořádný příspěvek na úhradu energií.

 

  1. JMENUJE :

 

24/29 Hodnotící komisi pro výběr projektanta nového územního plánu Přelouč ve složení :

          ing. Moravec Martin, Ph.D., Novotný Lubomír, ing. Hakl Miroslav, ing. Navrátil Jan, Zelený

          Jaroslav (náhradnice Zdražilová Josefa) a Martin Macháček.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

24/30 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí převod obchodního podílu města Smiřice ve

          společnosti Hydrolabe s.r.o. na společnost Vodní cesty a.s.

24/31 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s přijetím nového společníka – Lužická energetická 

          s.r.o., IČ 21916444, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – Žižkov, a to vkladem 100 000 Kč

          a této částce odpovídajícím počtem hlasů, do společnosti Hydrolabe s.r.o., za následujících

          podmínek:

  1. úpravou společenské smlouvy bude zajištěno, že podíl soukromých subjektů – jako společníků společnosti Hydrolabe s.r.o., nepřesáhne v součtu 40% celkového jmění společnosti,
  2. úpravou společenské smlouvy bude zajištěno, že k podpisům listin týkajících se nemovitého majetku společnosti, musí připojit vlastnoruční podpis oba jednatelé společnosti.

 

  1. RUŠÍ :

 

24/32 Usnesení rady města č. 23/11 ze dne 5. 9. 2011(zamítnutí požadavku nájemníků č.p. 923 na

          nový znalecký posudek bytů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                              místostarosta

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: