Obsah

Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 29. 6. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 29. 6. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka, účetní závěrku města Přelouče za rok 2016, závěrečný účet města Přelouče za rok 2016, majetkové převody, postoupení pohledávky od FK Přelouč, návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2017, návrhy na výpovědi pachtovních smluv, upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice, žádost statutárního města Pardubice o finanční spoluúčast města Přelouč na odkup spalovny v Rybitví, zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2016, pověření k oddávání a Výstavba na Hodinářce.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)   Zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.

2)   Stanoviska výboru majetkového ze dne 21. 6. 2017.

3)   Stanoviska výboru finančního ze dne 21. 6. 2017.

4)   Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 21. 4. a 19. 5. 2017.

5)   Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 3. 6. 2017 a 22. 6. 2017.  

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do programu zařazuje projednání jako bod 15) Zpráva „Výstavba na Hodinářce“. Původně navržené body č. 15) a 16) se přečíslovávají na 16) a 17).
 2. Účetní závěrku města Přelouče za rok 2016.
 3. Směnu pozemků p.č. 130/57 o výměře 1 545 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 o výměře 1 286 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ 48152056, za pozemky p.č. 202/25 o výměře 1 538 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 o výměře 14 757 m2 v k.ú. Přelouč a p.č. 356/1 o výměře 692 m2 v k.ú. Valy nad Labem, vše ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků.
 4. Směnnou smlouvu č. 17/08, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ 48152056, na směnu pozemků p.č. 130/57 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč, za pozemky p.č. 202/25 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 v k.ú. Přelouč a p.č. 356/1 v k.ú. Valy nad Labem.
 5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 749/10 v k.ú. Přelouč o výměře 65 m2, odděleného z pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví ČR – Hasičský sbor Pardubického kraje z důvodu veřejného zájmu.
 6. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičský sbor Pardubického kraje, na bezúplatný převod pozemku p.č. 749/10 v k.ú. Přelouč.
 7. Bezúplatný převod pozemků p.č. 749/8 o výměře 95 m2 a 749/9 o výměře 75 m2, oba v k.ú. Přelouč, oddělených z pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví Pardubického kraje.
 8. Smlouvu darovací a o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, na bezúplatný převod pozemků p.č. 749/8 a p.č. 749/9, oba v k.ú. Přelouč.
 9. Smlouvu o postoupení pohledávky ve výši 124 283,31 Kč z Fotbalového klubu Přelouč, IČ: 48157121 na město Přelouč.
 10. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 166 910 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 193 629 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 719 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 11. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 25. 5. 2016 mezi městem Přelouč a společností Agro Choltice spol. s r.o., IČ 28847652, se sídlem Nádražní 252, Ronov nad Doubravou.
 12. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 5. 2016 mezi městem Přelouč a společností AGROS-Kojice spol. s r.o., IČ 49815768, se sídlem Kojice 176.
 13. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 16. 5. 2016 mezi městem Přelouč a společností Tagpel s.r.o., IČ 27521681, se sídlem Jedousov 3.
 14. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 7. 7. 2016 mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem Františkem Kmentem, IČ 46492135, se sídlem Jankovice.
 15. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 9. 5. 2016 mezi městem Přelouč a Zemědělským družstvem Libčany, IČ 00123498, se sídlem Libčany 320.
 16. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 1. 8. 2016 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., IČ 25282778, se sídlem Lipoltice 104.
 17. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 13. 7. 2016 mezi městem Přelouč a společností AGRO ZIPAL s.r.o., IČ 25948695, se sídlem Boženy Vikové Kunětické 2569, Pardubice.
 18. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2016 mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem Bratranců Veverkových Živanice, IČ 00127876, se sídlem Živanice 206.
 19. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi městem Přelouč a společností Farma Čermákovi s.r.o., IČ 03304566, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice.
 20. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 4. 8. 2016 mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem Jiřím Čermákem, IČ 041237064 se sídlem Lhota 74.
 21. Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2016.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2016 bez výhrad.
 2. S postoupením pohledávky ve výši 124 283,31 Kč z Fotbalového klubu Přelouč, IČ: 48157121 na město Přelouč.
 3. S podáním návrhu na upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“ a to převedením odpadních vod do Lohenic.

 

 • POVĚŘUJE :

 

 1. Pana Mgr. Lubora Pacáka k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 • DOPORUČUJE :

 

 1. Radě města schválit neadresný záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly za cenu minimálně 43 300 Kč.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost p. L. M., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč.

 2. Žádost pana Z. S., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 188 v k.ú. Přelouč.

 3. Žádost pana J. M., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

 4. Na základě doporučení majetkového výboru prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly panu J.M., bytem Litomyšl.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta


Vytvořeno: 10. 7. 2017
Poslední aktualizace: 28. 9. 2017 23:02
Autor: