Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 3. 11. 2016

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 3. 11. 2016

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Mělice a Klenovka, majetkové převody, dotaci Fotbalovému klubu Přelouč, rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2016, rozpočtový výhled města na období 2017 – 2019, udělení plné moci pro jednání o výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkup veřejného osvětlení, schválení realizace II. etapy projektu regenerace sídliště „U Školy“, analýzu potřebnosti sociálního bydlení v Přelouči, zprávu z mapování bariér v Přelouči, informaci k památníku Miloši Stantejskému, zprávu o vyřízení dotazu zastupitele Mgr. Vrágy, informaci o projektových záměrech příspěvkových organizací města.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Stanoviska výboru majetkového dle zápisu ze dne 25. 10. 2016.
 3. Stanoviska výboru kontrolního dle zápisuze dne 25. 10. 2016.
 4. Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 1. 11. 2016.
 5. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 9. 10. 2016.
 6. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 22. 10. 2016.
 7. Rozpočtový výhled města Přelouče na období 2017 – 2019.
 8. Zprávu z mapování bariér v Přelouči.
 9. Informaci o postupu prací na grafickém návrhu památníku Miloši Stantejskému (a eventuálně dalším významným osobnostem).
 10. Vyřízení požadavku (dotazu) zastupitele Mgr. Vrágy o výši pachtovného za zemědělské pozemky města.
 11. Projektové záměry příspěvkových organizací města, které jsou evidovány k datu 22. 9. 2016 ve Strategickém rámci MAP ORP Přelouč.
 12. Nabídku PhDr. Bc. Miloslava Macely na zpracování analýzy potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Darovací smlouvu na převod dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví Pardubického kraje: díl „r“ pozemku p.č. 1786/4 o výměře 551 m2, díl „s“ pozemku p.č. 1786/7 o výměře 170 m2, díly „o+q“ pozemku p.č. 1791/4 o výměře 107 m2, díl „z“ pozemku p.č. 1954 o výměře 2 m2, díl „a1“ pozemku p.č. 2187/9 o výměře 4 m2, pozemek p.č. 1786/1 o výměře 18 m2, díl „y“ pozemku p.č. 1786/7 o výměře 11 m2, díl „p“ pozemku p.č. 1786/1 o výměře 347 m2, pozemek p.č. 1786/8 o výměře 54 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2015-300/2013, díl „c“ pozemku p.č. 1817/7 o výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2017-301/2013, pozemek p.č. 1781/24 o výměře 3 178 m2, díl „b“ pozemku p.č. 1808/1 o výměře 43 m2, díl „c“ pozemku p.č. 1809/8 o výměře 63 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 1841-2/2011. Pozemky jsou zastavěny silnicemi II/333, III/32211 a III/32214 ve vlastnictví Pardubického kraje.
 3. Darovací smlouvu na převod dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč: díl „m“ pozemku p.č. 1791/19 o výměře 2 m2, díl „c“ pozemku p.č. 1786/6 o výměře 27 m2, díl „a“ pozemku p.č. 1786/9 o výměře 52 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2015-300/2013, díl „b“ pozemku p.č. 1817/1 o výměře 654 m2, pozemek p.č. 1817/11 o výměře 1 578 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2017-301/2013, díl „a“ pozemku p.č. 1836/1 o výměře 1 658 m2, díl „b“ pozemku p.č. 1836/3 o výměře 546 m2, pozemek p.č. 1836/24 o výměře 492 m2, vše odděleno geometrickým plánem č. 2018-302/2013. Pozemky jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Přelouč.
 4. Odkoupení podílu 3/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 3/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. L., bytem Přelouč, za cenu 10.043 Kč.
 5. Kupní smlouvu č. 16/60 uzavřenou mezi p. J. L., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 3/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč.
 6. Odkoupení podílu 3/174 pozemku p.č. 930/1 a podílu 3/174 pozemku p.č. 930/2, oba v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. J. K., bytem Přelouč, za cenu 10.043 Kč.
 7. Kupní smlouvu č. 16/61 uzavřenou mezi p. J.K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 3/174 pozemků p.č. 930/1 a p.č. 930/2, oba v k.ú. Přelouč.
 8. Odkoupení pozemku p.č. 130/106 o výměře 46 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče z vlastnictví společnosti OJGAR, s.r.o., IČ: 27404498 za cenu 8.280 Kč.
 9. Kupní smlouvu uzavřenou mezi společností OJGAR, s.r.o., IČ: 27404498, se sídlem Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, Smíchov, na odkoupení pozemku p.č. 130/106 v k. ú. Štěpánov u Přelouče.
 10. Odkoupení pozemku p.č. 907/19 o výměře 205 m2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. F. M., bytem Přelouč, za cenu 51.250 Kč.
 11. Kupní smlouvu č. 16/56 uzavřenou mezi F. M., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení p.č. 907/19 v k. ú. Přelouč.
 12. Darovat pozemky p.č. 3/2 o výměře 75 m2 a p.č. 271 o výměře 4 m2, oba v k. ú. Mělice, manželům K. a M. Ch., bytem Přelouč.
 13. Darovací smlouvu č. 16/62 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi K. a M. Ch., bytem Přelouč, na darování pozemků p.č. 3/2 a p.č. 271 v k. ú. Mělice z vlastnictví města.
 14. Prodej pozemků p.č. 4/30 o výměře 13 m2 a p.č. 4/31 o výměře 127 m2, oba v k. ú. Mělice manželům P. a K. P., bytem Přelouč, za cenu 29.320 Kč.
 15. Kupní smlouvu č. 16/63 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi P. a K. P., na prodej pozemků p.č. 4/30 a p.č. 4/31 v k. ú. Mělice.
 16. Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2016 uzavřenou mezi městem Přelouč a FK Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč.
 17. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 168 365 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 184 295 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 15 930 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 18. Plnou moc pro Mgr. Ludvíka Matouška, advokáta (KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice), pro jednání jménem města Přelouč ohledně koupě pozemků p.č. 532/2 a p.č. 536/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí nutných pro cyklostezku Přelouč – Lhota (dědictví po V. K., zemř. 2016, poslední bydliště Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo).
 19. Realizaci II. etapy projektu regenerace panelového sídliště U Školy v roce 2017.
 20. Podání žádosti o dotaci na II. etapu regenerace panelového sídliště U Školy v roce 2017 na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. O ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D06/2016 FK Přelouč na 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané v roce 2016, který se neuspořádal.
 2. O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč FK Přelouč na dopravu mužstev k mistrovským utkáním v rámci kraje, na úhradu nákladů za energie a na úhradu pronájmů kabin rugby klubu a hokejbalistů.

 

 

 • UDĚLUJE :

 

 1. Souhlas radě města s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení stavby veřejného osvětlení na pozemku p.č. 778 v k. ú. Přelouč městem Přelouč od společnosti BONZO s.r.o., IČ: 60930675.

 

 • POVĚŘUJE :

 

 1. Jednáním ohledně koupě pozemků p.č. 532/2 a p.č. 536/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí nutných pro cyklostezku Přelouč – Lhota (dědictví po V. K., zemř. 2016, poslední bydliště Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo) Mgr. Ludvíka Matouška, advokáta (KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01460412, se sídlem Teplého 2786, Pardubice).
 2. Podpisem plné moci pro Mgr. Ludvíka Matouška, advokáta (KVB advokátní kancelář s.r.o.) pro jednání o koupi pozemků p.č. 532/2 a p.č. 536/3 v k. ú. Lhota pod Přeloučí starostku města Bc. Irenu Burešovou.

 

 • UKLÁDÁ :

 

 1. Radě města předložit na prosincovém zasedání zastupitelstva města možnosti vyhlášení záměru na propachtování všech zemědělských pozemků města.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 7. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi