Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městská policie Přelouč

Městská policie Přelouč

Stálá služba

24 hodin denně.

Telefon: 466 959 660

 

 

 

Městská policie plní úkoly na úsecích :

a) Ochrany veřejného pořádku.                                                                  
b) Dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
c) Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích.
d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

a) Úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku:

 1. Chrání práva a oprávněné zájmy fyzických osob, zejména před útoky na jejich život, zdraví a osobní integritu, na jejich čest, svobodu a důstojnost.
 2. Chrání majetek města, fyzických a právnických osob, především před poškozováním a krádežemi.
 3. Zabraňují porušování pravidel občanského soužití, zejména rvačkám, výtržnictví, vandalismu, rušení nočního klidu a poškozování obecně prospěšných zařízení.
 4. Spolupůsobí při dohledu na dodržování zákonů a předpisů zejména na úseku:

 

 • lesního a vodního hospodářství,
 • ochrany životního prostředí,
 • boje proti alkoholové a nealkoholové toxikománii,
 • protipožárních opatření,
 • ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Vzájemné vztahy městské policie k orgánům obcí a Policie ČR stanoví zvláštní předpis.

 

b) Úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu:

 1. Podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
 2. Jestliže to vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu řídí a usměrňují dopravu.
 3.  Zajišťují místa dopravních nehod a vzniklou situaci hlásí Policii ČR.
 4. V součinnosti s Policií ČR zastavují vozidla zejména :

 

 • při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech, věcech, zbraních, výbušninách, střelivu, omamných látkách apod.

5. Předkládá službě na úseku dopravních přestupků :

 • Zprávu o výsledku objasňování přestupku, pokud o něm sám nerozhodne a přestupek, nemůže být vyřízen jinak,
 • poznatky o zjištěných závadách na komunikacích a dopravním značení,
 • oznamují uložené pokuty v blokovém řízení.

6. Od služby dopravní policie může vyžadovat výkon služby s příslušnou technikou v místech, kde nepostačuje dohled vykonávaný vlastními silami.

c) Úkoly na úseku odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích:

Strážníci městské policie odhalují přestupky, které podle zvláštních předpisů objasňují nebo oznamují příslušným orgánům a pokud zákon stanoví, rozhodují o nich.

d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

l) Stanice městské policie využívá k preventivním opatřením především přímý výkon služby. Provádí opatření k předcházení trestné činnosti. Přitom spolupracuje s občany a ostatními zainteresovanými orgány a využívá jejich podnětů a poznatků k policejní práci.

2) Využívá prostředků daných zákonem k upozornění na zjištěné nedostatky s žádostí o nápravu a provedení odpovídajících opatření ze strany občanů a organizací.