Obsah

Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 19.12.2013

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 19. 12. 2013

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Mělice a Klenovka, rozpočtová opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2013, rozpočet města na rok 2014, směrnici ke schvalování účetní závěrky, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místním poplatku za komunální odpad, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o systému svozu a nakládání s komunálním odpadem, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, změnu zřizovací listiny Mateřské školy Kladenská, změnu zřizovací listiny Technických služeb města Přelouče, zprávu o průběhu realizace tvorby Strategického plánu rozvoje města, informace k záměru zrušení společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

I.   BERE NA VĚDOMÍ :

 

1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitelstva města.

2) Stanoviska výboru majetkového ze dne 17. 12. 2013.

3) Stanoviska výboru finančního ze dne 16. 12. 2013.

4) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 1. 12. 2013.

5) Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 29. 11. 2013.

6) Zprávu o průběhu realizace tvorby Strategického plánu rozvoje města Přelouč.

7) Časový odklad záměru zrušení spol. Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

 

II.    SCHVALUJE :  

 

1) Program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě 4) nebudou projednány návrhy a stanoviska  osadního výboru Lohenice, v bodě 10) programu jednání zastupitelstva města bude projednána OZV č. 6/2013 o systému svozu a nakládání s komunálním odpadem a v bodě 11) programu zastupitelstva bude projednána OZV č. 5/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

2) Rozpočtové opatření č. VII rozpočtu města pro rok 2013 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 159.069 tis. Kč a výdaje budou činit 180.932 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 21 863 tis. Kč bude pokryt financemi minulých let.

3) Rozpočet města Přelouče na rok 2014 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 134.583 tis. Kč.

4) Směrnici ke schvalování účetní závěrky Města Přelouče a městem zřízených příspěvkových organizací.

5) Uznání vlastnictví budovy trafostanice na pozemku st.p.č. 1987 v k.ú. Přelouč ve prospěch ČEZ a.s., IČ: 45274649.

6) Odprodej části pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 600 m2 společnosti K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, za cenu 1 200 Kč/m2.

7) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, na prodej části pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč.

8) A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

9) A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

10) A vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2013 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem.

11) Změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice se sídlem: Kladenská 1332, 535 01 Přelouč.

12) Změnu č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče se sídlem Českobratrská 88, 535 01 Přelouč, od 1. 1. 2014 se sídlem Choceňská 1771, 535 01 Přelouč.

 

III. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :   

 

1)  Na prodej pozemků p.p.č. 97/11 o výměře 85 m2, p.p.č. 97/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 238 o výměře 86 m2, p.p.č. 239/1 o výměře 50 m2, p.p.č. 239/2 o výměře 188 m2, vše v k.ú. Mělice a pozemků p.p.č. 410/11 o výměře 52 m2, p.p.č. 594/3 o výměře 325 m2, p.p.č. 594/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 602 o výměře 86 m2, části p.p.č. 410/4 o výměře cca 350 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

 

IV.  NESCHVALUJE :  

 

1)  Kupní smlouvu mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč na odkup 1/9 pozemku p.p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč za cenu 161.000 Kč.

 

 

 

Bc.  Irena  B u r e š o v á                                      Ing. Ivan  M o r a v e c

       starostka                                                                místostarosta


Vytvořeno: 20. 12. 2013
Poslední aktualizace: 20. 12. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč