Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 41. schůze rady města

konané dne 15.9.2008

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________41. schůze rady města konané dne 15.9. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

41/  1 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 3.9. 2008.

41/  2 Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města na vybudování památníku zásluh o vznik

          samostatného státu Čechů a Slováků.  

 

   II.     SCHVALUJE :

 

41/  3 Uzavření dodatku smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribu-

          ce, a.s. na část pozemku p.p.č. 751/20 v k.ú. Přelouč.

41/  4 Uzavření dodatku smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribu-

           ce, a.s. na část pozemku p.p.č. 1463/1 v k.ú. Přelouč.

41/  5 Uzavření dodatku smlouvy o zřízení věcného  břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribu-

           ce, a.s. na část pozemku p.p.č. 1780/21 v k.ú. Přelouč.

41/  6 Prodloužení nájemní smlouvy p. J.S. na byt  v Přelouči na dobu určitou do 31.8. 2009.

41/  7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.12. 2008.

41/  8 Uzavření dohody mezi městem Přelouč a Českou poštou, s.p. o užívání částí pozemků p.p.č.

          905/11, p.p.č. 1462/4, p.p.č. 749/3 a p.p.č. 763/1 za účelem umístění poštovní schránky, resp.

          odkládací schránky.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

41/  9 S požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna zakoupit změkčovač vody ke konvento-

          matům v celkové ceně cca 17 000,- Kč z rezervního fondu.

41/10 S požadavkem Mateřské školy Kladenská nakoupit osobní počítač vč. monitoru a sw Office v

          pořizovací ceně cca 20 000,- Kč z provozní dotace na rok 2008.

 

   IV.     POVOLUJE :

 

41/11 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2008/2009 ve třídách 9. ročníků na 32 žáků Základní školy

           Přelouč, Smetanova 1509, dle § 23, odst. 3, zák. č. 561/2004 Sb.

 

    V.     DOPORUČUJE :

 

41/12 Zastupitelstvu města zrušit usnesení IX. zasedání zastupitelstva města ze dne 28.2. 2008, odst.

          VII, bod 1).

41/13 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XX. zasedání zastupitelstva města ze dne 29.4. 2002, odst.

          V, bod 1).

41/14 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77, části

          pozemku st.p.č. 77 o výměře cca 480 m2 a části pozemku p.p.č. 507/3 o výměře cca 600 m2

          v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu dle znaleckého posudku.

41/15 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej stavby bez č.p. na pozemku st.p.č. 77, části 

          pozemku st.p.č. 77 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.p.č. 507/3 o výměře cca 200 m2

          v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

41/16 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej částí pozemku p.p.č. 507/3 o výměrách cca

           1 000 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu minimálně 250,- Kč/m2.

41/17 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy č.p. 56  na pozemku st.p.č. 65, pozemku

           st.p.č. 65 o výměře 453 m2 a pozemku p.p.č. 502/2 o výměře  649 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí

           za cenu dle znaleckého posudku.

41/18 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej  části st.p.č. 65 a pozemku p.p.č. 502/2

          o výměře 649 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu dle znaleckého posudku se zřízením věcné-

          ho břemene chůze a jízdy pro vlastníka budovy č.p. 56.

41/19 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 306 o výměře 415 m2 a p.p.č.

          140/2 o výměře 279 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

41/20 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 11/5 o výměře 51 m2 v k.ú.

           Přelouč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

41/21 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 11/6 o výměře 51 m2 v k.ú. Pře-

          louč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

41/22 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 907/25 o výměře 112 m2 za cenu maxi-

          málně 150,- Kč/m2.

41/23 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XI. zasedání zastupitelstva města ze dne 19.6. 2008, odst.

          III, bod 10).

41/24 Zastupitelstvu města schválit smluvní závazek směnné smlouvy uzavírané se spoluvlastníky

          pozemků p.p.č. 94/1 a p.p.č. 94/12  v k.ú. Přelouč o tom, že město Přelouč pro vymezené území,

          na kterém se nachází směňovaný pozemek p.p.č. 917/24 v k.ú. Přelouč, po dobu 10 let tj. do

          31.12. 2018 nevydá a nenavrhne zastupitelstvu města ke schválení takové opatření, kterým by

          se změnil účel využití výše uvedeného pozemku, tj. ploch výroby nerušivé, anebo by stanovilo 

          další nepřípustné využití nad rámec omezení stanoveného obecně závaznou vyhláškou města

          Přelouče. V případě porušení tohoto závazku ze strany města má druhá strana právo odstoupit od směnné smlouvy.

41/25 Zastupitelstvu města vzít  na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků při projednávání

          zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

41/26 Zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

41/27 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled města Přelouče na období 2009 – 2012.

41/28 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2008.

41/29 Zastupitelstvu města vzít na vědomí statistické přehledy z tržeb z parkovacích automatů za

          období leden 2007 – červen 2008 a přehled výzev k podání vysvětlení uložených za parkování

          z důvodu nezaplacení parkovacích poplatků a udělených blokových pokutách.

41/30 Zastupitelstvu města schválit zadání změny č.1 územního plánu Přelouč s vypuštěním lokalit č.

          Z2, Z4 a Z5 vzhledem k připomínkám dotčených orgánů.         

41/31 Zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů

          k návrhu zadání změny č.1 územního plánu Přelouč.

41/32 Zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o provedeném vodoprávním dozoru za účelem

          prošetření stavu vody v odpadu A (Živanické svodnici) v k.ú. Mělice.

41/33 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč z

          vlastnictví p. R.H..

41/34 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 1781/6 z vlastnictví města

          za pozemek p.p.č. 2002/2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví pí. E.M.

41/35 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč za

          cenu minimálně 600,- Kč/m2.

41/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na odkoupení pozemku p.p.č. 1283/32 o výměře 120 m2 za

          cenu maximálně 150,- Kč/m2.

41/37 Zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu na směnu bytu č. 988/1 v domě č.p. 986-989

          v ul. Československé armády v Přelouči oproti objektu občanské vybavenosti bez č.p. na 

          pozemku st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč.

41/38 Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k dohodě o vzniku závazku, kterým se pozastaví

          účinnosti dohody do 31.12. 2010.

 

 

 

 

   VI.    PROMÍJÍ :

 

41/39 Poplatek za zábor veřejného prostranství všem stranám, hnutím, koalicím  sdružením, kandidu-

          jícím ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2008.

 

  VII.     NEDOPORUČUJE :

 

41/40 Řešit regulaci parkování u Penny prostřednictvím instalace 3 ks závor vzhledem k finanční

          náročnosti realizace.

 

VIII.      RUŠÍ :

 

41/41 Usnesení rady města č. 40/15 a č. 40/23 ze dne 1.9. 2008.

 

   IX.      ZAMÍTÁ :

 

41/42 Žádost městyse Choltice na uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti vozidel v obci

          z kapacitních důvodů Městské policie Přelouč.

41/43 Žádost p.L.S. a   J.K. o přidělení jedné místnosti v budově č.p. 433

          v ul. Za Fontánou v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                      Ing. Ivan  M o r a v e c

              starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi