Obsah

Nařízení města Přelouče č. 1/2020

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Nařízení města Přelouče č. 1/2020 1kterým se doplňuje nařízení města č. 8/2012, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Přelouče se usnesla dne 4.5.2020 usnesením č. 40/10/2020 vydat
na základě zmocnění uvedeného v § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení:

 

Nařízení města Přelouč č. 8/2012 se doplňuje takto

 

Čl. 1 Předmět úpravy

K odstavcům 1) a 2) nařízení č. 8/2012 se doplňuje nový odstavec 3) v tomto znění:

 

3) Z důvodu pandemické situace v České republice bylo přijato usnesení č. 84/2020 Sb. ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vydaného vládou České republiky, o vrácení poměrné části zaplacené ceny (dále jen „usnesení č. 84/2020 Sb.“). Tímto nařízením se stanovují pravidla pro řešení této mimořádné situace.

 

Čl. 3 Placení sjednané ceny

K odstavcům 1) až 3) nařízení č. 8/2012 se doplňují nové odstavce 4) a 5) v tomto znění:

4) Poměrná část zaplacené ceny za stání ve vymezené oblasti za období od 16.3.2020
do 27.4.2020 včetně, se držitelům platné parkovací karty na jejich písemnou žádost vrátí.  

5) Administrativou vracení poměrné částky zaplacené ceny za stání ve vymezené oblasti se pověřuje Odbor stavební.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Ostatní články nařízení č. 8/2012 nařízením č. 1/2020 nedotčená zůstávají v platnosti.

 

Čl. 8 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 5.5.2020.

 

Bc. Irena Burešová, starostka města                         Ing. Ivan Moravec, místostarosta

 

---------------------------------

1 Formulář k žádosti o vrácení poměrné částky je v tištěné a elektronické formě k dispozici na Odboru stavebním


Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 07:39
Autor: