Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 08.03. 2012

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________ _XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 8. 3. 2012________________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, schválení kupních smluv, stanoviska a návrhy osadního výboru Klenovka, rozpočtová opatření č. II rozpočtu města pro rok 2012, majetkové převody, vzorovou kupní smlouvu na prodej bytů v domech č.p. 404 a 923 v Přelouči, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku pro výstavbu parkoviště u polikliniky, 3. etapu regenerace panelového sídliště, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nabídku města Štětí na odkup obchodního podílu ve společnosti Hydrolabe s.r.o., Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2011, žádost Domova u fontány o příspěvek na provoz, odměny členům výborů zastupitelstva za rok 2011, žádost Charity Přelouč o navýšení příspěvku z rozpočtu města, nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH města.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.                   BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)      Zprávu o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

2)      Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 20. 1. 2012. 

3)      Stanoviska výboru majetkového ze dne 2. 3. 2012.

4)      Stanoviska výboru finančního ze dne 5. 3. 2012.

5)      Zápis kontrolního výboru ze dne 5.3. 2012 o provedené kontrole přidělování bytů v domech se zvláštním určením.

6)      Zprávu velitele Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč o bezpečnostní situaci v teritoriu OO Policie ČR Přelouč a Chvaletice za rok 2011.

 

II.                SCHVALUJE :

 

1)      Navržený program XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s těmito úpravami: -    v bodě 3) programu se zařazuje projednání zápisu kontrolního výboru ze dne

     5. 3. 2012 o provedené kontrole přidělování bytů v domech se zvláštním

      určením,

-         v bodě 5) se vypouští projednání zápisů osadních výborů Lohenice a Mělice

-         v bodě 7) se odkládá projednání směny pozemků zařazené v bodě 1. materiálu Majetkové převody

-         vypouští se projednání materiálu v bodě č. 10) žádost o prominutí poplatku z prodlení

-         k projednání se jako bod č. 10) zařazuje materiál 3. etapa regenerace panelového sídliště,.

-         vypouští se projednání bodu č. 17) žádosti Charity Přelouč o navýšení příspěvku na provoz.

2)      Odprodej pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč o výměře 34 613 m2 Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč, Hradecká 163, Přelouč za cenu

520 000,- Kč.

3)      Bezúplatný převod dílů „a1“, „a2“ a „a3“ pozemku p.p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

4)      Odprodej pozemku p.p.č. 11/5 o výměře 51 m2 v k.ú. Přelouč manželům  M. a R. Ch., bytem nám. 17. listopadu 1241, Přelouč za cenu 25 500,- Kč.

5)      Rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2012 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 122 326 tis. Kč a výdaje budou činit 139 833 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.

6)      Záměr města prodat pozemek p.p.č. 2305 o výměře 48 m2 a část pozemku p.p.č. 1780/26 o výměře cca 13 m2, oba v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 600,-Kč/m2.

7)      Záměr města prodat část pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 45 m2 za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

8)      Záměr města prodat zemědělské pozemky v k.ú. Lhota pod Přeloučí: č. 471 (PK) o výměře 2 053 m2, č. 472/1 (PK) o výměře 1 001 m2, č. 472/3 (PK) o výměře 16 045 m2, č. 472/5 (PK) o výměře 17 478 m2, č. 473 (PK) o výměře 227 m2, č. 559 (PK) o výměře 3 010 m2 za cenu 430 000,- Kč.

9)      Záměr města prodat část pozemku p.p.č. 303/2 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Škudly za cenu minimálně 150,- Kč/m2.

10)  Záměr města prodat část pozemku p.p.č. 1850/17 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

11)  Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemku p.p.č. 322/4 v k.ú. Přelouč o celkové výměře cca 131 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku.

12)  Kupní smlouvu č. 02/12 na prodej pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč za cenu 520 000,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, místní organizací Přelouč, Hradecká 163, Přelouč.

13)  Kupní smlouvu č. 03/12 na prodej pozemku p.p. č. 11/5 v k.ú. Přelouč za cenu

25 500,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M. a R. Ch., bytem 17. listopadu 1241, Přelouč.

14)  Vzorovou kupní smlouvu na prodej bytů v domech č.p. 404 v ul. Pardubická a č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči.

15)  Seznam kupujících, se kterými budou uzavřeny kupní smlouvy na byty v domech č.p. 404 v ul. Pardubické a č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči za předpokladu splnění podmínek stanovených Pravidly pro prodej bytů  v domě č.p. 404 v ul. Pardubické a č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči.

16)  Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s. na prodej části pozemků p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč.

17)  Třetí etapu projektu regenerace panelového sídliště uvažovanou k realizaci v roce 2012.

18)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

19)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a hermí místo lokálního herního systému.

20)  Poskytování finanční podpory z rozpočtu města Domovu u fontány Přelouč dle žádosti ředitelky Domova u fontány ze dne 9. 2. 2012.

21)  Výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za jejich práci v roce 2011:

-         členům výboru finančního celkem  3 200,- Kč

-         členům výboru kontrolního celkem 3 200,- Kč

-         členům výboru majetkového celkem 3 200,- Kč

-         členům osadního výboru Lohenice celkem 4 800,- Kč

-         členům osadního výboru Mělice celkem 4 800,- Kč

-         členům osadního výboru Klenovka celkem 4 800,- Kč.

-          

 

III.             ODMÍTÁ :

 

1)      Nabídku úplatného převodu obchodního podílu města Štětí ve společnosti Hydrolabe s.r.o.

 

IV.              UKLÁDÁ :

 

1)      Předsedům výborů zastupitelstva města předložit v termínu do 31.3. 2012 mzdové účtárně MěÚ Přelouč písemný doklad o stanovení výše odměny jednotlivým členům.

2)      Tajemnici MěÚ předložit na zasedání zastupitelstva města dne 26. 4. 2012 znalecký posudek ceny pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč určeného pro výstavbu parkoviště Přeloučské polikliniky .

 

V.                 RUŠÍ :

 

1)      Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 19. 1. 2012, odst. IV, bod 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                         místostarosta

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi