Obsah

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 3. aktualizace 2014

 

Územně analytické podklady-aktualizace (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Přelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

 

V textové i grafické části je struktura PRURÚ a RURÚ shodně členěna na tři pilíře udržitelného rozvoje území:

 • hospodářský pilíř,
 • sociální pilíř,
 • přírodní pilíř.

 

Struktura členění hospodářského pilíře:

 • Veřejná dopravní a technická infrastruktura
 • Hospodářská základna
 • Rekreace (část)

 

Struktura členění pilíře soudržnosti obyvatel:

 • Sociodemografické podmínky
 • Bydlení
 • Rekreace (část)

 

Struktura členění přírodního pilíře:

 • Geologie
 • Hydrologie a klimatologie
 • Půdní fond
 • Zatížení životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny

 

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000:

 

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

 

Zpracování dat, grafické výstupy:


Ing. Jan Navrátil ve spolupráci s firmou GPlus s.r.o. - Ing Radek Kacetl

 

Technická infrastruktura
 

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Technická infrastruktura je dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,v ORP Přelouč je obsažena v následujících jevech

Textová část: pasporty poskytovatelů

ČEPRO a.s. - produktovod vč. ochranného pásma

                 - komunikační vedení vč. ochranného pásma

ČEPS - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč ochr. pásma

ČEZ a.s. - 72. elektrická stanice vč. ochranného pásma

             - 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochr. pásma

             - 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma

Elektrárna Chvaletice a.s. - jiná ochranná pásma

FVE Klenovka - území fotovoltické eletrárny

MERO

MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - nadzemní a podzemní vedení eletrizační soustavy včetně ochraného pásma

NET4GAS, s.r.o. - Plynárenství - rádek 74,75, Elektronické komunikace - rádek 82

O2 Czech Republic a.s. - Prostorová poloha sítí společnosti O2 Czech Republic a.s.

T Mobile a.s. - elektronické komunikace

                   - elektronické komunikační zařízení a vedení veřejné komunikační sítě

UPC ČR s.r.o - komunikační vedení včetně ochranného pásma

VaK Hradec Králové, a.s. - Vodovody a kanalizace - rádky 67 až 70

VaK Chrudim a.s. - technologický objekt zásobování vodou

                           - vodovodní síť

VaK Pardubice - ORP Přelouč

VCP Net, s.r.o. - Plynárenství: rádek 75, vedení VTL plynovodu vcetne ochranného pásma a anodového uzemnení, vedení STL plynovodu vcetne anodového uzemnení; rádek 73, nadzemní a podzemní vedení elektriny; rádek 74, technologický objekt zásobování plynem vcetne ochranného a bezpecnostního pásma

Vodafone CZ a.s. - katastrální území Brloh u Přelouče, Seník a Lipoltice

VODOS s.r.o. Kolín - vodovod pro veřejnou potřebu

 

Grafická část: