Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Náležitosti potřebné k vydání řidičského průkazu

Typ: Nezařazené - ostatní
Vydávání řidičských průkazů je upraveno Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Vydávání řidičských průkazů je upraveno Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

 

Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Další případy, kdy se řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění:

 • osobě, které bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel,
 • osobě, které bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo která se vzdala řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel,
 • osobě, které bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,
 • osobě, které končí platnost řidičského průkazu nebo jejíž řidičský průkaz je neplatný podle § 118,
 • osobě, která žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
 • osobě, která žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu podle § 108,
 • osobě, která žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.

 

Náležitosti potřebné k vydání řidičského průkazu

 

Udělení řidičského oprávnění

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
 • rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • čestné prohlášení,
 • správní poplatek 200,-

 

Rozšíření řidičského oprávnění

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4,
 • řidičský průkaz,
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • čestné prohlášení,
 • správní poplatek 200,- (doba pro vydání ŘP ve lhůtě 20 dnů) nebo 700,- (zkrácená doba pro vydání ŘP ve lhůtě 5 pracovních dnů).

 

Legislativní důvody/uplynutí doby platnosti ŘP

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4,
 • řidičský průkaz,
 • správní poplatek 0,- (doba pro vydání ŘP ve lhůtě 20 dnů) nebo 700,- (zkrácená doba pro vydání ŘP ve lhůtě 5 pracovních dnů).

 

Mezinárodní řidičský průkaz

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4,
 • řidičský průkaz,
 • jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech,
 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
 • správní poplatek 50,-.

 

Žadatel o mezinárodní řidičský průkaz nemůže být zastoupen jinou osobou, musí žádat osobně!

 

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4,
 • správní poplatek 200,- (doba pro vydání ŘP ve lhůtě 20 dnů) nebo 700,- (zkrácená doba pro vydání ŘP ve lhůtě 5 pracovních dnů).

 

Změna údajů v ŘP- změna příjmení, titul, podmínění řidičského oprávnění, …

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4,
 • řidičský průkaz,
 • doklad o získání titulu,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • správní poplatek 200,- (doba pro vydání ŘP ve lhůtě 20 dnů) nebo 700,- (zkrácená doba pro vydání ŘP ve lhůtě 5 pracovních dnů).

 

Výčet náležitostí, které je nutné předložit ke změně údajů v řidičském průkazu, se liší dle konkrétního případu změny žadatele.

 

Pravidelné lékařské prohlídky

Držitelé řidičského oprávnění, kteří se narodili do 30.6.1953 (včetně) mají povinnost při řízení motorových vozidel u sebe vozit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel k dovršení věku 60 let, následně k dosažení věku 65, 68 a pak každé dva roky.

Od 1.7.2013 se povinnost mít u sebe při řízení motorových vozidel lékařský posudek posunula na věkovou hranici 65 let. Dále se pak držitelé řidičského oprávnění musí podrobit lékařské prohlídce ve věku 68 let a pak každé dva roky.

 

Správní poplatky

Vydání řidičského průkazu

200,-

Vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů

700,-

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

50,-

Povinná výměna řidičského průkazu (beze změn)

0,-

Změna v řidičském průkazu (jméno,  titul apod.)

200,-

Vydání řidičského průkazu za cizí řidičský průkaz

200,-

Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený řidičský průkaz

200,-

Vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění

200,-

Zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

200,-

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

700,-

Výpis z evidenční karty řidiče

 

 • 1. stránka

15,-

 • každá další započatá stránka

5,-

Výpis z bodového hodnocení

15,-

 

Od 01.07.2018 došlo k částečnému rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), tzn. že občan může podat žádost mimo svou dosud místně příslušnou ORP. Dále již není potřeba papírová fotografie žadatele k vydání řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče- aktuálně se pořizují fotografie a vlastnoruční podpisy digitalizované.

 

Kterékoli ORP je příslušné k:

 • vedení řízení o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění; vydání řidičského nebo mezinárodního řidičského průkazu; vydání paměťové karty řidiče; výměně řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem,
 • přijetí vzdání se řidičského oprávnění podle § 93 odst. 2 písm. c) nebo § 94 odst. 2; přijetí oznámení změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu; přijetí vrácené nebo odevzdané paměťové karty řidiče; přijetí ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského nebo mezinárodního řidičského průkazu a k dalším souvisejícím úkonům,
 • poskytnutí údajů z registru řidičů nebo k vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče.

Vytvořeno: 22. 3. 2019
Poslední aktualizace: 22. 3. 2019 10:21
Autor: