Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 17.12.2009

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17.12. 2009_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výboru majetkového, stanoviska a návrhy  finančního výboru,  kupní smlouvy, stanoviska a návrhy osadních výborů Klenovka, Lohenice a Mělice, delegování pravomocí k rozpočtu města, rozpočtová opatření VIII rozpočtu města pro rok 2009, rozpočet města na rok 2010, zadání změny č. 3 územního plánu města Přelouče, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 o místním poplatku za odpad, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací, volbu člena kontrolního výboru.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 I.     VOLÍ : Členem kontrolního výboru Mgr. Věru Jelínkovou,Přelouč.

 

   II.    BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním

                                                      Zastupitelstva města Přelouče.

                                                  2) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 7.12. 2009.

                                                  3) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 3.11. a 1.12. 2009.

                                                  4) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 3.12. 2009.

                                                  5) Stanoviska majetkového výboru ze dne 14.12. 2009

                                                  6) Stanoviska finančního výboru ze dne 14.12. 2009.

                                                  7) Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu

                                                      zadání změny č. 3 územního plánu Přelouč.

 

 III.     SCHVALUJE :  1) Program XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                        2) Rozpočtové opatření VIII rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že příjmy

                                            budou činit 268 482 tis. Kč a výdaje 258 174 tis. Kč.

                                        3) Rozpočet města Přelouče na rok 2010.

                                        4) Zadání změny č. 3 územního plánu města Přelouče.

                                        5) Kupní smlouvu č. 13/09 mezi městem Přelouč a manželi M. na

                                            odkoupení pozemku č. 2301/3 v k.ú. Přelouč.

                                        6) Kupní smlouvu č. 14/09 mezi městem Přelouč a pí. V.P. na

                                            odkoupení pozemku č. 2301/15 v k.ú. Přelouč.

                                        7) Kupní smlouvu č. 15/09 mezi městem Přelouč a p. J.M. na

                                            odkoupení pozemku č. 2301/4 v k.ú. Přelouč.

                                        8) Kupní smlouvu č. 16/09 mezi městem Přelouč a pí. J.Š.

                                             na odkoupení ½ pozemku 2301/1 v k.ú. Přelouč.

                                        9) Kupní smlouvu č. 17/09 mezi městem Přelouč a p. J.K. na

                                             odkoupení ½ pozemku č. 2301/1 v k.ú. Přelouč.

                                      10) Kupní smlouvu č. 18/09 mezi městem Přelouč a pí. Z.M. na

                                            odkoupení ½ pozemku 2301/24 v k.ú. Přelouč.

                                      11) Kupní smlouvu č. 19/09 mezi městem Přelouč a manželi L.i na

                                            odkoupení ½ pozemku č. 2301/24 v k.ú. Přelouč.

                                      12) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 311/19 o výměře 20 m2 oddělený

                                             z pozemku p.p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč (dle geometrického plánu č.

                                             1732-90/2009 vyhotoveným dne 18.9. 2009 Ing. Františkem Ledvinou) p.

                                             V.V., bytem Přelouč za cenu 11 000,- Kč.

                                      13) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 1471/20 o výměře 42 m2 odděle-

                                             ný z pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč (dle geometrického plánu č.

                                             1722-69/2009 vyhotoveným dne 14.10. 2009 Ing. Františkem Ledvinou)

                                             p. D.P., bytem, Přelouč za

                                             cenu 25 000,- Kč.

                                      

                                       14) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 433/12 o výměře 17 077 m2

                                             oddělený z pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč (podle geometrického

                                             plánu č. 1752-81/2009 vyhotoveným dne 27.10. 2009 Ing. Josefem Janko)

                                             Českému rybářskému svazu, MO Přelouč, se sídlem Hradecká 163,

                                             Přelouč, IČ 13585967 za cenu 260 000,- Kč.

                                       15) Odprodej nově vzniklého pozemku st.p.č. 2819 o výměře 413 m2 odděle-

                                              ný z pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč (dle geometrického plánu č.

                                              1594-174/2008 vyhotoveným dne 15.11. 2008 Ing. Pavlem Beránkem)

                                              společnosti K2 invest s.r.o. se sídlem Palackého třída 314, Chrudim,

                                              IČ 26008921 za cenu 495 600,- Kč v souladu se smlouvou o budoucí

                                              kupní smlouvě.

                                        16) Směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1780/24 v k.ú. Přelouč o výměře 7 m2

                                              z vlastnictví města za díl „a“ pozemku p.p.č. 2234 v k.ú. Přelouč o výmě-

                                              ře 7 m2 p.V.D., bytem Hořovice.

                                        17) Kupní smlouvu č. 7/09 mezi městem Přelouč a p. O.Ú na

                                               prodej pozemků st.p.č. 135, p.p.č. 16/40 a p.p.č. 16/50 v k.ú. Klenovka.

                                        18) Kupní smlouvu č. 8/09 mezi městem Přelouč a p. V.V. na

                                               prodej pozemku p.p.č. 311/19 v k.ú. Přelouč.

                                        19) Kupní smlouvu č. 9/09 mezi městem Přelouč a p. D.P. na

                                              prodej pozemku p.p.č. 1471/20 v k.ú. Přelouč.

                                        20) Kupní smlouvu č. 10/09 mezi městem Přelouč a Českým rybářským sva-

                                               zem, MO Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 433/12 v k.ú. Přelouč.

                                        21) Kupní smlouvu č. 11/09 mezi městem Přelouč a společností K2 invest. 

                                               s.r.o., IČ 26008921 na prodej pozemku st.p.č. 2819 v k.ú. Přelouč.

                                        22) Směnnou smlouvu č. 12/09 mezi městem Přelouč a p. V.D.

                                               na směnu dílu „a“ pozemku p.p.č. 2234 a dílu „b“ pozemku

                                               p.p.č. 1480/24 v k.ú. Přelouč.

 

 IV.     DELEGUJE : Na radu města pravomoci k rozpočtu v tomto rozsahu :  při uzavírání

                                     dodavatelských smluv a jejich dodatků je rada města oprávněna schválit

                                     uzavření smlouvy, popř. dodatku smlouvy v rozsahu do 20%, max. však

                                     500 tis. Kč nad částku schválenou v platném rozpočtu u jednotlivých akcí

                                     a tím povolit čerpání výdaje. Navýšení rozpočtované částky musí

                                     být provedeno formou rozpočtového opatření.

 

   V.     VYDÁVÁ :  1) Na rok 2010 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 o místním poplatku za pro-

                                      voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

                                      vání komunálních odpadů s účinností od 1.1. 2010.

                                  2) Změnu č. 3 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace

                                       Základní umělecká škola Přelouč,  okres Pardubice, IČ 48160971 s účinností

                                       od 1.1. 2010.

                                  3) Změnu č. 3 zřizovací listiny ze dne 15.12. 2005 příspěvkové organizace

                                      Technické služby města Přelouče, IČ 69170754 s účinností od 1.1. 2010.

 

  VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : Na prodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 321/10 o výměře 4 653 m2 a

                                                        dílu „d“ pozemku p.p.č. 322/33 o výměře 1 463 m2 v k.ú. Přelouč,

                                                        oddělených dle geometrického plánu č. 1756-129/2009 vypraco-

                                                        vaným Ing. Františkem Ledvinou dne 14.12. 2009 za cenu dle

                                                        znaleckého posudku.

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi