Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Strategický plán rozvoje města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2014

Vážení spoluobčané,

Strategický plán rozvoje města je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Strategický plán rozvoje města by měl přispět k lepšímu zacílení záměrů města do budoucna a tím i ke zlepšení života ve městě.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Městském úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.esfcr_logo

Ekonomika, vzdělávání a profesní příprava

Strategický plán ekonomického rozvoje města Přelouče

esfr_logo

Prioritní oblast B
Ekonomika, vzdělávání a profesní příprava

 

Po kliknutí na jednotlivé nadpisy se vám zviditelní text konkrétní části akčního plánu. Zde budou průběžně doplňovány informace o postupu v realizaci jednotlivých úkolů.

Spolupráce Gymnázia a SOŠ Přelouč a podniků

Podporovat spolupráci přeloučské střední školy (Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč) a firem v oblasti praxí, stáží, exkurzí, zadávání tematických seminárních prací; poskytovat přednášky ve škole o možnostech podnikání, seznamovat studenty s místními firmami a možností zaměstnání v nich.

Zavést a rozšířit systém dlouhodobých odborných praxí/stáží jako součást vzdělávacích programů a vytvořit podmínky ze strany zaměstnavatelů – součástí výuky budou odborné praxe/stáže v podnicích v dostatečné délce a s takovým obsahem, který zajistí, že jejich účastníci skutečně získají nové dovednosti a znalosti z praxe.

 

Hlavní zodpovědnost:

Gymnázium a SOŠ Přelouč - Ing. Jindřich Janko

Spolupráce/partneři:

Firmy v Přelouči a okolí

Výstupy:

 • systém intenzivní spolupráce Gya SOŠ Přelouč s firmami - odborné praxe/stáže v podnicích, seminární práce aj.
 • technické vybavení škol

Finanční zdroje

Pardubický kraj, soukromé zdroje, fondy EU

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Popularizace technických oborů

Zorganizovat pravidelné konzultace rozhodujících zaměstnavatelů, Gymnázia a SOŠ Přelouč, zástupců Města Přelouč a Pardubického kraje. Společně modifikovat sekundární vzdělávání na střední škole a zavést jeden obor relevantní pro přeloučské firmy.

 

Hlavní zodpovědnost:

Gymnázium a SOŠ Přelouč - Ing. Jindřich Janko

Spolupráce/partneři:

Město Přelouč, firmy, Pardubický kraj

Výstupy:

 • technický studijní obor odpovídající požadavkům firem ve SO ORP Přelouč

Finanční zdroje

Pardubický kraj, soukromé zdroje, fondy EU

Časování

2014 - 2016

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Popularizace technického vzdělávání

Motivovat rodiče a děti k technickému vzdělávání prostřednictvím aktivních nástrojů zaměřených na děti a jejich rodiče na II. stupni základních škol - Program exkurzí v přeloučských podnicích; kvalitní kariérové poradenství ve školách (ve spolupráci s firmami); propagace významných přeloučských zaměstnavatelů na základních školách (info panely), zástupci firem na rodičovských schůzkách na základních školách a další.

 

Hlavní zodpovědnost:

MŠ a ZŠ v rámci SO ORP Přelouč

Odbor finanční, oddělení školství – koordinační role, Alena Hanušová

Spolupráce/partneři:

Firmy v Přelouči a okolí

Střední odborné školy technického zaměření

Výstupy:

 • dílčí projekty ZŠ ve SO ORP Přelouč
 • prezentace firem na ZŠ (např. infopanely)
 • marketingové nástroje zaměřené na rodiče žáků ZŠ např. osvěta, exkurze, dny otevřených dveří ve firmách apod.
 • kvalitní kariérové poradenství na ZŠ

Výsledek:

 • vyšší podíl žáků nastupujících do I. ročníku technicky zaměřených středních škol

Finanční zdroje

Rozpočet ZŠ, externí financování - národní dotační tituly, fondy EU, soukromé zdroje

Časování

2015 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Podpora technického a přírodovědného vzdělání v MŠ a ZŠ

Vzdělávací instituce (MŠ a ZŠ v rámci ORP) ve spolupráci s místní střední školou (Gymnázium a SOŠ Přelouč) a významnými zaměstnavateli připraví projekty zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů.

 

Hlavní zodpovědnost:

MŠ a ZŠ v rámci SO ORP Přelouč

Odbor finanční, oddělení školství – koordinační role, Alena Hanušová

Spolupráce/partneři:

Odbor finanční, oddělení školství – koordinační role, ZŠ a MŠ v ORP Přelouč, zástupci přeloučských firem, Střední škola automobilní Holice,

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Střední škola potravinářství a služeb Pardubice

Výstupy:

 • projekty MŠ a ZŠ
 • zavedení technických kroužků v MŠ a ZŠ (I. stupeň)
 • zvýšení technických dovedností dětí v MŠ a ZŠ
 • zvýšení matematické a finanční gramotnosti dětí
 • lepší jazykové znalosti a dovednosti (stáže, zahraniční pobyty aj.)

Finanční zdroje

Rozpočet MŠ a ZŠ, externí financování - národní dotační tituly, fondy EU, soukromé zdroje

Časování

2015 - 2017

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 • Polytechnická výchova v MŠ - Cíl : vytváření pracovních dovedností, návyků, vyrábění a společné hledání správných postupů, rozvoj spolupráce dětí, vzájemná komunikace. Učit se orientovat v technickém světě, porozumět mu a vše okolo poznávat aktivně.
 • Práce s materiály: Umožňuje rozvíjet děti v mnoha směrech a naplňuje cíle RVP PV. Rozvíjení schopností postupovat dle instrukcí, obrázkového návodu. Poznávání jednotlivých materiálů - vlastnosti, rozdíly, využití, zdroje. Využívání odpadového materiálu.Papír: skládání, stříhání, lepení, mačkání, trhání, stavby z papírových krabic…Textil: lepení, stříhání, sestavování Modelovací hmoty: modelování, práce s jednoduchými nástroji, tvořivé hry z písku Technický materiál /dřevo, kov…/: seznamování, vlastnosti, pojmenování, práce s jednoduchými nástroji, - zatloukání, ohýbání /drátky/, lepení, přelamování /špejle/ Drobný přírodní materiál– kaštany, žaludy, šišky, skořápky, … Stavebnice: konstruktivní hry, / skládání jednotlivých částí, spojování, manipulace s díly, sestavování modelů, celků
 • Námětové hry – „ na něco, na někoho“ Využití hracích koutků, stavebnic, různých pomůcek, nářadí, náčiní, herních prvků/př. na opraváře, stavaře, zedníka, prodavače, pekaře… Exkurze, besedy /pošta, policie, hasiči, pekárna, obchody ../ pozorování práce lidí okolo nás, rozhovor, napodobování/hra/ ŠVP: očekávané výstupy ve všech pěti oblastech blok: „POZNÁVÁME SVĚT OKOLO SEBE“Téma „ Ten dělá to a ten zas tohle“ – rozpracováno do podtémat/ řemesla, povolání, co dělá táta, máma, z čeho se co vyrábí, materiály, prospěch práce pro lidi, svět…
 • Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ZŠ Smetanova Přelouč • Účast na projektech : 1) exkurze do Hotelové školy Bohemia Chrudim 2) projekt “Technohrátky” pořádaný středními školami Pardubického kraje 3) exkurze v rámci volby povolání ve firmách Elmet Přelouč, Kiekert Přelouč,Elektrárna Chvaletice, Čistírna odpadních vod Přelouč 4) exkurze IQLANDIA Liberec, IQ park Liberec
 • Technické a zájmové kroužky (ve spolupráci s DDM Přelouč) 1) Mladý vědec (pokusy z Př, 1. stupeň) 2) Vaření 3) Keramika 4) Tiskařem, grafikem nebo technikem – ve spolupráci s Gy a SOŠ Přelouč 5) Abeceda podnikání a Profesní orientace
 • Zvyšování technických dovedností 1) účast na prezentaci SOŠ Přelouč v oboru Automechanik 2) výuka v dílnách grafiků a tiskařů a v odborných učebnách gymnázia ve spolupráci s GY a SOŠ Přelouč
 • Zvyšování matematické a finanční gramotnosti 1) zapojení žáků v testování PISA, TIMSS, INSPIS 2) příprava na přijímací zkoušky z matematiky 3) účast v matematických a přírodovědných soutěžích
 • spolupráce s krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje
 • Výsledkem těchto aktivit je úspěch žáků v přijímacím řízení ke studiu na středních školách v technických oborech: - Opravář zemědělských strojů - Mechanik opravář motorových vozidel, Automechanik - Mechanik elektrotechnik, Mechanik plynových zařízení - Technologie potravin - Strojírenství, Strojní mechanik, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů - Kuchař, Cukrář

Společná setkání

Vytvořit základnu pro pravidelná společná setkávání reprezentantů města Přelouč, významných podnikatelských subjektů a dalších zástupců veřejných institucí – 1x za půl roku zorganizovat “kulatý stůl“ nad společnými tématy, informacemi o připravovávaných či realizovaných aktivitách ve městě a dalšími informacemi, které mohou mít dopad na firmy a podnikání apod.

 

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

CzechInvest, Pardubický kraj, Úřad práce a další instituce

Výstupy:

 • 1x za půl roku kulatý stůl nad společnými tématy

Finanční zdroje

Rozpočet města, soukromé zdroje

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Program návštěv ve firmách

Vypracovat systém pravidelných návštěv politických reprezentantů města Přelouč ve firmách ve městě.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Politická reprezentace města - vedení, zastupitelé, firmy

Výstupy:

 • program pravidelných návštěv ve firmách

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Propagace místních firem

Aktualizovat webovské stránky ve vztahu k podnikatelskému prostředí – zdůraznit přidanou hodnotu města Přelouč jako významného centra zaměstnanosti v Pardubickém kraji, uvést odkazy na klíčové zaměstnavatele, vytvořit databázi kontaktů. Připravit jednoduchou prezentaci, která zdůrazní silné stránky a potenciál města (průmyslové centrum, kvalita života)

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

Redakční rada ROŠT, firmy

Výstupy:

 • webové stránky s informacemi z podnikatelského prostředí
 • databáze kontaktů, prezentace firem v ROŠTu
 • prezentace hlavních silných stránek města (film, PowerPoint)

Finanční zdroje

Rozpočet města, soukromé zdroje

Časování

2014 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Popularizace VaV v přeloučských firmách

Vypracovat přehledný systém informací o možnostech rozvoje a podpory VaV aktivit ve firmách a tyto informace zprostředkovat úspěšným zaměstnavatelům ve městě a motivovat firmy k zavádění VaV aktivit.

Hlavní zodpovědnost:

Město Přelouč, vedení města

Spolupráce/partneři:

CzechInvest, Pardubický kraj, S3 manažer pro Pardubický kraj, zástupce MŠMT

Výstupy:

 • přehledný systém informací o možnostech podpory VaV aktivit ve firmách (semináře, informace na webu, letáky apod.)

Finanční zdroje

Rozpočet města

Časování

2015 - 2020

Plnění jednotlivých úkolů je průběžně doplňováno a zveřejněno v níže uvedeném textu -
 •  
 •  
 •  

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi