Přelouč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městská policie

Městská Policie PřeloučOrganizační struktura

Zřizovatel:zastupitelstvo města Přelouč

Zastupitelstvo města a rada města pověřila řízením městské policie a kontrolní činností v pracovněprávních záležitostech: velitel Leoš Slavík, Dis., zástupce velitele

Přímý výkon služby: 14 strážníků

Stálá služba: 24 hodin denně.

Telefon: 466 959 660/736 641 952. 

Tísňová linka 156.

Po vytočení čísla 156 se volajícímu přehraje hláska: „Dovolali jste se na linku 156, pokud chcete volat Městskou policii Pardubice - stiskněte 1, Přelouč - stiskněte 2.“  Nemusíte čekat na vyzvání, jakmile se ozve automat, můžete rovnou stisknout 2 a budete přepojeni na služebnu MP Přelouč.

POZOR !!!! Pokud volající neprovede ani po druhém opakování hlásky žádnou volbu, je přesměrován na 156 MP Pardubice.

Kdy volat

Na linku 156 můžete volat ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona a je nutný okamžitý zásah.

V ostatních případech volejte linku 466 959 660 nebo 736 641 952.

Městská policie plní úkoly na úsecích 

a) Ochrany veřejného pořádku.

b) Dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

c) Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích.

d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.

a) Úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku:

1) Chrání práva a oprávněné zájmy fyzických osob, zejména před útoky na jejich život, zdraví a osobní integritu, na jejich čest, svobodu a důstojnost.

2) Chrání majetek města, fyzických a právnických osob, především před poškozováním a krádežemi.

3) Zabraňují porušování pravidel občanského soužití, zejména rvačkám, výtržnictví, vandalismu, rušení nočního klidu a poškozování obecně prospěšných zařízení.

4) Spolupůsobí při dohledu na dodržování zákonů a předpisů zejména na úseku:

  • lesního a vodního hospodářství,
  • ochrany životního prostředí,
  • boje proti alkoholové a nealkoholové toxikománii,
  • protipožárních opatření,
  • ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Vzájemné vztahy městské policie k orgánům obcí a Policie ČR stanoví zvláštní předpis.

b) Úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

l) Podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

2) Jestliže to vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu řídí a usměrňují dopravu.

3) Zajišťují místa dopravních nehod a vzniklou situaci hlásí Policii ČR.

4) V součinnosti s Policií ČR zastavují vozidla zejména :

  • při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
  • při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech, věcech, zbraních, výbušninách, střelivu, omamných látkách apod.

5) Předkládá službě na úseku dopravních přestupků :

  • Zprávu o výsledku objasňování přestupku, pokud o něm sám nerozhodne a přestupek, nemůže být vyřízen jinak,
  • poznatky o zjištěných závadách na komunikacích a dopravním značení,
  • oznamují uložené pokuty v blokovém řízení.

6) Od služby dopravní policie může vyžadovat výkon služby s příslušnou technikou v místech, kde nepostačuje dohled vykonávaný vlastními silami.

c) Úkoly na úseku odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích

Strážníci městské policie odhalují přestupky, které podle zvláštních předpisů objasňují nebo oznamují příslušným orgánům a pokud zákon stanoví, rozhodují o nich.

d) Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky

l) Stanice městské policie využívá k preventivním opatřením především přímý výkon služby. Provádí opatření k předcházení trestné činnosti. Přitom spolupracuje s občany a ostatními zainteresovanými orgány a využívá jejich podnětů a poznatků k policejní práci.

2) Využívá prostředků daných zákonem k upozornění na zjištěné nedostatky s žádostí o nápravu a provedení odpovídajících opatření ze strany občanů a organizací.

Adresa

Československé armády 1665
535 33, Přelouč
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

Telefon: 466959660 tísňové volání (z mobilu se dovoláte do Pardubic): 156 E-mail: mp@mestoprelouc.cz

Osoby

Leoš Slavík, Dis.

vedoucí organizační složky
Telefon: 466 959 660