Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství, povolování kácení dřevin466094232
739 048 287
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Tučímová Janaochrana zemědělského půdního fondu, týrání zvířat466094234
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje dosavadní zákon číslo 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon o ovzduší nabývá účinnosti dne 1. září 2012. Nové prováděcí předpisy k tomuto zákonu jsou v současné době v přípravě tak, aby byly platné také k 1.9.2012.

Cílem nového zákona je dosáhnout dalšího snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší a současně snížení administrativní zátěže pro podniky. Zákon se zaměřuje na znečišťovatele, poplatky a vymezování nízkoemisních zón.

Významné změny vyplývající z nového zákona o ovzduší:

Kategorizace zdrojů znečištění ovzduší:

Zákon již nepoužívá rozdělení kategorií zdrojů na malý, střední, velký a zvláště velký. V novém zákoně jsou v příloze č. 2 uvedeny pouze Vyjmenované stacionární zdroje.

Poplatek za znečišťování

Počet zpoplatněných látek se sníží z více než dvaceti na čtyři základní (TZL, SO2, NOx,VOC).

Poplatníkem poplatku za znečišťování je pouze provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Platí se pouze za látky, pro něž má provozovatel povinnost zjišťovat množství emisí.  Od poplatku jsou osvobozeny znečišťující látky, u kterých celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Od roku 2017 se budou poplatky postupně zvyšovat a to až do roku 2022.

Ohlašovací povinnost

Za rok 2013 (tedy v roce 2014) již nebudou obecní úřady ani obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) vydávat žádná rozhodnutí o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší - tato agenda bude plně v kompetenci krajského úřadu.

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatkům provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč.

Kontrola v domácnostech

Nový zákon zavádí povinné ověřování emisních a technických parametrů zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tyto kontroly budou vykonávat osoby autorizované ministerstvem životního prostředí (MŽP). Kromě vizuální kontroly mohou tyto osoby navíc seřídit a vyčistit kotel a případně doporučit, jak jej optimálně používat. Administraci celého systému budou mít na starosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností pro svůj obvod.

Přípustná úroveň znečišťování

Je určována emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí. Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu nebo výduchu do ovzduší.

Emisní limity jsou jako doposud obecné a specifické. Specifické emisní limity jsou stanovené prováděcím předpisem (který není zatím k dispozici) nebo v povolení k provozu zdroje. Specifický emisní limit emisní limit stanovený v povolení nesmí být stejný nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro daný stacionární zdroj. Nově je zavedeno, že pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů (nebo emisních stropů), nevztahují se na zdroj obecné emisní limity.

Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, stanovenou skupinu stacionárních nebo mobilních zdrojů, pro vymezené území kraje a pro vybranou skupinu stacionárních zdrojů. Doplňují emisní limity a v případě zdrojů VOC mohou emisní limity nahradit.

Nově jsou stanovena pravidla pro sčítání kapacit zdrojů umístěných ve stejné provozovně. Sčítají se pouze zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2, které splňují podmínku možnosti odvodu emisí společným výduchem. Celková kapacita je pak rozhodná pro stanovení podmínek provozu (např. požadavky na měření emisí, stanovení emisních limitů, emisních stropů).

U spalovacích zdrojů se nově vychází z tepelných příkonů (pokud není znám, vypočte se z výkonu a účinnosti). Od sčítání a od plnění dalších povinností jsou oproštěni provozovatelé spalovacích zdrojů do příkonu 300 kW (doposud od 200 kW - střední zdroj).

Zjišťování úrovně znečisťování

Plánované měření je nutno oznámit na ČIŽP nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. ČIŽP může v rámci své kontrolní činnosti provádět vlastní kontrolní měření.

V případě, kdy nelze měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, je možné pro zdroje VOC a dále pro záložní zdroje energie požádat krajský úřad o povolení zjišťovat emise výpočtem.

Nové parametry kotlů pro domácnosti

Nová opatření se dotknou i domácností. Malé kotle (o příkonu do 300 kW) uváděné na trh v České republice budou mít výrazně nižší emise než dnes. Dohlížet na to bude Česká obchodní inspekce. Zákon také zakazuje spalování nekvalitních paliv.

Emisní požadavky na malé spalovací zdroje do 300 kW jsou stanoveny podle výkonu, dávkování, typu a výhřevnosti paliva, kdy od 31. prosince 2013 platí přísnější limity.

Stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší

Krajský úřad vydává závazné stanovisko k řízení podle stavebního zákona 183/2006 k umístění, ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (vyjmenované zdroje). Dále krajský úřad vydává povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 (nezávisle na řízení dle stavebního zákona).

Zákon přesně vymezuje obsah povolení k provozu vyjmenovaného zdroje. Povolení vydaná podle dosavadního zákona 86/2002 Sb. zůstávají v planosti, pokud jsou v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle nového zákona. V opačném případě musí provozovatel zdroje požádat o změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který nemá vydané povolení k provozu podle zákona č. 86/2002 Sb. musí požádat o povolení provozu podle nového zákona do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona 201/2012, tj. nejpozději do 1. září 2013.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Pro zdroje, které jsou označeny v příloze 2 zákona, je v rámci povolovacího procesu vyžadována rozptylová studie, kompenzační opatření, případně zpracování provozního řádu.

Kompenzační opatření jsou opatření zajišťující alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku a jsou vyžadována u zdrojů, jejichž vlivem by došlo k překročení imisních limitů.

Zavádění nízkoemisních zón

I když nízkoemisní zóny byly součástí již starého zákona o ovzduší, stále se jedná o novinku. Obce a města mají nyní možnost vyčlenit na svých územích zónu, do které nebudou moci vjíždět auta, která nesplňují emisní limity.

Kompenzační opatření

V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzv. OZKO) nebudou uvedeny do provozu nové zdroje znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové znečištění vyvažovat.

Upozornění: V textu výše je uvedeno pouze několik změn. Nový zákon přináší spoustu nových pravidel a povinností. Úplné znění zákona zde.

 

Mgr. Jan Feranec - vedoucí odboru životního prostředí

tel.: 466 094 231

Městský úřad Přelouč

Československé armády 1665

535 33 Přelouč