Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Strategický plán rozvoje města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014

Vážení spoluobčané,

Strategický plán rozvoje města je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Strategický plán rozvoje města by měl přispět k lepšímu zacílení záměrů města do budoucna a tím i ke zlepšení života ve městě.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.esfcr_logo

Ekonomika, vzdělávání a profesní příprava

Strategický plán ekonomického rozvoje města Přelouče

esfr_logo

Prioritní oblast B
Ekonomika, vzdělávání a profesní příprava

 

Po kliknutí na jednotlivé nadpisy se vám zviditelní text konkrétní části akčního plánu. Zde budou průběžně doplňovány informace o postupu v realizaci jednotlivých úkolů.

Spolupráce Gymnázia a SOŠ Přelouč a podniků

Podporovat spolupráci přeloučské střední školy (Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč) a firem v oblasti praxí, stáží, exkurzí, zadávání tematických seminárních prací; poskytovat přednášky ve škole o možnostech podnikání, seznamovat studenty s místními firmami a možností zaměstnání v nich.

Zavést a rozšířit systém dlouhodobých odborných praxí/stáží jako součást vzdělávacích programů a vytvořit podmínky ze strany zaměstnavatelů – součástí výuky budou odborné praxe/stáže v podnicích v dostatečné délce a s takovým obsahem, který zajistí, že jejich účastníci skutečně získají nové dovednosti a znalosti z praxe.

 

Hlavní zodpovědnost:

Gymnázium a SOŠ Přelouč - Ing. Jindřich Janko

Spolupráce/partneři:

Firmy v Přelouči a okolí

Výstupy:

 • systém intenzivní spolupráce Gya SOŠ Přelouč s firmami - odborné praxe/stáže v podnicích, seminární práce aj.
 • technické vybavení škol

Finanční zdroje

Pardubický kraj, soukromé zdroje, fondy EU

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Popularizace technických oborů

Zorganizovat pravidelné konzultace rozhodujících zaměstnavatelů, Gymnázia a SOŠ Přelouč, zástupců Města Přelouč a Pardubického kraje. Společně modifikovat sekundární vzdělávání na střední škole a zavést jeden obor relevantní pro přeloučské firmy.

 

Hlavní zodpovědnost:

Gymnázium a SOŠ Přelouč - Ing. Jindřich Janko

Spolupráce/partneři:

Město Přelouč, firmy, Pardubický kraj

Výstupy:

 • technický studijní obor odpovídající požadavkům firem ve SO ORP Přelouč

Finanční zdroje

Pardubický kraj, soukromé zdroje, fondy EU

Časování

2014 - 2016

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Popularizace technického vzdělávání

Motivovat rodiče a děti k technickému vzdělávání prostřednictvím aktivních nástrojů zaměřených na děti a jejich rodiče na II. stupni základních škol - Program exkurzí v přeloučských podnicích; kvalitní kariérové poradenství ve školách (ve spolupráci s firmami); propagace významných přeloučských zaměstnavatelů na základních školách (info panely), zástupci firem na rodičovských schůzkách na základních školách a další.

 

Hlavní zodpovědnost:

MŠ a ZŠ v rámci SO ORP Přelouč

Odbor finanční, oddělení školství – koordinační role, Alena Hanušová

Spolupráce/partneři:

Firmy v Přelouči a okolí

Střední odborné školy technického zaměření

Výstupy:

 • dílčí projekty ZŠ ve SO ORP Přelouč
 • prezentace firem na ZŠ (např. infopanely)
 • marketingové nástroje zaměřené na rodiče žáků ZŠ např. osvěta, exkurze, dny otevřených dveří ve firmách apod.
 • kvalitní kariérové poradenství na ZŠ

Výsledek:

 • vyšší podíl žáků nastupujících do I. ročníku technicky zaměřených středních škol

Finanční zdroje

Rozpočet ZŠ, externí financování - národní dotační tituly, fondy EU, soukromé zdroje

Časování

2015 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Podpora technického a přírodovědného vzdělání v MŠ a ZŠ

Vzdělávací instituce (MŠ a ZŠ v rámci ORP) ve spolupráci s místní střední školou (Gymnázium a SOŠ Přelouč) a významnými zaměstnavateli připraví projekty zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů.

 

Hlavní zodpovědnost:

MŠ a ZŠ v rámci SO ORP Přelouč

Odbor finanční, oddělení školství – koordinační role, Alena Hanušová

Spolupráce/partneři:

Odbor finanční, oddělení školství – koordinační role, ZŠ a MŠ v ORP Přelouč, zástupci přeloučských firem, Střední škola automobilní Holice,

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Střední škola potravinářství a služeb Pardubice

Výstupy:

 • projekty MŠ a ZŠ
 • zavedení technických kroužků v MŠ a ZŠ (I. stupeň)
 • zvýšení technických dovedností dětí v MŠ a ZŠ
 • zvýšení matematické a finanční gramotnosti dětí
 • lepší jazykové znalosti a dovednosti (stáže, zahraniční pobyty aj.)

Finanční zdroje

Rozpočet MŠ a ZŠ, externí financování - národní dotační tituly, fondy EU, soukromé zdroje

Časování

2015 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Polytechnická výchova v MŠ - Cíl : vytváření pracovních dovedností, návyků, vyrábění a společné hledání správných postupů, rozvoj spolupráce dětí, vzájemná komunikace. Učit se orientovat v technickém světě, porozumět mu a vše okolo poznávat aktivně.
 • Práce s materiály: Umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňuje cíle RVP PV. Rozvíjení schopností postupovat dle instrukcí, obrázkového návodu. Poznávání jednotlivých materiálů - vlastnosti, rozdíly, využití, zdroje. Využívání odpadového materiálu.Papír: skládání, stříhání, lepení, mačkání, trhání, stavby z papírových krabic…Textil: lepení, stříhání, sestavování Modelovací hmoty: modelování, práce s jednoduchými nástroji, tvořivé hry z písku Technický materiál /dřevo, kov…/: seznamování, vlastnosti, pojmenování, práce s jednoduchými nástroji, - zatloukání, ohýbání /drátky/, lepení, přelamování /špejle/ Drobný přírodní materiál– kaštany, žaludy, šišky, skořápky, … Stavebnice: konstruktivní hry, / skládání jednotlivých částí, spojování, manipulace s díly, sestavování modelů, celků
 • Námětové hry – „ na něco, na někoho“ Využití hracích koutků, stavebnic, různých pomůcek, nářadí, náčiní, herních prvků/př. na opraváře, stavaře, zedníka, prodavače, pekaře… Exkurze, besedy /pošta, policie, hasiči, pekárna, obchody ../ pozorování práce lidí okolo nás, rozhovor, napodobování/hra/ ŠVP: očekávané výstupy ve všech pěti oblastech blok: „POZNÁVÁME SVĚT OKOLO SEBE“Téma „ Ten dělá to a ten zas tohle“ – rozpracováno do podtémat/ řemesla, povolání, co dělá táta, máma, z čeho se co vyrábí, materiály, prospěch práce pro lidi, svět…
 • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ Smetanova Přelouč • Účast na projektech : 1) exkurze do Hotelové školy Bohemia Chrudim 2) projekt “Technohrátky” pořádaný středními školami Pardubického kraje 3) exkurze v rámci volby povolání ve firmách Elmet Přelouč, Kiekert Přelouč,Elektrárna Chvaletice, Čistírna odpadních vod Přelouč 4) exkurze IQLANDIA Liberec, IQ park Liberec
 • Technické a zájmové kroužky (ve spolupráci s DDM Přelouč) 1) Mladý vědec (pokusy z Př, 1. stupeň) 2) Vaření 3) Keramika 4) Tiskařem, grafikem nebo technikem – ve spolupráci s Gy a SOŠ Přelouč 5) Abeceda podnikání a Profesní orientace
 • Zvyšování technických dovedností 1) účast na prezentaci SOŠ Přelouč v oboru Automechanik 2) výuka v dílnách grafiků a tiskařů a v odborných učebnách gymnázia ve spolupráci s GY a SOŠ Přelouč
 • Zvyšování matematické a finanční gramotnosti 1) zapojení žáků v testování PISA, TIMSS, INSPIS 2) příprava na přijímací zkoušky z matematiky 3) účast v matematických a přírodovědných soutěžích
 • spolupráce s krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje
 • Výsledkem těchto aktivit je úspěch žáků v přijímacím řízení ke studiu na středních školách v technických oborech: - Opravář zemědělských strojů - Mechanik opravář motorových vozidel, Automechanik - Mechanik elektrotechnik, Mechanik plynových zařízení - Technologie potravin - Strojírenství, Strojní mechanik, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů - Kuchař, Cukrář

Společná setkání

Vytvořit základnu pro pravidelná společná setkávání reprezentantů města Přelouč, významných podnikatelských subjektů a dalších zástupců veřejných institucí – 1x za půl roku zorganizovat “kulatý stůl“ nad společnými tématy, informacemi o připravovávaných či realizovaných aktivitách ve městě a dalšími informacemi, které mohou mít dopad na firmy a podnikání apod.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

CzechInvest, Pardubický kraj, Úřad práce a další instituce

Výstupy:

 • 1x za půl roku kulatý stůl nad společnými tématy

Finanční zdroje

Rozpočet města, soukromé zdroje

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Program návštěv ve firmách

Vypracovat systém pravidelných návštěv politických reprezentantů města Přelouč ve firmách ve městě.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Politická reprezentace města - vedení, zastupitelé, firmy

Výstupy:

 • program pravidelných návštěv ve firmách

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Propagace místních firem

Aktualizovat webovské stránky ve vztahu k podnikatelskému prostředí – zdůraznit přidanou hodnotu města Přelouč jako významného centra zaměstnanosti v Pardubickém kraji, uvést odkazy na klíčové zaměstnavatele, vytvořit databázi kontaktů. Připravit jednoduchou prezentaci, která zdůrazní silné stránky a potenciál města (průmyslové centrum, kvalita života)

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Redakční rada ROŠT, firmy

Výstupy:

 • webové stránky s informacemi z podnikatelského prostředí
 • databáze kontaktů, prezentace firem v ROŠTu
 • prezentace hlavních silných stránek města (film, PowerPoint)

Finanční zdroje

Rozpočet města, soukromé zdroje

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Popularizace VaV v přeloučských firmách

Vypracovat přehledný systém informací o možnostech rozvoje a podpory VaV aktivit ve firmách a tyto informace zprostředkovat úspěšným zaměstnavatelům ve městě a motivovat firmy k zavádění VaV aktivit.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

CzechInvest, Pardubický kraj, S3 manažer pro Pardubický kraj, zástupce MŠMT

Výstupy:

 • přehledný systém informací o možnostech podpory VaV aktivit ve firmách (semináře, informace na webu, letáky apod.)

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi