Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 9/2015

Typ: ostatní
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška č. 9/2015,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém V. zasedání konaném dne 17. 9. 2015 usnesením č. II/21 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Koeficient – daň ze stavebních pozemků

 

U stavebních pozemků na celém území města Přelouče se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona, ve výši 2,0.

 

Čl. 2

Koeficient – daň ze staveb a jednotek

 

  1. Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona se u zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona stanovuje koeficient, kterým se násobí sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona:
  1. pro k.ú. Přelouč ve výši 2,0.  
  2. pro části města Lohenice, Mělice, Klenovka, Lhota, Škudly, Štěpánov a Tupesy, vymezené jejich katastrálními územími, ve výši 1,4.

 

  1. U ostatních zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. f) zákona, se pro výpočet sazby daně stanovuje koeficient, kterým se násobí sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, pro celé území města Přelouče ve výši 2,0.

 

 

  1. Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona se u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek na celém území města Přelouče uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), c), a d) zákona, stanovuje koeficient, kterým se násobí sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 1,5.

 

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1997, o dani z nemovitostí, ze dne 7. července 1997.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

 

 

………………………….                                                            ………………………..

Ing. Ivan Moravec                                                               Bc. Irena Burešová

  místostarosta                                                                            starostka

 

Vyvěšeno: 21.9.2015

Sejmuto: 7.10.2015

 

Zasláno správci daně dne: 22.9.2015

Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


Vytvořeno: 8. 10. 2015
Poslední aktualizace: 3. 7. 2017 23:03
Autor: