Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 17.12.2009

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17.12. 2009_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výboru majetkového, stanoviska a návrhy  finančního výboru,  kupní smlouvy, stanoviska a návrhy osadních výborů Klenovka, Lohenice a Mělice, delegování pravomocí k rozpočtu města, rozpočtová opatření VIII rozpočtu města pro rok 2009, rozpočet města na rok 2010, zadání změny č. 3 územního plánu města Přelouče, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 o místním poplatku za odpad, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací, volbu člena kontrolního výboru.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 I.     VOLÍ : Členem kontrolního výboru Mgr. Věru Jelínkovou,Přelouč.

 

   II.    BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XX. a XXI. zasedáním

                                                      Zastupitelstva města Přelouče.

                                                  2) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 7.12. 2009.

                                                  3) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 3.11. a 1.12. 2009.

                                                  4) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 3.12. 2009.

                                                  5) Stanoviska majetkového výboru ze dne 14.12. 2009

                                                  6) Stanoviska finančního výboru ze dne 14.12. 2009.

                                                  7) Protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu

                                                      zadání změny č. 3 územního plánu Přelouč.

 

 III.     SCHVALUJE :  1) Program XXI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                        2) Rozpočtové opatření VIII rozpočtu města pro rok 2009 s tím, že příjmy

                                            budou činit 268 482 tis. Kč a výdaje 258 174 tis. Kč.

                                        3) Rozpočet města Přelouče na rok 2010.

                                        4) Zadání změny č. 3 územního plánu města Přelouče.

                                        5) Kupní smlouvu č. 13/09 mezi městem Přelouč a manželi M. na

                                            odkoupení pozemku č. 2301/3 v k.ú. Přelouč.

                                        6) Kupní smlouvu č. 14/09 mezi městem Přelouč a pí. V.P. na

                                            odkoupení pozemku č. 2301/15 v k.ú. Přelouč.

                                        7) Kupní smlouvu č. 15/09 mezi městem Přelouč a p. J.M. na

                                            odkoupení pozemku č. 2301/4 v k.ú. Přelouč.

                                        8) Kupní smlouvu č. 16/09 mezi městem Přelouč a pí. J.Š.

                                             na odkoupení ½ pozemku 2301/1 v k.ú. Přelouč.

                                        9) Kupní smlouvu č. 17/09 mezi městem Přelouč a p. J.K. na

                                             odkoupení ½ pozemku č. 2301/1 v k.ú. Přelouč.

                                      10) Kupní smlouvu č. 18/09 mezi městem Přelouč a pí. Z.M. na

                                            odkoupení ½ pozemku 2301/24 v k.ú. Přelouč.

                                      11) Kupní smlouvu č. 19/09 mezi městem Přelouč a manželi L.i na

                                            odkoupení ½ pozemku č. 2301/24 v k.ú. Přelouč.

                                      12) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 311/19 o výměře 20 m2 oddělený

                                             z pozemku p.p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč (dle geometrického plánu č.

                                             1732-90/2009 vyhotoveným dne 18.9. 2009 Ing. Františkem Ledvinou) p.

                                             V.V., bytem Přelouč za cenu 11 000,- Kč.

                                      13) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 1471/20 o výměře 42 m2 odděle-

                                             ný z pozemku p.p.č. 1471/1 v k.ú. Přelouč (dle geometrického plánu č.

                                             1722-69/2009 vyhotoveným dne 14.10. 2009 Ing. Františkem Ledvinou)

                                             p. D.P., bytem, Přelouč za

                                             cenu 25 000,- Kč.

                                      

                                       14) Odprodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 433/12 o výměře 17 077 m2

                                             oddělený z pozemku p.p.č. 433/1 v k.ú. Přelouč (podle geometrického

                                             plánu č. 1752-81/2009 vyhotoveným dne 27.10. 2009 Ing. Josefem Janko)

                                             Českému rybářskému svazu, MO Přelouč, se sídlem Hradecká 163,

                                             Přelouč, IČ 13585967 za cenu 260 000,- Kč.

                                       15) Odprodej nově vzniklého pozemku st.p.č. 2819 o výměře 413 m2 odděle-

                                              ný z pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč (dle geometrického plánu č.

                                              1594-174/2008 vyhotoveným dne 15.11. 2008 Ing. Pavlem Beránkem)

                                              společnosti K2 invest s.r.o. se sídlem Palackého třída 314, Chrudim,

                                              IČ 26008921 za cenu 495 600,- Kč v souladu se smlouvou o budoucí

                                              kupní smlouvě.

                                        16) Směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1780/24 v k.ú. Přelouč o výměře 7 m2

                                              z vlastnictví města za díl „a“ pozemku p.p.č. 2234 v k.ú. Přelouč o výmě-

                                              ře 7 m2 p.V.D., bytem Hořovice.

                                        17) Kupní smlouvu č. 7/09 mezi městem Přelouč a p. O.Ú na

                                               prodej pozemků st.p.č. 135, p.p.č. 16/40 a p.p.č. 16/50 v k.ú. Klenovka.

                                        18) Kupní smlouvu č. 8/09 mezi městem Přelouč a p. V.V. na

                                               prodej pozemku p.p.č. 311/19 v k.ú. Přelouč.

                                        19) Kupní smlouvu č. 9/09 mezi městem Přelouč a p. D.P. na

                                              prodej pozemku p.p.č. 1471/20 v k.ú. Přelouč.

                                        20) Kupní smlouvu č. 10/09 mezi městem Přelouč a Českým rybářským sva-

                                               zem, MO Přelouč na prodej pozemku p.p.č. 433/12 v k.ú. Přelouč.

                                        21) Kupní smlouvu č. 11/09 mezi městem Přelouč a společností K2 invest. 

                                               s.r.o., IČ 26008921 na prodej pozemku st.p.č. 2819 v k.ú. Přelouč.

                                        22) Směnnou smlouvu č. 12/09 mezi městem Přelouč a p. V.D.

                                               na směnu dílu „a“ pozemku p.p.č. 2234 a dílu „b“ pozemku

                                               p.p.č. 1480/24 v k.ú. Přelouč.

 

 IV.     DELEGUJE : Na radu města pravomoci k rozpočtu v tomto rozsahu :  při uzavírání

                                     dodavatelských smluv a jejich dodatků je rada města oprávněna schválit

                                     uzavření smlouvy, popř. dodatku smlouvy v rozsahu do 20%, max. však

                                     500 tis. Kč nad částku schválenou v platném rozpočtu u jednotlivých akcí

                                     a tím povolit čerpání výdaje. Navýšení rozpočtované částky musí

                                     být provedeno formou rozpočtového opatření.

 

   V.     VYDÁVÁ :  1) Na rok 2010 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009 o místním poplatku za pro-

                                      voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

                                      vání komunálních odpadů s účinností od 1.1. 2010.

                                  2) Změnu č. 3 zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace

                                       Základní umělecká škola Přelouč,  okres Pardubice, IČ 48160971 s účinností

                                       od 1.1. 2010.

                                  3) Změnu č. 3 zřizovací listiny ze dne 15.12. 2005 příspěvkové organizace

                                      Technické služby města Přelouče, IČ 69170754 s účinností od 1.1. 2010.

 

  VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : Na prodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 321/10 o výměře 4 653 m2 a

                                                        dílu „d“ pozemku p.p.č. 322/33 o výměře 1 463 m2 v k.ú. Přelouč,

                                                        oddělených dle geometrického plánu č. 1756-129/2009 vypraco-

                                                        vaným Ing. Františkem Ledvinou dne 14.12. 2009 za cenu dle

                                                        znaleckého posudku.

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 16 °C 12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 22/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi