Obsah

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 28.03.2013

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 3. 2013______________

 

Zastupitelstvo města projednalo rozpracovaný návrh územního plánu města Přelouč, zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru majetkového a finančního, kupní smlouvy, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Objekt sociálního zázemí hokejbalového hřiště“, dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování příspěvku Domovu u fontány Přelouč, rozpočtová opatření č. I rozpočtu města na rok 2013, majetkové převody, nabídku firmy SVOS s.r.o.  na odkup areálu, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění OZV č. 6/2010 o místních poplatcích, ve znění OZV č. 3/2011, odměny členům výborů za rok 2012, zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu OO Policie ČR Přelouč.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :  

 

1)      Rozpracovaný návrh územního plánu Přelouč.

2)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

3)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 25. 3. 2013.

4)      Stanoviska výboru finančního ze dne 25. 3. 2013.

5)      Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 22. 2. 2013.

6)      Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 3. 3. 2013.

7)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 9. 3. 2013.

8)      Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie Přelouč a Chvaletice za rok 2012.

 

II.                SCHVALUJE :   

 

1)      Program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Prodej pozemku p.p.č. 541/65 o výměře 45 m2 v k. ú. Přelouč pí. I. Š., bytem Františka Hrubína 765/17, Svitavy za cenu 27 000,- Kč.

3)      Kupní smlouvu č. 02/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. I. Š., bytem Františka Hrubína 765/17, Svitavy na odkoupení pozemku p.p.č. 541/65 v k. ú. Přelouč.

4)      Prodej pozemků st.p.č. 995, st.p.č. 996, st.p.č. 997, st.p.č. 2302, st.p.č. 2303, st.p.č. 2304 a p.p.č. 917/28, odděleného geometrickým plánem č. 1964-1/2013 vyhotoveným ing. Janem Ganajem, vše v k. ú. Přelouč, společnosti Kongresové centrum ILF a.s., IČ 63999871 za cenu 1 596 600,- Kč.

5)      Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 04/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Kongresové centrum ILF a.s., IČ 63999871, na prodej pozemků st.p.č. 995, st.p.č. 996, st.p.č. 997, st.p.č. 2302, st.p.č. 2303, st.p.č. 2304 a p.p.č. 917/28, vše v k. ú. Přelouč.

6)      Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153,  s firmou Ing. Pavel Kafka, Stavitelství Kafka se sídlem SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, za cenu 3 722 731,- Kč bez DPH.

7)      Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Objekt sociálního zázemí hokejbalového hřiště“ s firmou LANGERONE, SE se sídlem Devotyho 1729,

530 02 Pardubice za cenu 4 996 538,41 Kč bez DPH.

8)      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování příspěvku Domovu u fontány Přelouč za občany města a místních částí umístěných v Domově u fontány Přelouč.

9)      Rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2013 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 128 560 tis. Kč a výdaje 152 787 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 24 227 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

10)  Odkoupení pozemku p.p.č. 2 v k.ú. Mělice o výměře 36 m2 za cenu 150,- Kč/m2.

11)  Kupní smlouvu č. 03/13 uzavřenou mezi p. Č. D., bytem Mělice 63, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.p.č. 2 v k.ú. Mělice.

12)  Kupní smlouvu č. UZSVM/HPU/566/2013-HPUM-ÚE 40/2003 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení podílu 1/9 na pozemku p.č. 322/4 v k. ú. Přelouč.

13)  A vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 3/2011.

14)  Výplatu odměn členům výborů za jejich práci v roce 2012 dle předloženého návrhu.

 

III.             PŘIJÍMÁ :

 

1)      Nabídku firmy SVOS spol. s r.o. na úplatné nabytí areálu spol. SVOS, Choceňská ul., č.p. 877, Přelouč do vlastnictví města za cenu 25 mil. Kč.

 

IV.              UKLÁDÁ :   

 

1)      Předsedům výborů stanovit výši odměny jednotlivým členům výborů v rámci stanoveného limitu:

Finanční výbor, předseda RSDr. Jaroslav Čapský, limit odměn k rozdělení 3 200,-Kč,

Kontrolní výbor, předseda Martin Macháček, limit odměn k rozdělení 3 200,- Kč,

Majetkový výbor, předseda MVDr. Pavel Jadrníček, limit odměn k rozdělení  3 200,-Kč,

Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit odměn k rozdělení 4 800,- Kč,

Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit odměn k rozdělení 4 800,- Kč,

Osadní výbor Klenovka, předseda ing. Libor Skala, limit odměn k rozdělení 4 800,- Kč.

2)      Předsedům výborů předložit v termínu do 30. 4. 2013 mzdové účtárně MěÚ písemný doklad s uvedením částky odměny určené jednotlivým členům výboru k výplatě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                               místostarosta

 


Vytvořeno: 20. 5. 2013
Poslední aktualizace: 20. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč