Obsah

Odbor životního prostředí

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Feranec Jan, Mgr. Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší 466094231
736 607 099
Novotný František, Bc. lesy, myslivost, rybářství 466094233
736 607 100
Klápová Helena, Ing. odpadové hospodářství – státní správa 466094232
739 048 287
Tučímová Jana ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče 466094234
603 316 619
Kejdanová Markéta, DiS. odpadové hospodářství – samospráva, povolování kácení dřevin 466 094 235
732 577 793
Šandová Zdeňka administrativa 466094235

Ekologická újma

Povinnosti firem vyplývající ze zákona o ekologické újmě platí sice až od 1. ledna 2013, ale řešení této problematiky by se nemělo odkládat až na konec roku.

Ekologická újma je měřitelná nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje.

Termín ekologická újma je v české legislativě zakotven od roku 2008, kdy vešel v platnost zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Ten ekologickou újmu definuje jako měřitelnou nepříznivou změnu se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje. Podle zákona mohou tuto újmu způsobit provozovatelé přesně definovaných činností, kteří jsou proto povinni znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku jejich aktivit. Mají povinnost rovněž tato rizika zhodnotit a na základě tohoto hodnocení případného rizika ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat.

Ekologickou újmou se tedy rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.

Nicméně zákon z roku 2008 odkládá účinnost ustanovení o finančním zajištění k nápravě o 5 let - do roku 2013. Jinak řečeno, finanční zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření je provozovatel povinen zajistit k 1. lednu 2013.

NA KOHO SE ZÁKON VZTAHUJE

Tyto povinnosti se vztahují na převážnou většinu podnikatelských subjektů - - viz přehled dotčených činností na konci článku!

Kdy vzniká povinnost zajistit dostatečně vysoké finanční krytí potenciálního rizika vzniku ekologické újmy? Základní hodnocení musí provést všichni provozovatelé (výjimkou jsou ti, kteří nakládají pouze s malým množstvím závadných látek - limitní množství je dáno v příloze 1 k nařízení vlády). V případě, že získali celkový počet bodů vyšší než 50, jsou povinni zajistit dostatečně vysoké finanční krytí a zpracování podrobného hodnocení rizik.

VÝJIMKY PRO CERTIFIKOVANÉ

Existují však výjimky. Co se týče finančního krytí vzniku ekologické újmy, jsou z této povinnosti vyjmuti provozovatelé, u nichž jsou předpokládané náklady na nápravu ekologické újmy nižší než 20 mil. Kč. Rovněž ti, kteří mají certifikovaný systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 14000 nebo jsou registrováni v Programu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Jedná se o dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehož hlavním cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu organizací na životní prostředí. (V Česku byl ustanoven na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.)

HODNOCENÍ RIZIK

Do konce roku 2012 je povinna většina podniků splnit novou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologické újmy (EÚ) podle zákona 167/2008 Sb. o EÚ a nařízení vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik EÚ.


Hodnocení se provádí pro jednotlivé činnosti, které jsou uvedené v příloze zákona (např. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, zacházení s vodám závadnými látkami, nakládání s vodami, provoz zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení ad.). Na základě výsledků hodnocení vzniknou některým společnostem další povinnosti (provedení podrobné hodnocení rizik a finanční zajištění pro případ EÚ).

 

VZOR FORMULÁŘE – HODNOCENÍ RIZIK KE STAŽENÍ ZDE:

http://hodnoceni-rizik-ekologicka-ujma.cz/files/zakladni-hodnoceni-vzor.pdf

V případě vzniku zjištěné ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření a sdělit příslušnému orgánu informaci o důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy. Provozovatel musí vypracovat návrh nápravných opatření a předložit ho příslušnému orgánu ke schválení. Tento orgán může kdykoliv požádat provozovatele o informaci o bezprostřední hrozbě ekologické újmy.

Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření zahájí příslušný orgán z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik. Provozovatel, který způsobil ekologickou újmu, je povinen nést náklady, o jejichž náhradě rozhodne příslušný orgán.

 

Přehled dotčených činností = povinnost základního hodnocení:

 • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních,
 • odběr povrchových vod,
 • odběr podzemních vod,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení,
 • zacházení se závadnými látkami,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení (střední a větší zdroje),
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého.

 

Zdroj:

www.tretiruka.cz

www.envigroup.cz

www.enviweb.cz

 

 

Mgr. Jan Feranec - vedoucí odboru životního prostředí

tel.: 466 094 231

Městský úřad Přelouč

Československé armády 1665

535 33 Přelouč