Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 29. 6. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 29. 6. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka, účetní závěrku města Přelouče za rok 2016, závěrečný účet města Přelouče za rok 2016, majetkové převody, postoupení pohledávky od FK Přelouč, návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2017, návrhy na výpovědi pachtovních smluv, upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice, žádost statutárního města Pardubice o finanční spoluúčast města Přelouč na odkup spalovny v Rybitví, zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2016, pověření k oddávání a Výstavba na Hodinářce.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)   Zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.

2)   Stanoviska výboru majetkového ze dne 21. 6. 2017.

3)   Stanoviska výboru finančního ze dne 21. 6. 2017.

4)   Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 21. 4. a 19. 5. 2017.

5)   Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 3. 6. 2017 a 22. 6. 2017.  

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že se do programu zařazuje projednání jako bod 15) Zpráva „Výstavba na Hodinářce“. Původně navržené body č. 15) a 16) se přečíslovávají na 16) a 17).
 2. Účetní závěrku města Přelouče za rok 2016.
 3. Směnu pozemků p.č. 130/57 o výměře 1 545 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 o výměře 1 286 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč, vše ve vlastnictví společnosti SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ 48152056, za pozemky p.č. 202/25 o výměře 1 538 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 o výměře 14 757 m2 v k.ú. Přelouč a p.č. 356/1 o výměře 692 m2 v k.ú. Valy nad Labem, vše ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu v cenách směňovaných pozemků.
 4. Směnnou smlouvu č. 17/08, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ 48152056, na směnu pozemků p.č. 130/57 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k.ú. Přelouč, za pozemky p.č. 202/25 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 v k.ú. Přelouč a p.č. 356/1 v k.ú. Valy nad Labem.
 5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 749/10 v k.ú. Přelouč o výměře 65 m2, odděleného z pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví ČR – Hasičský sbor Pardubického kraje z důvodu veřejného zájmu.
 6. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičský sbor Pardubického kraje, na bezúplatný převod pozemku p.č. 749/10 v k.ú. Přelouč.
 7. Bezúplatný převod pozemků p.č. 749/8 o výměře 95 m2 a 749/9 o výměře 75 m2, oba v k.ú. Přelouč, oddělených z pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví Pardubického kraje.
 8. Smlouvu darovací a o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, na bezúplatný převod pozemků p.č. 749/8 a p.č. 749/9, oba v k.ú. Přelouč.
 9. Smlouvu o postoupení pohledávky ve výši 124 283,31 Kč z Fotbalového klubu Přelouč, IČ: 48157121 na město Přelouč.
 10. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 166 910 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 193 629 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 719 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 11. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 25. 5. 2016 mezi městem Přelouč a společností Agro Choltice spol. s r.o., IČ 28847652, se sídlem Nádražní 252, Ronov nad Doubravou.
 12. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 5. 2016 mezi městem Přelouč a společností AGROS-Kojice spol. s r.o., IČ 49815768, se sídlem Kojice 176.
 13. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 16. 5. 2016 mezi městem Přelouč a společností Tagpel s.r.o., IČ 27521681, se sídlem Jedousov 3.
 14. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 7. 7. 2016 mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem Františkem Kmentem, IČ 46492135, se sídlem Jankovice.
 15. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 9. 5. 2016 mezi městem Přelouč a Zemědělským družstvem Libčany, IČ 00123498, se sídlem Libčany 320.
 16. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 1. 8. 2016 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., IČ 25282778, se sídlem Lipoltice 104.
 17. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 13. 7. 2016 mezi městem Přelouč a společností AGRO ZIPAL s.r.o., IČ 25948695, se sídlem Boženy Vikové Kunětické 2569, Pardubice.
 18. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2016 mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem Bratranců Veverkových Živanice, IČ 00127876, se sídlem Živanice 206.
 19. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi městem Přelouč a společností Farma Čermákovi s.r.o., IČ 03304566, se sídlem 17. listopadu 237, Pardubice.
 20. Výpověď pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 4. 8. 2016 mezi městem Přelouč a soukromým zemědělcem Jiřím Čermákem, IČ 041237064 se sídlem Lhota 74.
 21. Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2016.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2016 bez výhrad.
 2. S postoupením pohledávky ve výši 124 283,31 Kč z Fotbalového klubu Přelouč, IČ: 48157121 na město Přelouč.
 3. S podáním návrhu na upřesnění koncepce odkanalizování místní části Mělice v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“ a to převedením odpadních vod do Lohenic.

 

 • POVĚŘUJE :

 

 1. Pana Mgr. Lubora Pacáka k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 • DOPORUČUJE :

 

 1. Radě města schválit neadresný záměr na prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly za cenu minimálně 43 300 Kč.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost p. L. M., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 2274 v k.ú. Přelouč.

 2. Žádost pana Z. S., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 188 v k.ú. Přelouč.

 3. Žádost pana J. M., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

 4. Na základě doporučení majetkového výboru prodej pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly panu J.M., bytem Litomyšl.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 10. 7. 2017 9:26
Datum poslední aktualizace: 28. 9. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 16 °C 12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 22/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi