Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Znak města

konané dne 25. 2. 2021

ZASTUPITELTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XV. zasedání zastupitelstva města konané dne 25. 2. 2021

 

XV./1/2021 Program zasedání

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XV. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

 

XV./2/2021 Zpráva o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním zastupitelstva města.

 

XV./3/2021 Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 17. 2. 2021.

II. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí 

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 10. 2. 2021.

 

XV./4/2021 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 15/2021 ze dne 5. 2. 2021.

II. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 30. 1. 2021.

III. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č.8/2020 ze dne 18. 12. 2020 a 1/2021 ze dne 29. 1. 2021.

 

XV./5/2021 Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2021

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 203 462 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 263 828 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 60 366 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

 

XV./6/2021 Majetkové převody

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje 

směnu pozemku p.č. 251/3 o výměře 15 m2, odděleného z pozemku p.č. 251/2 a pozemku p.č. 252/4 o výměře 49 m2, odděleného z pozemku p.č. 252/2, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví p.O.B., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 219/8 o výměře 25 m2, oddělený z pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

II. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnnou smlouvu č. 21/01, uzavíranou mezi p.O.B., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 251/3, p.č. 252/4 a p.č. 219/8, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče.

III. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XV./6/2021-II.

T: 31. 3. 2021

IV. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 219/7 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, Ing. J.M., bytem Pardubice, za cenu 650,- Kč.

V. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje 

Kupní smlouvu č. 21/02, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ing. J.M., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 219/7 v k.ú. Tupesy u Přelouče. 

VI. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XV./6/2021 -V.

T: 31. 3. 2021

VII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 41/76  o výměře 173 m2, odděleného z pozemku p.č. 41/71 v k.ú. Mělice, p.M.M., bytem Mělice, za cenu 34 600,- Kč.

VIII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Kupní smlouvu č. 21/04, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.M.M., bytem Mělice, na prodej pozemku p.č. 41/76 v k.ú. Mělice. 

IX. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XV./6/2021-VIII.

T: 31. 3. 2021

X. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 554/6 o výměře 269 m2, odděleného z pozemku p.č. 554/3 v k.ú.  Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

XI. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu, uzavíranou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč, na převod pozemku p.č. 554/6 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

XII. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XV./6/2021-XI.

T: 31. 3. 2021

XIII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

bezúplatný převod vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 502/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p.T.V., bytem Přelouč, do vlastnictví města Přelouč.

XIV. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu č. 21/03, uzavíranou mezi p.T.V., bytem Přelouč a městem Přelouč, na darování vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 502/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

XV. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. XV./6/2021-XIV.

T: 31. 3. 2021

XVI. Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost manželů Š., bytem Klenovka, Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 1/4 v k.ú. Klenovka.

 

XV./7/2021 Stavební příprava území „Libušina“ pro budoucí vilovou zástavbu – smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy s městem Přelouč

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odložení rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 21/05 na převzetí pozemků, technické a dopravní infrastruktury (komunikace, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení) a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouč.

 

XV./8/2021 Pořízení změny č. 3 územního plánu Přelouč

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje 

na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

o pořízení změny č. 3 územního plánu zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí s prověřením změn funkčního využití obsahující:

1. pozemky města Přelouč 

p.č. 310/23, 310/34 k.ú. Lohenice u Přelouče změna z plochy NZ, plocha zemědělská na plochu DS, dopravní infrastruktura silniční (vybudování parkoviště pro návštěvníky písníků Lohenice – Mělice). (č. 5)

p.č. 763/1 k.ú. Přelouč, změna plochy DS, plocha silniční infrastruktury na plochu BH bydlení v bytových domech. (č. 9)

p.č. 78/1 k.ú. Štěpánov u Přelouče, zmenšení rozlohy plochy lokálního biocentra LBC9 ve Štěpánově o 1100 m2 pro možnost rozšíření plochy občanského vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení (překážková cyklodráha pro děti). (č. 12)

p.č. 581/5, 581/2 k.ú. Lohenice u Přelouče změna plochy NL plochy lesní na plochu DS dopravní infrastruktura silniční, úniková cesta. (č. 14)

2. pozemky v oblasti písníků Mělice – Lohenice

p.č. 80/1, 80/10, 80/5, 80/8, 80/9, 80/18, 84 k.ú. Mělice změna plochy RN, plochy rekreace na plochách přírodního charakteru na plochu RI, plochy staveb pro rodinnou rekreaci, popř. plochu RH, plochy staveb pro hromadnou rekreaci. (č. 1)

p.č. 395/6, 402/3, 404/4, 404/8, 404/9, 405/1, 405/3, 405/4 a 406/2 (č. 15 a č. 25), p.č. 404/5 a 395/3 (č. 23), p.č. 402/8, 402/5 a 410/28 (č. 16), p.č. 404/3 (č. 24) vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy RNx na plochu RH, plochy staveb pro hromadnou rekreaci, popřípadě prodloužení nebo zrušení dočasnosti staveb. 

p.č. 404/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy RNx na plochu RH, plochy staveb pro hromadnou rekreaci, pozemek trvale vyřadit z ložiska nerostných surovin. (č. 21.)

p.č. 67 k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy RN, RNx plochy rekreace na plochách přírodního charakteru, resp. specifická plocha přírodního charakteru na plochu RH, plochy staveb pro hromadnou rekreaci, případně prodloužení nebo zrušení termínu dočasnosti pro odstranění staveb. (č. 2)

p.č. 424/2 k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy NL, plochy lesní na plochu RNx, rekreace v plochách přírodního charakteru. (č. 7 a č. 10)

p.č. 332/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy lesní NL a K19 na plochu RH plochy rekreace, plochy staveb pro hromadnou rekreaci. (č. 28.)

p.č. 409/1 (č. 13), v k.ú. Lohenice u Přelouče prodloužení nebo zrušení termínu dočasnosti pro odstranění staveb. 

p.č. 398/45 a 398/54 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy NP na využití na plochu sportovní a rekreační. (č. 26.)

p.č. 398/55 a 398/46 v k.ú. Lohenice u Přelouče změna z plochy NP na plochu pro sportovní a rekreační využití s prioritou ohledu na životní prostředí, prověřit vyřazení z ložiska nerostných surovin. (č. 27.)

p.č. 413/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna lhůty pro odstranění staveb, respektive její zrušení v části pozemku o ploše 598 m2 v ploše RNx (č. 30.)

p.č. 414/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna lhůty pro odstranění staveb, respektive její zrušení v části pozemku o výměře 1144 m2 v ploše RNx (č. 31.)

p.č. 412/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče, změna lhůty pro odstranění staveb, respektive její zrušení v části pozemku s výměrou 136 m2 v ploše RNx (č. 32.).

3. pozemky nezastavěného území

p.č. 63/1, 63/2, 63/9, 63/12, 63/13, 63/7, 60/5, 62/1 k.ú. Mělice změna části pozemků z plochy NSz, plochy smíšené nezastavěného území, zemědělské na plochu pro farmu a zbývající část ponechat v nezastavěném území s možností chovu koní. (č. 3).

4. pozemky v Ploše P1

p.č. 1265/12 a další v k.ú. Přelouč změna v ploše přestavby BI bydlení s doplněním přípustné využití stavby pro rodinnou rekreaci. (č. 4).

5. pozemky společnosti Excalibur Army s.r.o., Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10

p.č. 1914/2, 1860/2, 1860/7, 437/3, 436/2, 1859/23, 1859/14, 1859/15, 1859/1, 1859/22, 1859/21, 1859/20 k.ú. Přelouč, p.č. 131, 162/1, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 168/2, 173/2, 616/5 k.ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy ZO, zeleň ochranná a izolační na plochu VL výroba a skladování, lehký průmysl. (č. 8).

6. pozemky plochy OV

p.č. st 508/1 st. 921, st. 1403, st. 2117/1, 311/8, 321/13 a 322/34 vše v kat. ú. Přelouč, změna plochy OV na plochu VL výroba a skladování, lehký průmysl včetně bydlení majitelů, správců a pohotovostního personálu. (č. 18.).

7. pozemky zeleně ochranné a izolační

p.č. 474/59 a 474/70 vše v kat. ú. Přelouč, změna části pozemku 474/59 a celý pozemek 474/70 z plochy ZO zeleň ochranná a izolační na plochu ZS zeleň soukromá a vyhrazená (sady a zahrady). (č. 19.).

8. pozemky VD drobná řemeslná výroba

p.č. st. 344/1 a st. 344/2 vše v kat. ú. Přelouč, změna části pozemků plochy VD drobná a řemeslná výroba na plochu VZ zemědělská výroba s vyloučením živočišné výroby. (č. 20.).

9. pozemky NZ a NP (lokání biokoridor 3-35)

p.č. 1/2 (č. 22), č. 1/3 (č. 22a) vše v kat. území Klenovka, změna plochy NZ a NP (lokální biokoridor 3-35), na plochu BV bydlení. 

10. Pozemky plochy zemědělské NZ

p.č. 147/1 v kat. ú. Lohenice u Přelouče, změna plochy zemědělské NZ na plochu RZ plochy rekreace, zahrádkové osady. (č. 33).

11. Pozemky VL výroba a skladování, lehký průmysl

p.č. st. 654/1, 356/1, 356/4, st. 654/2, 356/3, 356/5 st. 262/2, p.č. 360/4, 360/2, st. 262/1, 360/1, 360/3 a 2265 vše v k.ú. Přelouč, změna plochy VL výroba a skladování, lehký průmysl na plochu bydlení v rodinných domech. (č. 29).

II. Zastupitelstvo města Přelouče neschvaluje

pořízení změny uvedené v žádosti č. 17 spočívající ve změně funkční plochy.

Jedná se o pozemky p.č. 917/24, 917/23, 91722 k.ú. Přelouč se změnou funkční plochy ze zastavitelné plochy Z41 VD výroba a skladování, drobná a řemeslná výroba na plochu VL výroba a skladování, lehký průmysl. Umístění nového závodu MPS Přelouč. Výrobní a kontrolní činnost součástek a polotovarů zámků automobilů. 

 

XV./9/2021 Územní studie Přelouč, lokalita Lipiny

I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

předloženou územní studii lokality Lipiny v Přelouči, u které bude podán návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

 

XV./10/2021 Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč na rok 2021

I. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,- Kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30% výše poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi. 

II. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,- Kč na zajištění služby Podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50% poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků. 

III. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,- Kč na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje – úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

IV. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,- Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

V. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 77 410,- Kč na pořízení odborných posudků a na náklady související s činností příjemce.

VI. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,- Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné), náklady na údržbu, mzdové náklady na správce a uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, gymnastika, jóga, trampolíny a další volnočasové aktivity. 

VII. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro FK Přelouč, z.s. ve výši 350 000,- Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, pracích a čistících prostředků, úhrada energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), rozhodčí, svoz odpadu, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhrada nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhrada účetních služeb a část mzdy správce hřiště.

VIII. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 200 000,- Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné, stočné), internetové připojení, revize v budově, hygienické prostředky a na tréninkové vybavení. 

IX. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,- Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, startovné v soutěžích, zdravotní službu a na nákup sportovního spotřebního materiálu.

X. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Basketbalový klub Přelouč, z.s. ve výši 180 000,- Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy, sportovní vybavení (max. 20 % z výše poskytnuté dotace), náklady spojené se soustředěním (pro mládež do 18 let), startovné na turnajích a úhradu hráčských licencí. 

XI. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2021 z rozpočtu města pro Rugby Club Přelouč, z.s. ve výši 220 000,- Kč na dopravu k zápasům, startovné, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení hráčů (max. 20 % z výše poskytnuté dotace), rozhodčí, ubytování a stravování na soustředěních (pro mládež do 18 let) a na úhradu nákladů spojených s provozem sportovního hřiště (hnojení, opravy).

XII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D01/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč ve výši 120 000,- Kč na činnost Jakub klubu Přelouč.

XIII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D02/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Charitou Přelouč ve výši 100 000,- Kč na zajištění služby Podpora rodiny.

XIV. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D03/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,- Kč na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje. 

XV. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D04/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány ve výši 750 000,- Kč.

XVI. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D05/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích ve výši 77 410,- Kč. 

XVII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D06/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč ve výši 420 000,- Kč.

XVIII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D07/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč, z.s. ve výši 350 000,- Kč.

XIX. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D08/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč ve výši 200 000,- Kč.

XX. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D09/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,- Kč. 

XXI. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč, z.s. ve výši 180 000,- Kč. 

XXII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č D11/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč, z.s. ve výši 220 000,- Kč.

XXIII. Zastupitelstvo města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D01/2021, D02/2021, D03/2021, D04/2021, D05/2021, D06/2021, D07/2021, D08/2021, D09/2021, D10/2021, D11/2021 dle usnesení č. XV./10/2021-XII.-XXII.

T: 19.03.2021

 

XV./11/2021 Finanční dar pro sbormistra Smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster Přelouč, z.s.

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu na finanční dar pro sbormistra Smíšeného pěveckého sboru J.B. Foerster Přelouč, z.s., p. BcA et BcA P.V., Dis., dle předloženého návrhu.

 

XV./12/2021 Návrh na výplatu odměn členům výborů za rok 2020

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

výplatu odměn za rok 2020 členům Finančního výboru a osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka dle předloženého návrhu.

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 26. 2. 2021 12:56
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2021 13:09
Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi