Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 24.4.2008

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________X. zasedání  Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 24.4. 2008____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, závěrečný účet města Přelouče za rok 2007, rozpočtová opatření II rozpočtu města pro rok 2008, dokončení rekonstrukce centra města, majetkové převody, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ZUŠ Přelouč, použití výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2007, stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2007, prostorové zabezpečení výkonu činnosti MěÚ.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pacák, RSDr. Čapský, p. Bezdíček.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi IX. a X. zasedáním

                                                        zastupitelstva města.

                                                   2) Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 21.4. 2008.

                                                   3) Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 31.3. 2008.

                                                   4) Návrhy  výboru kontrolního dle zápisu ze dne 16.4. 2008.

                                                   5) Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 4.3.  2008 a

                                                        ze dne 8.4. 2008.

                                                   6) Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 10.4. 2008.

                                                   7) Návrhy osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 21.4.2008.

 

III.     SCHVALUJE :  1) Program X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

                                       2) Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že výdaje bu-

                                              dou činit  207 771 tis.Kč.

                                         3) Dokončení rekonstrukce centra města dle původního projektu se zabudo-

                                              váním zpomalovacích prvků a zrušení vyznačené cyklostezky v úseku

                                              Pernštýnské  nám. po křižovatku s ul. 28. října (provoz cyklistů bude v

                                              obou směrech  zachován).

                                          4) Změnu č. 1 Zřizovací listiny ze dne 23.9. 2004 příspěvkové organizace

                                               Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice, IČO: 48 160 971,

                                               se sídlem  K.H. Máchy 325, 535 01 Přelouč 

                                          5) Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2007.

                                          6) Použití výtěžku z výherních hracích přístrojů  ve výši 1 238 495,46 Kč                                           

                                              za rok 2007 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné

                                              občany města Přelouče.

                                          7) Záměr budoucího využití budov č.p. 25 a 26 na Masarykově nám. ke kul-

                                               turním a vzdělávacím účelům.

                                          8) Směnu pozemku p.p.č. 917/24 o výměře 15 000 m2 v k.ú. Přelouč z vlast-

                                               nictví města za pozemky p.p.č. 94/1 o výměře 6 938 m2 a p.p.č. 94/12 o

                                               výměře 869 m2 v k.ú. Přelouč  ve spoluvlastnictví J.B.

                                               bytem  Brno, I. J. bytem Litoměřice, Mgr. K.L., bytem

                                               Praha a M.S. bytem  Jánské Lázně.

                                          9) Odprodej dílu „b“ pozemku p.p.č. 587/4 o výměře 49 m2 a díl „c“ po-

                                               zemku p.p.č. 259/1 o výměře 58 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče R.

                                               a J. D, za cenu 26 750,-Kč

                                        10) Odprodej dílu „a“ pozemku p.p.č. 758/8 o výměře 91 m2 v k.ú. Přelouč

                                               J.F., bytem Kadaň za cenu 45 500,- Kč.

                                                                                       

   IV.     SOUHLASÍ : 1) Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče  

                                          za  rok 2007 bez výhrad.

                                      2) Se záměrem zpracování projektů rekonstrukce ulic Hálkova, Arnoštova, ne-

                                          dokončené části ul. Tůmy Přeloučského a spojky Pernštýnské nám. – ul. 28.

                                          října (u Penny) včetně přilehlého parčíku s tím, že potřebné finanční náklady

                                          na zpracování projektů budou zahrnuty do rozpočtového opatření III rozpoč-  

                                          tu města v roce 2008.

 

    V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej lesních pozemků jako celku uvedených v příloze za  

                                                             cenu   minimálně dle znaleckého  posudku formou dražby.

                                                         2) Na prodej budovy bez č.p. na pozemku st.p.č.  2305,  pozemku  

                                                              st.p.č. 2305 o výměře 688 m2 a části pozemku   p.p.č. 448/13 o  

                                                              výměře cca 650 m2, vše v k.ú. Přelouč za cenu  minimálně dle  

                                                              znaleckého posudku.                                    

                                               

  VI.     STANOVÍ :  1) Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.5.

                                         2008 v této výši :

                                         - člen rady města                             1 830,- Kč

                                         - předseda výboru, komise              1 500,- Kč

                                         - člen zastupitelstva                            630,- Kč.

                                     2) Měsíční odměny předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitel-

                                          stva, s účinností od 1.5. 2008 ve výši 1 500,- Kč.

                                     3) Že výše měsíční odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu více fun-

                                          kcí kumulovat.

 

 VII.      RUŠÍ :    1) Usnesení zastupitelstva města ze dne 26.6.  2002, bod III, odst. 2).

                              2) Usnesení zastupitelstva města ze dne 26.6. 2003, bod III, odst. 12).

                                                              

 

VIII.    UKLÁDÁ :  1) Tajemníkovi MěÚ předložit na zasedání zastupitelstva města dne 19.6. 2008 

                                        kontrolní zprávu o posouzení finanční náročnosti oprav sociálního zařízení 

                                        v kulturním domě Klenovka dle zápisu kontrolního výboru ze dne 16.4. 2008.

                                   2) Radě města prověřit možnost osazení retardérů na účelové komunikaci v obci  

                                        Klenovka dle zápisu osadního výboru ze dne 4.3. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                Ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi