Obsah

USNESENÍ XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
USNESENÍ XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 22. 9. 2022

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 22. 9. 2022

 

XXV./1/2022    Program zasedání

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program XXV. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že se v bodě č. 4. vypouští projednání zápisu Osadního výboru Mělice.

XXV./2/2022    Zpráva o činnosti rady města v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním zastupitelstva města

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním zastupitelstva města.

XXV./3/2022    Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 12. 9. 2022.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 14. 9. 2022.

XXV./4/2022    Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice a Klenovka  

I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice ze dne 12. 9. 2022.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 5/2022 ze dne 19. 8. 2022, zápisu č. 6/2022 ze dne 19. 8. 2022 a zápisu č. 7/2022 ze dne 15. 9. 2022.

XXV./5/2022    Návrh na poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu města

I.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za energie v roce 2022.

II.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Hokejbalový klub Jestřábi Přelouč ve výši 18 600,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za energie v roce 2022 a 6 400,00 Kč na úhradu dopravy žáků na utkání.

III.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za elektřinu a plyn v roce 2022.

IV.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Rugby club Přelouč z.s. ve výši 70 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za elektřinu v roce 2022.

V.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 z rozpočtu města pro Junáka – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 80 000,00 Kč na úhradu energií a úhradu poplatků na vzdělávacích akcích pro členy střediska.

VI.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D/42/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč ve výši 100 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za energie v roce 2022.

VII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D/43/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč ve výši 18 600,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za energie v roce 2022 a 6 400,00 Kč na úhradu dopravy žáků na utkání.

VIII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D/44/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za elektřinu a plyn v roce 2022.

IX.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D/45/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rugby clubem Přelouč z.s. ve výši 70 000,00 Kč na úhradu zvýšených záloh za elektřinu v roce 2022.

X.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D/46/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Junákem – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 80 000,00 Kč na úhradu energií a úhradu poplatků na vzdělávacích akcích pro členy střediska.

XI.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D/42/2022, č. D43/2022, č. D44/2022, č. D45/2022 a č. D46/2022 dle usnesení č. XXV./5/2022-VI.-X.
T: 27. 10. 2022

XXV./6/2022    Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2022

I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2022 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 287 380 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 338 327 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 50 947 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XXV./7/2022    Majetkové převody

I.    Zastupitelstvo města zamítá

žádost Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč, o směnu pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 776/17 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města.  

II.    Zastupitelstvo města zamítá

žádost Mgr. P.P., bytem Lázně Bohdaneč, o směnu pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč v jeho vlastnictví za pozemek p.č. 401/6 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města.  

III.    Zastupitelstvo města zamítá

žádost na prodej spoluvlastnického podílu ½ pozemků p.č. 398/37 o celkové výměře 3 901 m2, p.č. 398/43 o celkové výměře 90 m2 a p.č. 398/52 o celkové výměře 366 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

IV.    Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku p.č. 1471/27 o výměře 267 m2, odděleného z pozemku p.č. 1471/1 v k.ú.  Přelouč, panu F.D., bytem Přelouč, za cenu 400 500,- Kč.

V.    Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 22/13, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem F.D., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1471/27 v k.ú. Přelouč.

VI.    Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXV./7/2022-V.
T: 15. 10. 2022

VII.    Zastupitelstvo města schvaluje

prodej dílu „a“ pozemku p.č. 2016 o výměře 37 m2 v k.ú.  Přelouč, panu M.S., bytem Přelouč, za cenu 31 450,- Kč.

VIII.    Zastupitelstvo města schvaluje

kupní smlouvu č. 22/14, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem M.S., bytem Přelouč, na prodej dílu „a“ pozemku p.č. 2016 v k.ú. Přelouč.

IX.    Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XXV./7/2022-VIII.
T: 15. 10. 2022

X.    Zastupitelstvo města schvaluje

směnu dílu „b“ pozemku p.č. 39/3  v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 74 m2, ve vlastnictví města Přelouč,  za díl „a“ pozemku p.č.st. 35 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 9 m2, ve vlastnictví paní B.F., bytem Přelouč, s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků.

XI.    Zastupitelstvo města schvaluje

směnnou smlouvu č. 22/15, uzavíranou mezi městem Přelouč a paní B.F., bytem Přelouč, na směnu dílu „b“ pozemku p.č. 39/3 o výměře 74 m2 a dílu „a“ pozemku p.č.st. 35, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

XII.    Zastupitelstvo města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XXV./7/2022-XI.
T: 15. 10. 2022

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 23. 9. 2022
Poslední aktualizace: 23. 9. 2022 13:49
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM