Obsah

usnesení 15. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 23.05. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________15. schůze rady města konané dne 23. 5. 2011___________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

15/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 2. 5. 2011.

15/  2 Zprávu o splnění úkolů rady města č. 10/48 (výkup pozemků pro chodníky v Lohenicích) a     

          10/49 (znalecké posudky na byty v č. p. 404 a 923 pro privatizaci).

15/  3 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 16. 5. 2011.

15/  4 Nabídku   EUREST zařízení školního stravování spol.  s r.o. na zajištění výroby a výdeje stravy

          ve školní jídelně.

15/  5 Zprávu o činnosti HC Jestřábi Přelouč.

15/  6 Stížnost p. J. R. na neutěšený stav dětského hřiště mezi ul. K. Čapka a Obránců

          míru.

 

 1. SCHVALUJE :

 

15/  7 Smlouvu o dílo č. 16/11 na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce ul.

          Foersterova v Přelouči“ s M.I.S., a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ 42195683, za

          cenu 151 200,- Kč vč. DPH.

15/  8 Smlouvu o dílo na úpravu pavilonu Základní školy praktické, Kladenská 1383 Přelouč, na třídu 

          mateřské školy s firmou AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, 538 03

          Heřmanův Městec, IČ 49825941, za cenu 428 372,- Kč vč. DPH.

15/  9 Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi zřizovatelem městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací Technické služby města Přelouče.

15/10 Smlouvu o dílo na provedení opravy asfaltového povrchu hokejbalového hřiště v Přelouči 

          s firmou KENOM,  s. r. o. se sídlem Wonkova 432, 500 02 Hradec Králové, za cenu

          598 247,- Kč vč. DPH.

15/11 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu „Chodníky – mateřská škola Přelouč“ s firmou

          NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., se sídlem Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, za cenu

          211 881,- Kč vč. DPH.

15/12 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na opravu fasády objektu Občanské záložny s firmou Obnova

          památek s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora, za cenu 21.117,- Kč plus

          DPH.

15/13 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/93

          v k. ú. Přelouč.

15/14 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1277/2 v k.ú.      

          Přelouč.

15/15 Pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice – Mělice na

          sezónu 2011 p. J. K., bytem Tobrucká 715/29, Praha 6, za celkovou cenu

          33 000,- Kč.

15/16 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –  

           Mělice na sezónu 2011 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. K., bytem

           Tobrucká 715/29, Praha 6.

15/17 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a p. akad. sochařkou Klárou Klose, Labská

          146, Pardubice,  na zhotovení a instalaci výtvarného díla „Týden“.

15/18 Výsledky udílení ceny Reprezentant školy.

 

 

 

 

15/19 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

 • 10 000,- Kč p. J. D. na pořádání zahradní galerie při dabingu,
 •   5 000,- Kč pí. P. na soustředění pěveckého sboru,
 •   5 000,- Kč p. Z. R. na soustředění dramatického kroužku,
 •   4 000,- Kč pí. M. D. na pořádání výstavy heraldiky.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

15/20 S umožněním vjezdu a výjezdu osobních motorových vozidel do areálu firmy FEST 

          Engineering  s. r. o. v Pardubické ul., č.p. 244 v Přelouči z Riegrovy ulice po účelové

          komunikaci n p.p.č. 1972 a p.p.č. 44/3.

15/21 S použitím znaku města na propagačních materiálech vydávaných FAC Zdechovice při

          příležitosti konání IFA CUP 2011 faustball ve dnech 1. – 3. 7. 2011 Zdechovice – Přelouč.

15/22 S použitím znaku města tiskopisech vydávaných společností s r. o.  Hydrolabe.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

15/23 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/93 v k. ú. Přelouč 

          spočívající v právu umístění, zařízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ 

          Distribuce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

15/24 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1277/2 v k.ú.

          Přelouč spočívající v právu užívání vjezdu zřízeném na tomto pozemku za účelem přístupu na

          pozemek p.p.č. 1248/5 ve prospěch vlastníka pozemku p.p.č. 1278/5 – manželů Tolarových na

          dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-Kč.

 

 1. JMENUJE :

 

15/25 Do funkce vedoucího odboru správy majetku a investic p. Miroslava Manžela s účinností od 1.6.

          2011.

 

 1. ZPLNOMOCŇUJE :

 

15/26 Bc. Irenu Burešovou, aby jménem města Přelouč uzavírala a signovala smlouvy v oblasti

          občanskoprávních a obchodně právních vztahů, jejichž předmětem je plnění do výše 10 000,-

          Kč s výjimkou smluv nájemních na pronájem bytu. Jmenovaná je oprávněna uvedené smlouvy

          měnit a právní vztahy z nich vyplývající ukončovat dáním výpovědi nebo na základě dohody o 

          zrušení smlouvy, a to vše v souladu s platnými právními předpisy.

   

 1. VYJADŘUJE :

 

15/27 Podporu vybudování cyklostezky podél Labe  v úseku Pardubice – Přelouč – Kladruby n.

          Labem.

 

 1. STANOVÍ :

 

15/28 Cenu brožury „Středověká Přelouč“ na 20,- Kč/ks vč. DPH pro zprostředkovatele prodeje a

          25,- Kč/ks vč. DPH pro přímý prodej.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

15/29 Tajemnici MěÚ zajistit v termínu do 31.7. 2011 dotazníkové šetření mezi nájemci bytů v č.p.

          404 a 923 na jejich odkup.

15/30 Tajemnici MěÚ zapracovat „zákaz  kouření a konzumace alkoholu na dětských a sportovních

           hřištích“ do obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních  záležitostí veřejného

           pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

 1. RUŠÍ :

 

15/31 Usnesení rady města č. 14/22 a č. 14/28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                                                          místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: