Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Schůze Rady města Přelouče v roce 2024:

8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 8. 7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12. 2024.

Náplň činnosti:

Rada města je výkonným orgánem města Přelouče v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města. Působnost a pravomoc rady jsou upraveny v ustanovení § 99 - § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města.

Rada města Přelouč má 7 členů. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené působnosti.

Schvaluje organizační řád městského úřadu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů.

Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Kromě úkolů směřujících k zajištění samosprávného chodu a rozvoje města, vymezených výslovně v zákoně o obcích a navazujících bezprostředně na činnost zastupitelstva města, rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.