Obsah

usnesení 22. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 22.08. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________22. schůze rady města konané dne 22. 8. 2011___________________

 

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

22/  1 Dopis p. L. E. a trvá na svém původním usnesení ve věci nepovolení sjezdu

          z parkoviště na jeho pozemek p.p.č. 48/4.

22/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 3. 8. 2011.

22/  3 Informativní materiál k problematice  systému měření a regulace kotelny v nové budově

          Městského úřadu Přelouč.

22/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 28. 7. 2011.

22/  5 Informaci o stavu neuhrazených pohledávek a vymožených dlužných částkách ke dni 30. 6.

          2011.

22/  6 Děkovný  dopis J. a S. K. o vzorném zásahu  příslušníků městské policie.

 

  1. SCHVALUJE :

 

22/  7 Změnu vnitřního platového předpisu města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení

          s účinností od září 2011.

22/  8 Platový výměr pro nově jmenovanou ředitelku Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025, Evu

          Hrdou s účinností od 1. 9. 2011.

22/  9 Platový výměr ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332 s účinností od 1. 9. 2011.

22/10 Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánů příspěvkových organizací pro rok 2011.

22/11 Pronájem bytu č. 24 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, pí. M. 

          Č., nar. , bytem Hradec Králové, Břetislavova 1058 od 1. 9. 2011 na dobu

          neurčitou.

22/12 Smlouvu o nájmu budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/3 v k.ú. Lhota 

          pod Přeloučí uzavřenou mezi městem Přelouč a D. P. a I. P., oba 

          bytem Sulovice 51, Kutná Hora.

22/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003488/VB/1 (Tupesy-přípojka knn-ing. Zbyněk 

          Husák) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající

          věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 225/1 a p.p.č. 210 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

22/14 Prodloužení nájemní smlouvy pí. O. F. na byt č. 2 v Pardubické ul. č.p. 404

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

22/15 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011.

22/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011.

22/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. S. na byt č. 6 v Palackého ul. č.p. 923 v Přelouči

          na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012.

22/18 Znění písemné odpovědi na námitky stěžovatele Mias OC spol. s r.o., sídlem Krouna 322,

          539 43 Krouna, proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zřízení

          interiéru nové budovy MěÚ Přelouč“.

22/19 Zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny pro prodej pozemků dle žádosti spol.

          Kongresové centrum ILF, a.s. Praha 1.

 

 

 

 

 

  1. SOUHLASÍ :

 

22/20 S podnájmem bytu č. 3 v č.p. 1537 v ul. Riegrova v Přelouči nájemkyně pí. Š. P.,

          trvale bytem Reigrova č.p. 1537 Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně

          k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle

          příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude

          v jedné kopii předložena městu.

22/21 S umístěním vývěsní skříňky Českého svazu včelařů na pozemku města na Masarykově nám.

          v Přelouči.

 

  1. VYDÁVÁ :

 

22/22 Nařízení města č. 6/2011 „Tržní řád“.

 

  1. ROZHODUJE :

 

22/23 O okamžitém odstranění překážek a ramp ze stávajícího skateparkového areálu  z důvodu

          nevyhovujícího technického stavu prvků a  z důvodu prokázaného překročení hygienických 

          limitů hluku při jejich používání.

          

  1. NEVYHOVUJE :

 

22/24 Námitkám stěžovatele Mias OC spol. s. r.o., se sídlem Krouna 322, 539 43 Krouna proti 

          rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zařízení interiéru nové budovy

          MěÚ Přelouč“.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

22/25 Žádost pí. R., Račanská 186, Přelouč o finanční příspěvek na činnost Kočičího depozita 

          Přelouč.

         

  1. UKLÁDÁ :

 

22/26 Tajemnici MěÚ zadat  zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny pozemků v areálu

           bývalého kravína – směrem na Benešovice pro jejich prodej.

22/27 Předsedovi sportovní komise projednat v komisi návrh vhodné lokality na katastru města pro 

          přemístění skateparku a navrhnout možnost využití stávající plochy pro jiné sportovní účely.

22/28 Tajemnici MěÚ zadat zpracování znaleckého posudku na objekt  č. p. 243 v Pardubické ulici a

           na objekt č.p. 47 na Masarykově nám.

22/29 Předsedovi bezpečnostní a dopravní komise projednat umístění dopravní značky „zákaz vjezdu

           nákladních vozidel“ dle požadavku komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 28. 7. 2011.

22/30 Tajemnici MěÚ zajistit místní šetření havarijního stavu střechy na nemovitosti č.p. 1 v místní

           části Štěpánov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                             místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: