Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 100. schůze rady města

konané dne 16.08.2010

 RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________   ___100. schůze rady města konané dne 16.8. 2010____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

100/  1 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 28.7. 2010.

100/  2 Oznámení nájemnice domu č.p. 1414 v ul. Sluneční v Přelouči o pozdním vrácení přeplatku

             za služby.

100/  3 Žádost TJ Sokol Přelouč o finanční příspěvek na provoz pro rok 2010.

100/  4 Nabídku TJ Sokol Přelouč  na pronájem nebytových  prostor v sokolovně pro uložení

            muzejních sbírek.

 

  1. SCHVALUJE :

 

100/  5 Smlouvu na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1276/2 v k.ú.

            Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

100/  6 Smlouvu č. IV-12-2003521/1 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům

            v k.ú. Přelouč v lokalitě Na Obci uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

100/  7 Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

            uzavřené mezi spol. RE-SIG a.s. a městem Přelouč spočívající ve změně oprávněného ze

            společnosti RE-SIG a.s. na společnost FVE Klenovka s.r.o.

100/  8 Smlouvu o dílo se společností RECOSA Pardubice, s.r.o. Zminný č.p. 34, 530 02 Dašice,

            IČ 004 84 318 na opravu zaatikového žlabu na budově základní školy na Masarykově nám.

            č.p.  45 v Přelouči za částku 388.187,- Kč vč. DPH.

100/  9 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Sportovní areál ZŠ Smetanova

            Přelouč“.

100/10 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

            v Přelouči na dobu určitou od 1.9. 2010 do 31.8. 2011.  

100/11 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. M. na byt č. 7 v ul. Za Fontánou č.p. 433

            v Přelouči na dobu určitou od 1.9. 2010 do 28.2. 2011.

100/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt č. 2 v Palackého ul. č.p. 923

            v Přelouči na dobu určitou od 1.9. 2010 do 30.11. 2010.

100/13 Výměnu bytu č. 5 v DPS Sluneční 1516 v Přelouči za byt č. 11 tamtéž pí. M.

            H. bytem Přelouč, Sluneční 1516, doba výměny od 17. do 31. 8. 2010, úhrada nájmu za

            byt č. 5 do 31.8. 2010, úhrada nájmu za byt č. 11 od 1.9. 2010.

100/14 Pronájem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 v Přelouči

            pí. M. J. bytem Rohovládová Bělá 97 od 1.9. 2010 na dobu neurčitou.

100/15 Pronájem bytu č. 24 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouči pí.

             M. Č. bytem Přelouč, Gagarinova 1214 od 1.9. 2010 na dobu neurčitou.

100/16 Kupní smlouvu na prodej vyřazeného majetku ve výpůjčce – opotřebený přívěsný kompresor

            PKD 4, rok výroby 1987, poř. cena 95 242,-Kč, inv.č. 30002, cena dle znaleckého posudku

            4.000,- Kč.

100/17 Kupní smlouvu na prodej vyřazeného majetku ve výpůjčce  - ojetý zemědělský kolový traktor,

             typ URSUS C – 385, rok výroby 1974, poř. cena 116.445,- Kč, inv.č. 60003, cena dle znalec-

             kého posudku 30 000,-Kč.

100/18 Smlouvu o přistoupení k závazku ze dne 16.8. 2010 mezi městem Přelouč a pí. O.

             F. na úhradu pohledávky města Přelouče ve výši 10 610,-Kč.

100/19 Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2010 VPS sjednanou mezi obcí Mokošín a městem Přelouč na

             zajištění zápisu údajů v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu §3 odst. 3 písm.

             g), h) a v rozsahu § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

             změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do konce roku 2011.

 

100/20 Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2010 VPS sjednanou mezi obcí Jedousov a městem Přelouč na

             zajištění zápisu údajů v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu §3 odst. 3 písm.

             g), h) a v rozsahu § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

              změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do konce roku 2011.

100/21 Znění vyhlášeného záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č.

             1938 v k.ú. Přelouč.

100/22 Uzavření dohody o splátkách na splácení dluhu ve výši 38 255,- Kč s p. P. Ď.,

            trvale bytem Pardubická 404, Přelouč v 18ti měsíčních splátkách, splatných vždy do

            posledního dne příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem září 2010.

100/23 Uzavření dohody o splátkách na splacení dluhu ve výši 28 044,- Kč s p. J.S.

            trvale bytem Masarykovo nám. 1, Přelouč v 18ti měsíčních splátkách, a to vždy do posledního

            dne příslušného kalendářního  měsíce, počínaje měsícem září 2010.

100/24 Prominutí poplatku z prodlení ve výši 9 369,- Kč na základě vyčíslení poplatku z prodlení ze 

            dne 2.8. 2010 č.j. MUPC 10058/2010 manželům  M. a M. D. P. bytem

            Jana Dítěte 1564, 535 01 Přelouč.

100/25 Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2010, kterým se rozpočtované výdaje ORG

            537706 - ZŠ Masarykovo nám. – oprava žlabů – navyšují na základě zmocnění zastupitelstva

             města o částku 39 tis. Kč (tj. 11,1%)

 

  1. SOUHLASÍ :

      

100/26 S tím, aby byla dána výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou nájemci p. P. S.,

             z nájmu bytu č. 6 o vel. 1+1 ve II. nadzemním podlaží  v domě č.p. 923

            v Palackého ul. v Přelouči, a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad za plnění

            poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného

            a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet

            prvním dnem kalendářního měsíce  následujícího po měsíci, v němž bude výpověď nájemci

            doručena a skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce. V písemném vyhotovení

            výpovědi bude  nájemce poučen ve smyslu ust. § 711 odst. 3 Občanského zákoníku.

100/27 S tím, aby byla dána výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou nájemci  p. P.Ď.,

            z nájmu bytu č. 4 (původně označeném č. 3) o vel. 2+1 v I. nadzemním podlaží  

            v domě č.p. 404 v Pardubické ul. v Přelouči, a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad za

            plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku stanoveného měsíčního

            nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním  bytu. Tříměsíční výpovědní lhůta začne

            běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď

            nájemci doručena a skončí posledním dnem třetího kalendářního měsíce. V písemném

            vyhotovení výpovědi bude nájemce poučen ve smyslu § 711 odst. 3 Občanského zákoníku.

100/28 S uzavřením dohody s p. P.S. o ukončení nájmu bytu č. 6 v domě v č.p. 923

            v Palackého ul. v Přelouči, a to ke dni 30.9. 2010 nebo ke dni 31.10. 2010.

100/29 S legalizací bezesmluvního užívání bytu č. 2 v Pardubické ul. č.p. 404 v Přelouči uzavřením

            nájemní smlouvy s pí. O. F. na dobu určitou od 1.9. 2010 do 31.8. 2011.

100/30 S použitím znaku města Přelouče na korespondenci a reklamních materiálech hotelu Bujnoch.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

100/31 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1938 v k.ú. Přelouč spočí-

            vající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch ČEZ Distri-

             buce, a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ROZHODUJE :

 

100/32 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Zateplení Mateřské školy Přelouč, Kla-

            denská 1332“ podal uchazeč:

            CGM a.s. , Hvězdova 1716/2b, Praha 4 za nabídkovou cenu 6 603 834,-Kč

            a na dalším pořadí se umístily :

            CORRECT Okna s.r.o. , Přádlácká 2, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 6 813 995,-Kč,

            RUDOLF KMOCH s.r.o., U Kamenné vily, Pardubice za nabídkovou cenu 6 857 111,- Kč

            B&J HOLDING a.s., Freyova 82/27, Praha 9  za nabídkovou cenu 6 986 653,-Kč

            BW STAVITELSTVÍ s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice za nabídkovou cenu 7 073 522,- Kč

            JEČMÍNEK s.r.o., Dražkovická 1732, 530 02 Pardubice za nabídkovou cenu 7 146 334,- Kč

            EVROPSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., U Habrovky 11/247, Praha za nabídkovu

            cenu 7 299 932,- Kč

            MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice za nabídkovou cenu 7 506 274,- Kč

            REALITNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. Čáslav za nabídkovou cenu 7 788 039,- Kč

            MAMUT-THERM  s.r.o., Slaměníkova 23, Brno za nabídkovou cenu 7 992 549,-Kč

            UNITIP s.r.o. , Pod Lipami 894, Hradec Králové za nabídkovou cenu 8 519 785,- Kč

            MYDLOCHOVA STAVEBNÍ SPOL. s.r.o., Na Sioně 327, Kutná Hora za nabídkovou cenu

            8 613 294,- Kč.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve           

            Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.8. 2010. 

 

    VI.   NEPROMÍJÍ :

 

100/33 P. Ď. nedoplatek na poplatku z prodlení ve výši 20 000,- Kč dle dohody o

            splátkách uzavřené s městem Přelouč dne 26.6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                             místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi